Art. 76. - [Delegacja ustawowa] - Zawód farmaceuty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.676 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  76.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)
zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych,
2)
sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny,
3)
sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego,
4)
wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego

- uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych lub usług farmaceutycznych, a także mając na celu uwzględnienie obiektywnych kryteriów weryfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych podczas tego kursu.