Służba przygotowawcza i egzamin techniczno-leśny kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.110.786

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 1925 r.
o służbie przygotowawczej i egzaminie techniczno-leśnym kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I katagorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Na zasadzie art. art. 11 i 12 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. № 21, poz. 164) oraz §§ 17 i 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. № 119, poz. 1079) zarządza się co następuje:
Kandydaci na stanowiska urzędników leśnych kategorji I-ej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów winni odbyć służbę przygotowawczą (praktykę) stosownie do art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. № 21 poz. 164) i złożyć egzamin techniczno-leśny przepisany niniejszem rozporządzeniem.
Do służby przygotowawczej dopuszczeni być mogą kandydaci odpowiadający warunkom, określonym w art. art. 6 i 7 ustawy o państwowej służbie cywilnej, o ile, odbyli oni wyższe studja leśne, zakończone przepisanemi egzaminami (rozporządzenie Rady Ministrów i dnia 26 czerwca 1924 r. Dz. U. R. P. № 64 poz. 629) lub zwolnieni zostali od przepisanego poziomu wykształcenia w myśl art. 11 ustęp ostatni, względnie w czasie przejściowym art. 115 ustęp pierwszy ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Podania o dopuszczenie do służby przygotowawczej należy wnosić do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Do podań tych mają być dołączone: metryka urodzenia, dowód obywatelstwa polskiego, dowód ukończenia wymaganych studjów oraz dokładny życiorys.

Przed przyjęciem do służby przygotowawczej władza powołana do mianowania zasięga opinji lekarza urzędowego co do stanu zdrowia kandydata.

Służba przygotowawcza trwa zasadniczo rok.

O ile chodzi o kandydatów na stanowiska urzędników leśnych kategorji i w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, może Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych zgodnie z ustępem pierwszym § 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. № 119, poz. 1079) oznaczyć dłuższy okres trwania służby przygotowawczej.

W razie oznaczenia dla kandydatów wyszczególnionych w ustępie drugim dłuższego okresu służby przygotowawczej ulegną stosownej zmianie w odniesieniu do tych kandydatów okresy czasu wyszczególnione w ustępie pierwszym i drugim § 7 i w § 18 niniejszego rozporządzenia.

Kandydaci odbywają służbę przygotowawczą w miejscu i w sposób określony przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z tem zastrzeżeniem, że kandydaci na stanowiska urzędników leśnych i kategorji w państwowej służbie ochrony lasów winni przynajmniej połowę okresu służby przygotowawczej odbyć w administracji lasów państwowych.

W ciągu służby przygotowawczej kandydat winien zapoznać się z czynnościami administracji lasów państwowych i służby ochrony lasów oraz z manipulacją kancelaryjno-biurową.

Przez cały czas odbywania służby przygotowawczej kandydat winien prowadzić dziennik czynności. Dziennik czynności winien być poświadczony przez każdoczesnego bezpośredniego przełożonego.

O wyniku służby przygotowawczej orzeka-na podstawie sprawozdania bezpośredniej władzy służbowej praktykanta oraz opinji komisji kwalifikacyjnej-władza powołana do mianowania.

Bezpośrednia władza służbowa praktykanta winna dołączyć, do sprawozdania dziennik czynności kandydata (ustęp ostatni § 5).

Sprawozdanie winno zawierać ocenę pilności i uzdolnienia praktykanta oraz jego zachowania się w służbie i poza służbą. W razie ujemnego wyniku służby przygotowawczej władza powołana do mianowania może zwolnić kandydata ze służby lub orzec przedłużenie służby przygotowawczej, jednak najwyżej na przeciąg dalszych dwóch lat. Jeżeli ponowna ocena wypadnie ujemnie, należy kandydata zwolnić ze służby.

Po ukończeniu pierwszego, a przed upływem trzeciego roku służby przygotowawczej z dodatnim wynikiem, kandydat winien poddać się egzaminowi.

W razie niepoddania się egzaminowi w ciągu lat trzech od wstąpienia dc służby należy kandydata zwolnić ze służby.

