Zm.: rozporządzenie z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.36.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 5 maja 1935 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Na podstawie art. 1, pkt. a), c), g), h), j) ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 306) zarządzam co następuje:
W miejsce ustępu 2) § 16 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 754) wprowadza się następujące postanowienia jako ustępy 2 i 3:

"Eksport parafiny odbywa się wyłącznie przez organizację "Polski Eksport Naftowy".

"Polski Eksport Naftowy" przejmie wykonywanie istniejących umów eksportowych, dotyczących parafiny, od dotychczasowej organizacji najpóźniej do dnia 1 lipca 1935 r. Organizacja, wykonywająca dotychczas umowy te, powinna w terminie, oznaczonym przez Zarząd "Polskiego Eksportu Naftowego", przekazać mu wszelkie potrzebne dokumenty i akta, mające związek z eksportem parafiny".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.