§ 4. - Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.
§  4.
Minister Przemysłu i Handlu w ciągu 14 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zwoła organizacyjne zebranie uczestników organizacji, powołując równocześnie komisarza rządowego dla przeprowadzenia wszelkich czynności, związanych z organizowaniem "Polskiego Eksportu Naftowego".

Na zebraniu organizacyjnem wybraną zostanie dla opracowania statutu "Polskiego Eksportu Naftowego" komisja, składająca się z 5 osób.

O ile ta komisja nie zostałaby z jakiegokolwiek powodu wybraną, wtedy Minister Przemysłu i Handlu na wniosek komisarza rządowego wyznaczy takąż komisję.

Komisja opracuje w ciągu dni 21 statut organizacji, który to statut złożony będzie Ministrowi Przemysłu i Handlu do zatwierdzenia za pośrednictwem komisarza rządowego.

Gdyby komisja z jakiegokolwiek powodu nie dotrzymała powyższego terminu, lub też opracowany przez nią statut nie uzyskał zatwierdzenia Ministra Przemysłu i Handlu - statut organizacji wydany będzie przez Ministra Przemysłu i Handlu.