Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  22.

Projekt budżetu Państwa opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów Minister Finansów na podstawie projektów części budżetu centralnego, przedłożonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz na podstawie zbiorczych budżetów województw, uchwalonych przez rady narodowe. Minister Finansów włącza ponadto do projektu budżetu Państwa projekty części budżetu dotyczące Sejmu, Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli.