Majchrzak Bartosz, W kwestii stosowania art. 156 § 1 k.p.a. jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia nadzorczego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/4/72-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

W kwestii stosowania art. 156 § 1 k.p.a. jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia nadzorczego

1.Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie odnosi się do szczegółowego problemu związanego z jedną z podstawowych instytucji wpływających na model ustrojowoprawny samorządu terytorialnego w Polsce, którą jest nadzór nad działalnością jednostek tego samorządu . U podłoża więzi nadzorczej leży przecież idea decentralizacji administracji państwowej, będąca fundamentem ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej (art. 15 ust. 1 Konstytucji RP ), i połączona z tym konieczność zharmonizowania zdecentralizowanej administracji z całokształtem działalności państwa .

Zasadnicze zamierzenie autora to ustalenie znaczenia normatywnego przepisów ustaw samorządowych zawartych w dwóch ustępach jednego artykułu, stanowiących, że uchwała organu gminy, powiatu, samorządu województwa lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne, o czym orzeka organ nadzoru (w drodze tzw. rozstrzygnięcia nadzorczego ); przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (art. 91 ust. 1 i 5ustawy z 8.03.1990...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX