Czas trwania służby przygotowawczej kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.85.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 sierpnia 1926 r.
o czasie trwania służby przygotowawczej kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych.

Na podstawie ustępu pierwszego § 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119 poz. 1079) oraz zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie techniczno-leśnym kandydatów na stanowiska urzędników leśnych I kategorji w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów (Dz. U. R. P. Nr. 110 poz. 786) zarządza się co następuje:
Czas trwania służby przygotowawczej (praktyki), poprzedzającej mianowanie na stanowiska urzędników leśnych kategorji I-ej w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, określa się na półtora roku.
Rozporządzeniu niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.