Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  17.
1. Na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 16 ust. 1, prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają wytyczne do opracowania jednostkowego budżetu wojewódzkiego i budżetów niższego stopnia równocześnie z wytycznymi do opracowania terenowych planów gospodarczych.
2. Prezydia powiatowych rad narodowych dokonują analogicznych ustaleń w stosunku do budżetów niższego stopnia.