§ 2. - Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.988

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2001 r.
§  2.
1.
Spis wyborców sporządza się na formularzu wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 922).
2.
Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce "adres zamieszkania" w stosunku do pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich rodzin podaje się "Ambasada (Konsulat) Rzeczypospolitej Polskiej w ...", w stosunku do innych osób przebywających czasowo za granicą wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, w odniesieniu zaś do osób zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą. Rubryka spisu wyborców "numer ewidencyjny PESEL" pozostaje niewypełniona, jeśli wyborca zamieszkały za granicą nie posiada numeru PESEL.
3.
Formularz spisu zapisuje się dwustronnie w kolejności alfabetycznej nazwisk.
4.
Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.
5.
W razie sporządzenia spisu w formie wydruku komputerowego:
1)
można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,
2)
formularz spisu może być zapisany jednostronnie.