Law Journal

Formy regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Dz.U.1995.81.407 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Organizacja i tryb przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasady współdziałania z innymi organami.

Dz.U.1995.81.408 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Stosunek Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.1889 t.j. | ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.169 t.j. | ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.1712 t.j. | ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.1599 t.j. | ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.U.1995.81.409 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1995.95.472 | ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Obligacje.

Dz.U.2014.730 t.j. | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie egzekucji z rachunków bankowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1995.75.379 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Referendum.

Dz.U.1995.99.487 | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Statystyka publiczna.

Dz.U.2021.955 t.j. | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1995.85.428 | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1995.142.701 | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1995.79.403 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1995.85.427 | ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.1995.87.435 | ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.

Dz.U.1995.75.377 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U.1995.76.385 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.1995.74.370 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1995.95.477 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Dz.U.1995.99.486 | ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 176) dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach. Genewa.1995.06.22.

Dz.U.2003.117.1105 | umowa międzynarodowa z dnia 22 czerwca 1995 r. | Akt obowiązujący

Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.2017 t.j. | ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1995.74.371 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1995.87.434 | ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.1995.78.391 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1995.94.469 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1995.74.374 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.1995.78.394 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Określenie zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych.

Dz.U.1995.75.375 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1995 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1995.81.414 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

Dz.U.1995.73.363 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie niektórych zawodów filmowych.

Dz.U.1995.78.392 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

Dz.U.1995.68.344 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U.1995.78.395 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Dz.U.1995.71.355 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.72.357 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Środki i limity na podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.

Dz.U.1995.70.353 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.72.360 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1995.72.358 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1995.72.359 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dodatkowego kontyngentu celnego ilościowego na sery przywożone z zagranicy.

Dz.U.1995.66.336 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.

Dz.U.1995.66.341 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1995.68.350 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1995.73.366 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budżetowe.

Dz.U.1995.78.390 | ustawa z dnia 9 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o normalizacji.

Dz.U.1995.95.471 | ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. | Akt jednorazowy