§ 8. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.17.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1928 r.
§  8.
Komisję egzaminacyjną ustanawia się przy Ministerstwie Rolnictwa.

Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego lub jego zastępcy, oraz dwóch komisarzy egzaminacyjnych. Przewodniczącego, jego zastępców, oraz komisarzy egzaminacyjnych powołuje Minister Rolnictwa na okres dwóch lat kalendarzowych z grona podległych mu urzędników o wyższem wykształceniu leśnem lub prawniczem.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i jego zastępca winien mieć ukończone wyższe wykształcenie leśne, jeden zaś z komisarzy egzaminacyjnych ukończone wyższe wykształcenie prawnicze.

Przewodniczącemu służy również prawo egzaminowania.

Kolejność egzaminowania oznacza przewodniczący.