Podania o dopuszczenie do egzaminu należy wnosić w drodze służbowej do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, które orzeka o dopuszczeniu do egzaminu, jego terminie i o składzie komisji.

Dla odbywania egzaminów leśnych ustanawia się komisję egzaminacyjną przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego i dwóch komisarzy egzaminacyjnych. Listę przewodniczących oraz komisarzy egzaminacyjnych ustanawia Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych na okres dwóch lat kalendarzowych z grona podległych mu urzędników o wyższem wykształceniu leśnem i prawniczem oraz profesorów szkół akademickich za zgodą senatu danej uczelni.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej winien mieć ukończone wyższe studja leśne, jeden zaś z komisarzy egzaminacyjnych ukończone studja prawnicze.

Przewodniczącemu służy prawo egzaminowania.

Kolejność egzaminowania oznacza przewodniczący.

Egzamin leśny jest pisemny i ustny. Egzamin ustny winien odbyć się najpóźniej w terminie trzydniowym po pisemnym.
Egzamin pisemny polega na opracowaniu dwóch tematów, wybranych przez komisję egzaminacyjną na wniosek poszczególnych egzaminatorów.

Przy wyborze przedmiotu winna komisja baczyć na to, aby kandydat o średniem uzdolnieniu mógł opracować zadania w przeciągu 6 godzin. Egzamin nie może trwać dłużej niż 8 godzin.

Egzamin pisemny odbywa się w lokalu urzędowym pod nadzorem jednego z członków komisji lub innego urzędnika, wyznaczonego przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Kandydatowi należy dać możność korzystania ze zbioru ustaw i rozporządzeń; wszelka inna pomoc, a w szczególności porozumiewanie się kandydatów ze sobą lub z innemi osobami, jest niedopuszczalne.

Kandydat po ukończeniu wypracowania przed opuszczeniem lokalu urzędowego oddaje je urzędnikowi, sprawującemu nadzór, który stwierdza na wypracowaniu czas rozpoczęcia i ukończenia wypracowania i zabezpiecza je przez opieczętowanie.

Przedmiotem egzaminu ustnego jest:

A. a) znajomość ustawy konstytucyjnej i przepisów o państwowej służbie cywilnej,

b)
ogólna znajomość ustroju i zakresu działania władz państwowych i samorządowych,
c)
dokładna znajomość ustawodawstwa leśnego i łowieckiego oraz instrukcyj służbowych;

B. a) hodowla, ochrona i użytkowanie lasu,

b)
miernictwo, pomiar drzew i drzewostanów, urządzenie i ocenienie lasów,
c)
łowiectwo.

Prócz tego winien kandydat przy egzaminie ustnym uzasadnić załatwienie tematów egzaminu pisemnego.

Egzamin ustny odbywa się z każdym z kandydatów zosobna i nie może trwać dłużej niż dwie godziny.

Jeżeli komisja egzaminacyjna oceni wypracowanie pisemne jednomyślnie jako niedostateczne, uważa się egzamin za niezłożony i bez egzaminu ustnego oddala się kandydata ze stopniem "niedostatecznie".

W przeciwnym razie po odbyciu egzaminu ustnego stwierdza się wynik z równoczesnem uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu.

Wynik egzaminu oznacza się stopniami:

1)
"bardzo dobry", jeżeli kandydat wykazał wybitną i bardzo dokładną znajomość przedmiotów egzaminacyjnych;
2)
"dobry", jeżeli kandydat wykazał dokładną znajomość przedmiotów egzaminacyjnych;
3)
"dostateczny", jeżeli wiadomości kandydata są wystarczające;
4)
"niedostateczny", jeżeli wiadomości kandydata są niewystarczające.

W razie niedostatecznego wyniku egzaminu, komisja wyznacza termin powtórzenia egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy, nie dłuższy zaś niż 1 rok.

W razie ponownego niedostatecznego wyniku-egzaminu powtarzać nie wolno i należy kandydata zwolnić ze służby.

Uchwały komisji egzaminacyjnej zapadają większością głosów i są ostateczne. Egzaminatorzy głosują według kolejności, w jakiej egzaminowali, poczem ostatni daje głos przewodniczący.

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, do którego wpisuje się skład komisji egzaminacyjnej, tematy egzaminu pisemnego i pytania egzaminu ustnego, ocenę poszczególnych wypracowań i odpowiedzi, tudzież uchwałą komisji co do wyniku egzaminu.
Na dowód poddania się egzaminowi kandydat otrzymuje świadectwo urzędowe, wystawione przez komisję według załączonego wzoru.

Świadectwo ma być podpisane przez przewodniczącego komisji i komisarzy egzaminacyjnych oraz zaopatrzone pieczęcią Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Kandydatom, którzy pełnią służbę nie w siedzibie komisji egzaminacyjnej i poddają się egzaminowi po raz pierwszy, należą się normalne diety i zwrot kosztów podróży.
W wypadkach wyjątkowych Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych ma prawo dopuścić kandydata do egzaminu techniczno leśnego bez odbycia służby przygotowawczej w części lub w całości.
W wyjątkowych wypadkach Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych może zwolnić poszczególnych kandydatów na stanowiska, wymienione w § 1, w całości lub w części od egzaminu techniczno leśnego, przepisanego niniejszem rozporządzeniem.
Urzędnik mianowany do odwołania (prowizoryczny) na wypadek zamiaru mianowania go na stałe może być zwolniony od służby przygotowawczej, jeżeli przesłużył przynajmniej jeden rok w służbie państwowej, winien być jednak poddany egzaminowi techniczno leśnemu, według postanowień niniejszego rozporządzenia, o ile nie zostanie do niego zastosowane postanowienie § 17.

Postanowienie powyższe ma analogiczne zastosowanie do urzędników leśnych kategorji I w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, mianowanych do odwołania (prowizorycznych), którzy mają być mianowani z zastrzeżeniem usuwalności w myśl § 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. № 119, poz. 1079).

Postanowienia zawarte w ustępach pierwszym i drugim niniejszego paragrafu stosują się analogicznie do pracowników kontraktowych.

Z pośród urzędników leśnych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, mianowanych do odwołania (prowizorycznych) i pracowników kontraktowych, zajmujących stanowiska kategorji I, a mających być mianowanymi z zastrzeżeniem usuwalności w myśl § 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 119, poz. 1079), względnie na stale w myśl § 35 tegoż rozporządzenia, zwolnieni są od składania egzaminu, wymaganego w § 18 niniejszego rozporządzenia, następujący:
a)
którzy przed wstąpieniem do służby państwowej polskiej pozostawali na stanowiskach urzędników leśnych z wyższem wykształceniem w służbie byłych państw zaborczych w administracji lasów państwowych względnie w państwowej służbie ochrony lasów i uczynili zadość wymaganiom, stawianym w tych państwach do uzyskania stałej posady,
b)
którzy w służbie Państwa Polskiego złożyli z pomyślnym wynikiem egzamin praktyczny na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,
c)
którzy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyli co najmniej 5 lat służby państwowej polskiej w administracji lasów państwowych lub w państwowej służbie ochrony lasów, mają co najmniej dobrą kwalifikację i posiadają wyższe wykształcenie, zakończone przepisanemi egzaminami lub ukończyli średni zakład naukowy leśny. Powyższy 5 letni okres służby państwowej polskiej winien być nieprzerwany, o ile chodzi o osoby, które mają być mianowane na stałe w myśl § 35 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 119, poz. 1079).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy, wydane w przedmiocie, unormowanym niniejszem rozporządzeniem.

ZAŁĄCZNIK 

№ protokółu egzaminacyjnego ............

ŚWIADECTWO.

Pan .......................................................

(charakter służbowy)..........................................

poddał się w dniach...........................................

na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .............

egzaminowi na stanowisko I kategorji w administracji lasów

państwowych (w państwowej służbie ochrony lasów) .............

i złożył go z wynikiem .......................................

Warszawa, dnia .......... 192...r.

(Pieczęć)

Komisja Egzaminacyjna

Przy

Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych

Przewodniczący Komisji:

Komisarze Egzaminacyjni: