Zmiana rozporządzenia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.864

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 czerwca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2024 r. poz. 676) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów (Dz. U. z 2024 r. poz. 257) w § 2:
1)
uchyla się pkt 1;
2)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania u osoby dorosłej zalecanego szczepienia ochronnego wskazanego w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 i 1938), lub szczepienia przeciw COVID-19 oraz przeprowadzania tych szczepień;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).