§ 6. - Przymusowa organizacja obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.89.754

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1935 r.
§  6.
Nadzór nad organizacją "Polski Eksport Naftowy" sprawuje Minister Przemysłu i Handlu przez komisarza rządowego, powołanego przez siebie.

Szczegółowy zakres działalności i upoważnień komisarza rządowego określi statut.