Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r. do: 26 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1972) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych;
2)
sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny;
3)
sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;
4)
wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.
Kursy kwalifikacyjne obejmują problematykę:
1)
przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19;
2)
przeprowadzania badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem ochronnym przeciw grypie, do którego farmaceuta jest uprawniony na podstawie art. 19 ust. 5a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938), oraz wykonywania u osoby dorosłej szczepienia ochronnego przeciw grypie, do którego farmaceuta jest uprawniony na podstawie art. 19 ust. 5b tej ustawy;
3)
wykonywania następujących badań diagnostycznych:
a)
badania podstawowych parametrów życiowych: ciśnienia krwi, tętna, pulsu oraz saturacji krwi,
b)
pomiaru masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczania wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) i stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR - ang. Waist-Hip Ratio),
c)
testu stężenia glukozy we krwi,
d)
kontroli panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy),
e)
szybkiego testu do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A, Helicobacter - testu z krwi.
1. 
W celu zakwalifikowania farmaceuty do odbycia kursu kwalifikacyjnego jednostka szkoląca, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej "organizatorami kursu", powołują komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2. 
W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, wchodzi trzech przedstawicieli organizatora kursu.
Organizator kursu zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego.
1. 
Farmaceuta składa do organizatora kursu wniosek o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie podanym na stronie internetowej organizatora kursu.
2. 
Wniosek farmaceuty, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";
3)
adres do korespondencji, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli farmaceuta je posiada.
3. 
Do wniosku farmaceuta dołącza kserokopię lub elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 12-miesięczny staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze.
4. 
Organizator kursu potwierdza otrzymanie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przesyłką rejestrowaną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku komisja kwalifikacyjna wzywa farmaceutę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania oraz poucza go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
1. 
Do odbycia kursu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna kwalifikuje farmaceutów według kolejności zgłoszeń, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych.
2. 
Komisja kwalifikacyjna na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych sporządza listę farmaceutów zakwalifikowanych do odbycia kursu kwalifikacyjnego.
3. 
Komisja kwalifikacyjna niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do odbycia kursu.
Kurs kwalifikacyjny jest realizowany w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.
Egzamin teoretyczny w formie pisemnej albo ustnej lub egzamin praktyczny przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją", składająca się z trzech osób powołanych przez organizatora kursu.
1. 
Egzamin pisemny jest przeprowadzany w formie testu w trybie stacjonarnym albo za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.
2. 
Pozytywny wynik z egzaminu pisemnego otrzymuje osoba zdająca, która uzyskała co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi możliwych do uzyskania.
1. 
Egzamin ustny jest przeprowadzany w trybie stacjonarnym lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem i obejmuje 3 pytania egzaminacyjne.
2. 
Pozytywny wynik z egzaminu ustnego otrzymuje osoba zdająca, która odpowiedziała poprawnie na co najmniej 2 pytania egzaminacyjne.
1. 
Egzamin praktyczny jest przeprowadzany w trybie stacjonarnym i obejmuje wykonanie 3 zadań egzaminacyjnych, których celem jest sprawdzenie w warunkach symulowanych praktycznych umiejętności farmaceuty.
2. 
Pozytywny wynik z egzaminu praktycznego otrzymuje osoba zdająca, która poprawnie wykonała co najmniej 2 zadania egzaminacyjne.
Komisja niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę o uzyskanym przez niego wyniku egzaminu.
1. 
Farmaceuta może wnieść do komisji na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej odwołanie od wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.
2. 
Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.
Wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR .................................../............ o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2023.2704).