Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  23.
1. Ustawa budżetowa ustala:
1) w zakresie budżetu centralnego - kwoty dochodów i wydatków w szczegółowości określonej w art. 18 oraz etaty osobowe organów władzy i administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
2) w zakresie budżetów terenowych - ogólne kwoty dochodów i wydatków zbiorczych budżetów województw oraz dotacje celowe i wyrównawcze, jak również ogólną ilość etatów osobowych organów administracji państwowej.
2. W budżecie centralnym może być uchwalona rezerwa na nieprzewidziane wydatki.