§ 12. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.17.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1928 r.
§  12.
Jeżeli komisja egzaminacyjna oceni wypracowanie pisemne jednomyślnie, jako niedostateczne, uważa się egzamin za niezłożony i bez egzaminu ustnego oddala się kandydata ze stopniem "niedostatecznie".

W przeciwnym razie przy odbyciu egzaminu ustnego stwierdza się wynik z równoczesnem uwzględnieniem pisemnego i ustnego egzaminu.

Wynik egzaminu oznacza się według jednego z następujących stopni: "bardzo dobrze", "dobrze", "dostatecznie" i "niedostatecznie".

W razie niedostatecznego wyniku egzaminu komisja wyznacza termin powtórzenia egzaminu, termin ten nie może być krótszy, niż 6 miesięcy, nie dłuższy zaś, niż 1 rok.

W razie ponownego niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat nie może być mianowany na stanowisko I kategorji.

Uchwały komisji egzaminacyjnej zapadają większością głosów i są ostateczne. Egzaminatorzy głosują według kolejności, w jakiej egzaminowali, poczem ostatni oddaje głos przewodniczący.