Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

Dział  II.

Opracowywanie i uchwalanie budżetu.

Art.  16.
1. Rada Ministrów ustala wytyczne do opracowania budżetu Państwa równocześnie z wytycznymi do opracowania Narodowego Planu Gospodarczego.
2. Minister Finansów wydaje szczegółowe przepisy o trybie opracowania projektu budżetu centralnego i budżetów terenowych.
Art.  17.
1. Na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 16 ust. 1, prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają wytyczne do opracowania jednostkowego budżetu wojewódzkiego i budżetów niższego stopnia równocześnie z wytycznymi do opracowania terenowych planów gospodarczych.
2. Prezydia powiatowych rad narodowych dokonują analogicznych ustaleń w stosunku do budżetów niższego stopnia.
Art.  18.
1. Budżet centralny oraz jednostkowe budżety terenowe ustala się w następującej szczegółowości:
1) w częściach - określających organy państwowe uprawnione do dokonywania wydatków i obowiązane do pobierania dochodów,
2) w działach - określających wydatki na zadania państwowe według głównych rodzajów tych zadań i podstawowe źródła dochodów z punktu widzenia ich charakteru gospodarczego,
3) w rozdziałach - określających wydatki na szczegółowe zadania lub ich grupy oraz szczegółowe źródła dochodów,
4) w paragrafach - określających dalszy szczegółowy podział dochodów i wydatków.
2. Rada Ministrów może w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami państwowymi wprowadzać odchylenia od zasady ustalonej w ust. 1 w przedkładanym Sejmowi projekcie budżetu.
Art.  19.

Prezydia rad narodowych uchwalają projekty budżetów jednostkowych oraz zbiorczych i wnoszą je pod obrady rad narodowych w celu uchwalenia.

Art.  20.

Rady narodowe uchwalają budżety terenowe w następującej kolejności:

1) w gromadzkie rady narodowe, rady narodowe osiedli i miast nie stanowiących powiatów miejskich oraz dzielnicowe rady narodowe,
2) powiatowe rady narodowe,
3) wojewódzkie rady narodowe.
Art.  21.
1. Uchwały budżetowe rad narodowych ustalają:
1) w zakresie budżetu jednostkowego - dochody i wydatki w szczegółowości określonej w art. 18 oraz etaty osobowe organów władzy i administracji państwowej,
2) w zakresie budżetu zbiorczego - ogólne kwoty dochodów i wydatków budżetu jednostkowego i budżetów rad narodowych niższego stopnia oraz dotacje celowe i wyrównawcze, jak również ogólną ilość etatów osobowych organów administracji państwowej.
2. W budżecie jednostkowym może być uchwalona rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie przekraczającej 1,5% tego budżetu. Rezerwa ta w uzasadnionych przypadkach może być uchwalona w wyższym procencie za zgodą prezydium rady narodowej wyższego stopnia.
3. Przy uchwalaniu budżetów zbiorczych rady narodowej mogą w uzasadnionych przypadkach zobowiązać rady narodowe niższego stopnia do wprowadzenia zmian w ich budżetach.
Art.  22.

Projekt budżetu Państwa opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów Minister Finansów na podstawie projektów części budżetu centralnego, przedłożonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz na podstawie zbiorczych budżetów województw, uchwalonych przez rady narodowe. Minister Finansów włącza ponadto do projektu budżetu Państwa projekty części budżetu dotyczące Sejmu, Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli.

Art.  23.
1. Ustawa budżetowa ustala:
1) w zakresie budżetu centralnego - kwoty dochodów i wydatków w szczegółowości określonej w art. 18 oraz etaty osobowe organów władzy i administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
2) w zakresie budżetów terenowych - ogólne kwoty dochodów i wydatków zbiorczych budżetów województw oraz dotacje celowe i wyrównawcze, jak również ogólną ilość etatów osobowych organów administracji państwowej.
2. W budżecie centralnym może być uchwalona rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
Art.  24.
1. Prezydia rad narodowych wprowadzają do budżetów terenowych zmiany wynikające z ustawy budżetowej lub uchwał budżetowych rad narodowych wyższego stopnia.
2. Uchwała prezydium rady narodowej, o której mowa w ust. 1, powinna być przedłożona radzie narodowej na najbliższej sesji do zatwierdzenia.