§ 3. - Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2024 r.
§  3. 
1. 
W celu zakwalifikowania farmaceuty do odbycia kursu kwalifikacyjnego jednostka szkoląca, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej "organizatorami kursu", powołują komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2. 
W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, wchodzi trzech przedstawicieli organizatora kursu.