§ 18. - Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.17.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1928 r.
§  18.
Urzędnik mianowany do odwołania (prowizorycznie) na wypadek zamiaru mianowania go na stałe winien poddać się egzaminowi według postanowień niniejszego rozporządzenia po przesłużeniu takiego samego czasu, jaki jest określony dla służby przygotowawczej, o ile nie zostaną do niego zastosowane postanowienia § 16 względnie 17.

Postanowienie powyższe ma analogiczne zastosowanie do urzędników leśnych w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, mianowanych do odwołania (prowizorycznych), którzy mają być mianowani na stanowiska I kategorji w dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach z zastrzeżeniem usuwalności w myśl § 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o organizacji administracji lasów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 119, poz. 1079).

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się analogicznie do pracowników kontraktowych.