§ 4. - Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.
§  4.
1.
Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub dokonanie skreślenia ze spisu już sporządzonego.
2.
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.
3.
Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.