§ 5. - Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2024 r.
§  5. 
1. 
Farmaceuta składa do organizatora kursu wniosek o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie podanym na stronie internetowej organizatora kursu.
2. 
Wniosek farmaceuty, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";
3)
adres do korespondencji, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli farmaceuta je posiada.
3. 
Do wniosku farmaceuta dołącza kserokopię lub elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 12-miesięczny staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze.
4. 
Organizator kursu potwierdza otrzymanie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przesyłką rejestrowaną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.