Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.17.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 1928 r.
o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Na podstawie art. art. 11 i 12 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) oraz §§ 17 i 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079) zarządza się co następuje:
Kandydaci na stanowiska I kategorji służby techniczno - leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów winni odbyć służbę przygotowawczą (praktykę) stosownie do art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) i złożyć egzamin, przepisany niniejszem rozporządzeniem.
Do służby przygotowawczej mogą być dopuszczeni kandydaci, odpowiadający warunkom, określonym w art. art. 6 i 7 ustawy o państwowej służbie cywilnej, o ile odbyli wyższe studja leśne, zakończone przepisanemi egzaminami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 629) lub zwolnieni zostali od przepisanego poziomu wykształcenia w myśl art. 11 ustęp ostatni, względnie w czasie przejściowym art. 115 ustęp pierwszy, ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Podania o dopuszczenie do służby przygotowawczej należy wnosić do władzy, powołanej do mianowania.

Do podań tych mają być dołączone: metryka urodzenia, dowód obywatelstwa polskiego, dowód ukończenia wymaganych studjów, oraz dokładny życiorys.

Przed przyjęciem do służby przygotowawczej władza powołana do mianowania zasięga opinji lekarza urzędowego co do stanu zdrowia kandydata.

Służba przygotowawcza trwa zasadniczo rok. W razie, gdy Minister Rolnictwa, zgodnie z ustępem pierwszym § 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079), oznaczy dłuższy okres trwania służby przygotowawczej dla kandydatów na stastanowiska I kategorji służby techniczno leśnej w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, okresy czasu, wyszczególnione w § 7 niniejszego rozporządzenia, ulegną w odniesieniu do tych kandydatów odpowiedniemu przedłużeniu.
W ciągu służby przygotowawczej kandydat winien zapoznać się z czynnościami tej gałęzi służby techniczno - leśnej, w której pełni służbę.
O wyniku służby przygotowawczej orzeka, na podstawie sprawozdania bezpośredniej władzy służbowej praktykanta oraz opinji komisji kwalifikacyjnej, władza powołana do mianowania.

Sprawozdanie winno zawierać ocenę pilności i uzdolnienia praktykanta oraz jego zachowania się w służbie i poza służbą. W razie ujemnego wyniku służby przygotowawczej władza powołana do mianowania może zwolnić kandydata ze służby lub orzec przedłużenie służby przygotowawczej, jednak najwyżej na przeciąg dalszych dwóch lat. Jeżeli ponowna ocena wypadnie ujemnie, należy kandydata zwolnić ze służby.

Po ukończeniu pierwszego, a przed upływem trzeciego roku służby przygotowawczej z dodatnim wynikiem, kandydat winien poddać się egzaminowi.

W razie niepoddania się egzaminowi w ciągu lat trzech od wstąpienia do służby należy kandydata zwolnić ze służby.

Podania o dopuszczenie do egzaminu należy wnosić w drodze służbowej do Ministerstwa Rolnictwa, które orzeka o dopuszczeniu do egzaminu, jego terminie i o składzie komisji.

Komisję egzaminacyjną ustanawia się przy Ministerstwie Rolnictwa.

Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego lub jego zastępcy, oraz dwóch komisarzy egzaminacyjnych. Przewodniczącego, jego zastępców, oraz komisarzy egzaminacyjnych powołuje Minister Rolnictwa na okres dwóch lat kalendarzowych z grona podległych mu urzędników o wyższem wykształceniu leśnem lub prawniczem.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i jego zastępca winien mieć ukończone wyższe wykształcenie leśne, jeden zaś z komisarzy egzaminacyjnych ukończone wyższe wykształcenie prawnicze.

Przewodniczącemu służy również prawo egzaminowania.

Kolejność egzaminowania oznacza przewodniczący.

Egzamin jest pisemny i ustny. Egzamin ustny winien odbyć się najpóźniej w terminie trzydniowym po pisemnym.
Egzamin pisemny polega na opracowaniu tematów, wybranych przez komisję egzaminacyjną na wniosek poszczególnych egzaminatorów.

Przy wyborze tematów komisja winna zwracać uwagę na to, aby kandydat o średniem uzdolnieniu mógł opracować zadania w przeciągu 6 godzin. Egzamin nie może trwać dłużej, niż 8 godzin.

Egzamin pisemny odbywa się w lokalu urzędowym pod nadzorem jednego z członków komisji lub innego urzędnika, wyznaczonego przez Ministra Rolnictwa. Kandydatowi należy dać możność posługiwania się tekstami ustaw i rozporządzeń; wszelka inna pomoc, a w szczególności porozumiewanie się kandydatów ze sobą lub z innemi osobami, jest niedopuszczalna.

Kandydat po ukończeniu wypracowania przed opuszczeniem lokalu urzędowego oddaje je urzędnikowi sprawującemu nadzór, który stwierdza na wypracowaniu czas rozpoczęcia i ukończenia wypracowania i zabezpiecza je przez opieczętowanie.

Przedmiotem egzaminu ustnego jest:
a)
umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy fachowej leśnej;
b)
znajomość ustawy konstytucyjnej;
c)
dokładna znajomość ustaw, rozporządzeń i instrukcyj tej gałęzi służby techniczno-leśnej, w której kandydat pełni służbę, oraz ogólna znajomość ustaw i rozporządzeń innych gałęzi służby techniczno - leśnej;
d)
znajomość przepisów o państwowej służbie cywilnej i dyscyplinarnych;
e)
ogólna znajomość ustroju i zakresu działania władz i urzędów państwowych i samorządowych;
f)
ogólna znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa karnego oraz postępowania cywilnego i karnego, obowiązujących w miejscu służby kandydata, i których znajomość jest mu potrzebna przy pełnieniu służby;
g)
ogólna znajomość przepisów kancelaryjnych. Prócz tego kandydat winien po egzaminie ustnym uzasadnić opracowanie tematów egzaminu pisemnego.

