Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 12/2000. - Dz.U.2001.14.146 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 12/2000.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.14.146

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2001 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 21 lutego 2001 r.
sygn. akt P. 12/2000.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Lech Garlicki,

Stefan J. Jaworski,

Wiesław Johann,

Krzysztof Kolasiński,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Andrzej Mączyński,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

Jerzy Stępień - sprawozdawca,

Janusz Trzciński,

Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2001 r. na rozprawie pytań prawnych składu orzekającego Wydziału VIII Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: Sądu, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego: czy przepis art. 2 ust. 4 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o Trybunale Stanu jest zgodny z normą zawartą w przepisie art. 156 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i - w konsekwencji - czy w świetle normy zawartej w przepisie art. 156 ust. 1 Konstytucji członkowie Rady Ministrów za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, ponoszą wyłącznie odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, czy też przed sądem powszechnym,

orzeka:

Art. 2 ust. 4 związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 1993 r. Nr 38, poz. 172, z 1996 r. Nr 73, poz. 350 i z 1999 r. Nr 35, poz. 321), rozumiany jako dopuszczający odpowiedzialność członka Rady Ministrów przed sądem powszechnym za przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, jeżeli Sejm nie podjął uchwały o pociągnięciu go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, jest zgodny z art. 156 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.