Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Jednostki Wojskowej nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.9.71

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 29 grudnia 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 48, poz. 482) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 wyrazy "w art. 17 ust. 1 pkt 1-5 i 8" zastępuje się wyrazami "w art. 17 ust. 1 pkt 1-8",
2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ŻOŁNIERZA BIURA OCHRONY RZĄDU

(grafikę pominięto)

Przód legitymacji:

- legitymacja koloru jasnoniebieskiego z domieszką białego po stronie prawej,

- orzeł biały w koronie w czerwonej tarczy,

- flaga biało-czerwona o szerokości 7 mm prowadzona od lewego dolnego narożnika do górnego prawego narożnika,

- napisy RZECZPOSPOLITA POLSKA i BIURO OCHRONY RZĄDU koloru czarnego.

Tył legitymacji:

- gilosz przedstawia sokoła w kolorze jasnoszarym z jasnoniebieskim napisem BOR z prawej strony sokoła,

- hologram,

- napis BIURO OCHRONY RZĄDU w kolorze ciemnoniebieskim,

- napis 2001/2002 Ważna na lata w kolorze ciemnoniebieskim,

- numer i pozostałe napisy koloru czarnego.

Uwaga: legitymacja jest laminowana folią plastikową.