Komisja egzaminacyjna winna zwrócić przedewszystkiem szczególną uwagę, czy i w jakim stopniu kandydat posiada zdolność pojmowania i praktycznego zastosowania obowiązujących ustaw i przepisów.

Egzamin ustny odbywa się z każdym kandydatem zosobna i nie może trwać dłużej, niż dwie godziny.

Jeżeli komisja egzaminacyjna oceni wypracowanie pisemne jednomyślnie, jako niedostateczne, uważa się egzamin za niezłożony i bez egzaminu ustnego oddala się kandydata ze stopniem "niedostatecznie".

W przeciwnym razie przy odbyciu egzaminu ustnego stwierdza się wynik z równoczesnem uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu.

Wynik egzaminu oznacza się według jednego z następujących stopni: "bardzo dobrze", "dobrze", "dostatecznie" i "niedostatecznie".

W razie niedostatecznego wyniku egzaminu komisja wyznacza termin powtórzenia egzaminu, termin ten nie może być krótszy, niż 6 miesięcy, nie dłuższy zaś, niż 1 rok.

W razie ponownego niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat nie może być mianowany na stanowisko I kategorji.

Uchwały komisji egzaminacyjnej zapadają większością głosów i są ostateczne. Egzaminatorzy głosują według kolejności, w jakiej egzaminowali, poczem ostatni oddaje głos przewodniczący.

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół do którego wpisuje się skład komisji egzaminacyjnej, tematy egzaminu pisemnego i pytania egzaminu ustnego, ocenę poszczególnych wypracowań i odpowiedzi, tudzież uchwałę komisji co do wyniku egzaminu.
Na dowód poddania się egzaminowi kandydat otrzymuje świadectwo urzędowe, wystawione przez komisję według załączonego wzoru.

Świadectwo ma być podpisane przez przewodniczącego komisji i komisarzy egzaminacyjnych oraz zaopatrzone pieczęcią Ministerstwa Rolnictwa.

Kandydatom, którzy pełnią służbę nie w siedzibie komisji egzaminacyjnej i poddają się egzaminowi po raz pierwszy, należą się normalne diety i zwrot kosztów podróży.
W wypadkach wyjątkowych Minister Rolnictwa ma prawo dopuścić kandydata do egzaminu bez odbycia służby przygotowawczej w części lub w całości.
W wyjątkowych wypadkach Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa może zwolnić poszczególnych kandydatów na stanowiska wymienione w § 1 w całości lub w części od egzaminu przepisanego niniejszem rozporządzeniem.
Urzędnik mianowany do odwołania (prowizorycznie) na wypadek zamiaru mianowania go na stałe winien poddać się egzaminowi według postanowień niniejszego rozporządzenia po przesłużeniu takiego samego czasu, jaki jest określony dla służby przygotowawczej, o ile nie zostaną do niego zastosowane postanowienia § 16 względnie 17.

Postanowienie powyższe ma analogiczne zastosowanie do urzędników leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, mianowanych do odwołania (prowizorycznych), którzy mają być mianowani na stanowiska I kategorji w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach z zastrzeżeniem usuwalności w myśl § 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079).

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się analogicznie do pracowników kontraktowych.

Z pośród urzędników leśnych mianowanych do odwołania (prowizorycznie) lub pracowników kontraktowych, zajmujących stanowiska I kategorji w administracji lasów państwowych lub w państwowej służbie ochrony lasów, a mających być mianowanymi na stałe lub z zastrzeżeniem usuwalności w rozumieniu § 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079) zwolnieni są od składania egzaminu, wymaganego w § 18 niniejszego rozporządzenia następujący:
a)
którzy przed wstąpieniem do służby państwowej polskiej pozostawali na stanowiskach urzędników leśnych z wyższem wykształceniem w służbie b. państw zaborczych w administracji lasów państwowych lub w państwowej służbie ochrony lasów i uczynili zadość wymaganiom, stawianym w tych państwach do uzyskania stałego stanowiska oraz mają przynajmniej dobra kwalifikację;
b)
którzy w służbie Państwa Polskiego złożyli z pomyślnym wynikiem egzamin praktyczny, ustanowiony dotychczasowemi przepisami;
c)
którzy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyli co najmniej 6 lat służby państwowej polskiej (w administracji lasów państwowych lub w państwowej służbie ochrony lasów), mają co najmniej dobrą kwalifikację i posiadają wyższe wykształcenie zakończone przepisanemi egzaminami lub ukończyli co najmniej średni zakład naukowy leśny, albo też ukończyli inny średni zakład naukowy i mają przynajmniej 2 lata studjów techniczno - leśnych w wyższych uczelniach, wraz z wymaganemi w tym okresie studjów egzaminami.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 roku o służbie przygotowawczej i egzaminie techniczno - leśnym kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych, oraz w państwowej służbie ochrony lasów (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 786).

ZAŁĄCZNIK 

Nr. protokółu egzaminacyjnego ........................

ŚWIADECTWO.

Pan ..........................................................

(charakter służbowy) .........................................

poddał się w dniach ..........................................

na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia

1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 145) egzaminowi dla

kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej

w administracji lasów państwowych (w państwowej służbie

ochrony lasów) i złożył go z wynikiem ........................

Warszawa, dnia ................. 19 ... r.

(Pieczęć)

Komisja Egzaminacyjna

przy

Ministerstwie Rolnictwa

Przewodniczący Komisji

Komisarze egzaminacyjni