Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  24.
1. Prezydia rad narodowych wprowadzają do budżetów terenowych zmiany wynikające z ustawy budżetowej lub uchwał budżetowych rad narodowych wyższego stopnia.
2. Uchwała prezydium rady narodowej, o której mowa w ust. 1, powinna być przedłożona radzie narodowej na najbliższej sesji do zatwierdzenia.