§ 6. - Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.257 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2024 r.
§  6. 
1. 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku komisja kwalifikacyjna wzywa farmaceutę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania oraz poucza go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.