§ 8. - Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.
§  8.
1.
Na żądanie wyborcy wpisanego do spisu wyborców i zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów konsul wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.
Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu "uwagi" adnotację "zaświadczenie".
3.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.