Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 października 1932 r.
w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Na podstawie art. 1 punkty a), c), g), h), j) ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 306) zarządzam co następuje:
Powołuje się do życia przymusową organizację dla zagranicznego obrotu handlowego (przywóz i wywóz) olejem skalnym i produktami naftowemi pod nazwą "Polski Eksport Naftowy", z siedzibą we Lwowie.
Organizacja "Polski Eksport Naftowy" posiada osobowość prawną.
Uczestnikami tej organizacji są wszystkie, znajdujące się na terytorjum Rzeczypospolitej przedsiębiorstwa naftowo-rafineryjne i gazolinowe, z wyjątkiem przedsiębiorstw wymienionych w § 12.
Minister Przemysłu i Handlu w ciągu 14 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zwoła organizacyjne zebranie uczestników organizacji, powołując równocześnie komisarza rządowego dla przeprowadzenia wszelkich czynności, związanych z organizowaniem "Polskiego Eksportu Naftowego".

Na zebraniu organizacyjnem wybraną zostanie dla opracowania statutu "Polskiego Eksportu Naftowego" komisja, składająca się z 5 osób.

O ile ta komisja nie zostałaby z jakiegokolwiek powodu wybraną, wtedy Minister Przemysłu i Handlu na wniosek komisarza rządowego wyznaczy takąż komisję.

Komisja opracuje w ciągu dni 21 statut organizacji, który to statut złożony będzie Ministrowi Przemysłu i Handlu do zatwierdzenia za pośrednictwem komisarza rządowego.

Gdyby komisja z jakiegokolwiek powodu nie dotrzymała powyższego terminu, lub też opracowany przez nią statut nie uzyskał zatwierdzenia Ministra Przemysłu i Handlu - statut organizacji wydany będzie przez Ministra Przemysłu i Handlu.

Statut organizacji "Polski Eksport Naftowy" będzie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" i na podstawie tego Statutu ukonstytuowane zostaną władze organizacji.

Ukonstytuowanie organizacji zostanie również ogłoszone w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".

Nadzór nad organizacją "Polski Eksport Naftowy" sprawuje Minister Przemysłu i Handlu przez komisarza rządowego, powołanego przez siebie.

Szczegółowy zakres działalności i upoważnień komisarza rządowego określi statut.

Koszty, połączone z nadzorem sprawowanym przez komisarza rządowego, ponosi w ustalonej przez Ministra Przemysłu i Handlu wysokości organizacja "Polski Eksport Naftowy".
Należące do organizacji przedsiębiorstwa naftowo-rafineryjne, oraz gazolinowe, obowiązane są wydzielać dla eksportu z wszystkich wytwarzanych przez siebie produktów określony procent tej wytwórczości i te wydzielone ilości nie mogą być zbywane na rynku krajowym.

Procent ten będzie oznaczany co pół roku zgóry dla każdego produktu oddzielnie na podstawie danych statystycznych wytwórczości, zbytu krajowego i eksportu z tego samego półrocza roku poprzedniego, z uwzględnieniem zaszłych w międzyczasie zmian. Szczegółowe zasady określania tego procentu ustali statut organizacji.

Powyżej oznaczone stosunki procentowe mogą być zmieniane na wniosek komisarza rządowego w razie poważnych zmian w produkcji surowca, konsumcji wewnętrznej, lub innych ważnych okoliczności.

Odnośnie do dobrowolnych organizacyj przedsiębiorstw naftowo-rafineryjnych i gazolinowych, regulujących obrót krajowy, Minister Przemysłu i Handlu zarządzić może, by ilości procentowe, przeznaczone do eksportu, przypadające na przedsiębiorstwa zrzeszone w tych organizacjach, były obliczane na zasadzie powyższej dla tych organizacyj globalnie.

Mniejszym przedsiębiorstwom rafineryjnym, będącym w ruchu, o łącznej wytwórczości do 6.000 tonn rocznie każde, zmniejsza się ilości, które w myśl § 8 tego rozporządzenia obowiązane są wydzielać do eksportu, jak następuje:
a)
przedsiębiorstwom o wytwórczości do 2.000 tonn rocznie o 30%,
b)
przedsiębiorstwom o wytwórczości do 4.000 tonn rocznie o 25%,
c)
przedsiębiorstwom o wytwórczości do 6.000 tonn rocznie o 15%.
Będące w ruchu przedsiębiorstwa rafineryjne, o łącznej wytwórczości do 6.000 tonn rocznie każde, będą mogły zwalniać się od obowiązku, ustalonego w § 8 przez uiszczanie na rzecz popierania wiertnictwa naftowego specjalnych opłat, które będą wynosiły:
a)
dla przedsiębiorstw o wytwórczości do 2.000 tonn rocznie - 45% różnicy między ceną krajową a eksportową danego produktu,
b)
dla przedsiębiorstw o wytwórczości do 4.000 tonn rocznie - 60% tej różnicy,
c)
dla przedsiębiorstw o wytwórczości do 6.000 tonn rocznie - 70% tejże różnicy.
Przedsiębiorstwa gazolinowe, o łącznej wytwórczości do 6.000 tonn rocznie, będą mogły zwalniać się od obowiązku ustalonego w § 8, przez uiszczanie na rzecz popierania wiertnictwa naftowego specjalnych opłat, które będą wynosiły 80% różnicy między ceną krajową a eksportową wytwarzanych produktów.
Przedsiębiorstwa naftowe, których łączny przerób ropny nie przekracza 1.000 tonn, lub łączna wytwórczość gazoliny - 300 tonn rocznie dla każdego z tych przedsiębiorstw - wolne są od obowiązku ustalonego w § 8 i od opłat przewidzianych w §§ 10 i 11 niniejszego rozporządzenia.
Sposób udzielania zwolnień w myśl §§ 10 i 11, sposób uiszczania opłat, oraz dysponowania funduszami, powstałemi na zasadzie przepisu § 10 i § 11 niniejszego rozporządzenia reguluje oddzielne rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu.
Obrót zagraniczny olejem skalnym może odbywać się jedynie przez organizację "Polski Eksport Naftowy", za każdorazowem zezwoleniem Ministra Przemysłu i Handlu, po wysłuchaniu opinji zainteresowanych organizacyj przemysłu naftowego.
Od chwili rozpoczęcia działalności organizacji "Polski Eksport Naftowy" wszelki obrót zagraniczny produktami naftowemi, poza organizacją, jest wzbroniony.
Wszelkie umowy i zobowiązania dotyczące przywozu lub wywozu produktów naftowych, powstałe przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, winny być zgłoszone organizacji "Polski Eksport Naftowy" najpóźniej w przeciągu dni 14 od dnia ukonstytuowania się tej organizacji (§ 5 ustęp 2) i winny być wykonane pod nadzorem tejże organizacji.

Eksport parafiny odbywa się wyłącznie przez organizację "Polski Eksport Naftowy.

Polski Eksport Naftowy" przejmie wykonywanie istniejących umów eksportowych, dotyczących parafiny, od dotychczasowej organizacji najpóźniej do dnia 1 lipca 1935 r. Organizacja, wykonywająca dotychczas umowy te, powinna w terminie, oznaczonym przez Zarząd "Polskiego Eksportu Naftowego", przekazać mu wszelkie potrzebne dokumenty i akta, mające związek z eksportem parafiny.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 16 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 1935 r. (Dz.U.35.36.258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 1935 r.