§ 7. - Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2024 r.
§  7. 
1. 
Do odbycia kursu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna kwalifikuje farmaceutów według kolejności zgłoszeń, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych.
2. 
Komisja kwalifikacyjna na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych sporządza listę farmaceutów zakwalifikowanych do odbycia kursu kwalifikacyjnego.
3. 
Komisja kwalifikacyjna niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do odbycia kursu.