§ 16. - Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.
§  16. 1
Wszelkie umowy i zobowiązania dotyczące przywozu lub wywozu produktów naftowych, powstałe przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, winny być zgłoszone organizacji "Polski Eksport Naftowy" najpóźniej w przeciągu dni 14 od dnia ukonstytuowania się tej organizacji (§ 5 ustęp 2) i winny być wykonane pod nadzorem tejże organizacji.

Eksport parafiny odbywa się wyłącznie przez organizację "Polski Eksport Naftowy.

Polski Eksport Naftowy" przejmie wykonywanie istniejących umów eksportowych, dotyczących parafiny, od dotychczasowej organizacji najpóźniej do dnia 1 lipca 1935 r. Organizacja, wykonywająca dotychczas umowy te, powinna w terminie, oznaczonym przez Zarząd "Polskiego Eksportu Naftowego", przekazać mu wszelkie potrzebne dokumenty i akta, mające związek z eksportem parafiny.

1 § 16 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 1935 r. (Dz.U.35.36.258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 1935 r.