Legitymacja służbowa żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.48.482

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 12 maja 1999 r.
w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje:
1.
Żołnierzowi Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej "żołnierzem", wydaje się legitymację służbową żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu, zwaną dalej "legitymacją służbową żołnierza Biura Ochrony Rządu".
2.
Wzór legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 1
Legitymacja służbowa żołnierza Biura Ochrony Rządu jest wojskowym dokumentem osobistym potwierdzającym przysługujące żołnierzowi uprawnienia funkcjonariusza Policji, określone w art. 15 ust. 1 pkt 1, 3 i 5-7, w art. 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, a także w art. 17 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
2.
Legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu wolno używać żołnierzowi tylko w sprawach związanych z wykonywaniem zadań służbowych.
1.
W legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu wpisuje się imię i nazwisko żołnierza, numer legitymacji oraz umieszcza się fotografię żołnierza i odciska na niej pieczęć, a także wymienia uprawnienia, o których mowa w § 2 ust. 1.
2.
Legitymację służbową żołnierza Biura Ochrony Rządu wydaje, dokonuje w niej wpisów i podpisuje Szef Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.
Legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu nie wolno:
1)
odstępować innej osobie,
2)
przesyłać pocztą, z wyjątkiem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
3)
wywozić za granicę, chyba że żołnierz uzyska na to zgodę Szefa Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.
1.
W razie utraty legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu, żołnierz jest obowiązany niezwłocznie złożyć, drogą służbową, meldunek Szefowi Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu, który zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty legitymacji.
2.
W razie odzyskania utraconej legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu, żołnierz jest obowiązany zwrócić ją do Oddziału Kadr Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu, podając w meldunku okoliczności odzyskania legitymacji.
Legitymacje służbowe żołnierza Biura Ochrony Rządu, wydane żołnierzom przed wejściem w życie rozporządzenia, tracą ważność i podlegają zwrotowi organowi określonemu w § 3 ust. 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu (Monitor Polski Nr 37, poz. 387 i z 1997 r. Nr 35, poz. 338).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

WZÓR

LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ŻOŁNIERZA BIURA OCHRONY RZĄDU

(grafikę pominięto)

Przód legitymacji:

- legitymacja koloru jasnoniebieskiego z domieszką białego po stronie prawej,

- orzeł biały w koronie w czerwonej tarczy,

- flaga biało-czerwona o szerokości 7 mm prowadzona od lewego dolnego narożnika do górnego prawego narożnika,

- napisy RZECZPOSPOLITA POLSKA i BIURO OCHRONY RZĄDU koloru czarnego.

Tył legitymacji:

- gilosz przedstawia sokoła w kolorze jasnoszarym z jasnoniebieskim napisem BOR z prawej strony sokoła,

- hologram,

- napis BIURO OCHRONY RZĄDU w kolorze ciemnoniebieskim,

- napis 2001/2002 Ważna na lata w kolorze ciemnoniebieskim,

- numer i pozostałe napisy koloru czarnego.

Uwaga: legitymacja jest laminowana folią plastikową.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz.U.01.9.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2001 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz.U.01.9.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2001 r.