§ 7. - Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.
§  7.
Koszty, połączone z nadzorem sprawowanym przez komisarza rządowego, ponosi w ustalonej przez Ministra Przemysłu i Handlu wysokości organizacja "Polski Eksport Naftowy".