[Nieważność aktu prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze] - Art. 82. - Samorząd województwa. - Dz.U.2022.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 82. - [Nieważność aktu prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  82.  [Nieważność aktu prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze]
1. 
Uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały w trybie określonym w art. 81.
2. 
Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać jej wykonanie.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego.
4. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
5. 
W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.
6. 
Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.