§ 5. - Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.
§  5.
Statut organizacji "Polski Eksport Naftowy" będzie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" i na podstawie tego Statutu ukonstytuowane zostaną władze organizacji.

Ukonstytuowanie organizacji zostanie również ogłoszone w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".