§ 19. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.17.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1928 r.
§  19.
Z pośród urzędników leśnych mianowanych do odwołania (prowizorycznie) lub pracowników kontraktowych, zajmujących stanowiska I kategorji w administracji lasów państwowych lub w państwowej służbie ochrony lasów, a mających być mianowanymi na stałe lub z zastrzeżeniem usuwalności w rozumieniu § 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079) zwolnieni są od składania egzaminu, wymaganego w § 18 niniejszego rozporządzenia następujący:
a)
którzy przed wstąpieniem do służby państwowej polskiej pozostawali na stanowiskach urzędników leśnych z wyższem wykształceniem w służbie b. państw zaborczych w administracji lasów państwowych lub w państwowej służbie ochrony lasów i uczynili zadość wymaganiom, stawianym w tych państwach do uzyskania stałego stanowiska oraz mają przynajmniej dobra kwalifikację;
b)
którzy w służbie Państwa Polskiego złożyli z pomyślnym wynikiem egzamin praktyczny, ustanowiony dotychczasowemi przepisami;
c)
którzy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyli co najmniej 6 lat służby państwowej polskiej (w administracji lasów państwowych lub w państwowej służbie ochrony lasów), mają co najmniej dobrą kwalifikację i posiadają wyższe wykształcenie zakończone przepisanemi egzaminami lub ukończyli co najmniej średni zakład naukowy leśny, albo też ukończyli inny średni zakład naukowy i mają przynajmniej 2 lata studjów techniczno - leśnych w wyższych uczelniach, wraz z wymaganemi w tym okresie studjów egzaminami.