Szlachetko Jakub H., Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej

Monografie
Opublikowano: WK 2017
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej

Autor fragmentu:

Rozdział1
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jako zadanie publiczne

1.Uwagi ogólne

Administracja publiczna jest organizacją celową, zaś celem jej istnienia jest zaspokajanie rozmaitych potrzeb grupowych i indywidualnych powstających w związku z życiem ludzi w poszczególnych wspólnotach , które są jurydyzowane w postaci zadań publicznych. Realizacja zadań publicznych stanowi więc uzasadnienie istnienia tak administracji publicznej in genere, jak i składających się na jej strukturę organizacyjną podmiotów (np. korporacji prawa publicznego, zakładów administracyjnych) .

Zadanie publiczne jest podstawową kategorią pojęciową nauk administracyjnych (nauki prawa administracyjnego, administracji publicznej i polityki administracyjnej). Analiza organizacji i funkcjonowania administracji publicznej i jej poszczególnych podmiotów zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i pozaprawnej (prakseologicznej, socjologicznej, ekonomicznej) powinna to pojęcie uwzględniać.

W literaturze przedmiotu pojawiają się różnorodne definicje wskazanego pojęcia. Jego definiens określa się z reguły za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX