§ 14. - Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2024 r.
§  14. 
1. 
Farmaceuta może wnieść do komisji na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej odwołanie od wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.
2. 
Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.