§ 11. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.17.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1928 r.
§  11.
Przedmiotem egzaminu ustnego jest:
a)
umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy fachowej leśnej;
b)
znajomość ustawy konstytucyjnej;
c)
dokładna znajomość ustaw, rozporządzeń i instrukcyj tej gałęzi służby techniczno-leśnej, w której kandydat pełni służbę, oraz ogólna znajomość ustaw i rozporządzeń innych gałęzi służby techniczno - leśnej;
d)
znajomość przepisów o państwowej służbie cywilnej i dyscyplinarnych;
e)
ogólna znajomość ustroju i zakresu działania władz i urzędów państwowych i samorządowych;
f)
ogólna znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa karnego oraz postępowania cywilnego i karnego, obowiązujących w miejscu służby kandydata, i których znajomość jest mu potrzebna przy pełnieniu służby;
g)
ogólna znajomość przepisów kancelaryjnych. Prócz tego kandydat winien po egzaminie ustnym uzasadnić opracowanie tematów egzaminu pisemnego.

Komisja egzaminacyjna winna zwrócić przedewszystkiem szczególną uwagę, czy i w jakim stopniu kandydat posiada zdolność pojmowania i praktycznego zastosowania obowiązujących ustaw i przepisów.

Egzamin ustny odbywa się z każdym kandydatem zosobna i nie może trwać dłużej, niż dwie godziny.