Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  21.
1. Uchwały budżetowe rad narodowych ustalają:
1) w zakresie budżetu jednostkowego - dochody i wydatki w szczegółowości określonej w art. 18 oraz etaty osobowe organów władzy i administracji państwowej,
2) w zakresie budżetu zbiorczego - ogólne kwoty dochodów i wydatków budżetu jednostkowego i budżetów rad narodowych niższego stopnia oraz dotacje celowe i wyrównawcze, jak również ogólną ilość etatów osobowych organów administracji państwowej.
2. W budżecie jednostkowym może być uchwalona rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie przekraczającej 1,5% tego budżetu. Rezerwa ta w uzasadnionych przypadkach może być uchwalona w wyższym procencie za zgodą prezydium rady narodowej wyższego stopnia.
3. Przy uchwalaniu budżetów zbiorczych rady narodowej mogą w uzasadnionych przypadkach zobowiązać rady narodowe niższego stopnia do wprowadzenia zmian w ich budżetach.