Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  18.
1. Budżet centralny oraz jednostkowe budżety terenowe ustala się w następującej szczegółowości:
1) w częściach - określających organy państwowe uprawnione do dokonywania wydatków i obowiązane do pobierania dochodów,
2) w działach - określających wydatki na zadania państwowe według głównych rodzajów tych zadań i podstawowe źródła dochodów z punktu widzenia ich charakteru gospodarczego,
3) w rozdziałach - określających wydatki na szczegółowe zadania lub ich grupy oraz szczegółowe źródła dochodów,
4) w paragrafach - określających dalszy szczegółowy podział dochodów i wydatków.
2. Rada Ministrów może w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami państwowymi wprowadzać odchylenia od zasady ustalonej w ust. 1 w przedkładanym Sejmowi projekcie budżetu.