Wykaz dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a... - Dz.U.2001.9.72 - OpenLEX

Wykaz dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.9.72

Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 27 grudnia 2000 r.
w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

Na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie ustala:
1) 1
wykaz substancji dodatkowych dozwolonych dodawanych do środków spożywczych i używek według numerycznego systemu oznaczeń Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem substancji dodatkowych dozwolonych podnoszących walory odżywcze środków spożywczych,
2)
wykaz dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych dozwolonych, dodawanych do środków spożywczych i używek, według ich funkcji technologicznych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
2a) 2
wykaz substancji dodatkowych dozwolonych dodawanych do środków spożywczych podnoszących walory odżywcze środka spożywczego oraz ich dopuszczalne ilości, stanowiący załącznik nr 2a do rozporządzenia,
3)
wykaz dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych dozwolonych, dodawanych do środków spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4)
wykaz dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń w środkach spożywczych i używkach oraz w substancjach dodatkowych dozwolonych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1.
Substancje dodatkowe dozwolone, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, muszą być stosowane zgodnie z ich funkcją technologiczną oraz na warunkach i w dawkach ustalonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.
2.
Dawki substancji dodatkowych dozwolonych, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, stanowią maksymalne ilości dopuszczalne w gotowych do spożycia środkach spożywczych i używkach.
3.
Substancje dodatkowe dozwolone, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, dla których nie ustalono dopuszczalnych dawek (wyrażono znakiem "-"), stosuje się zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, czyli w dawce najniższej, niezbędnej do osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego.
1.
W produkcji jednego środka spożywczego dopuszczalne jest stosowanie mieszaniny substancji dodatkowych dozwolonych, o których mowa w § 1 pkt 2.
2.
W przypadku stosowania kilku substancji konserwujących i przeciwutleniaczy w produkcji jednego środka spożywczego lub używki maksymalna dopuszczalna ilość każdej z tych substancji, ustalona dla danego produktu, stosowana pojedynczo, powinna być zmniejszona o taki procent, w jakim użyto drugiej substancji, z uwzględnieniem ust. 3.
3.
Przepis ust. 2 nie ma zastosowania przy ustalaniu zawartości dwutlenku siarki oraz kwasu sorbowego w winach.
Do produkcji środków spożywczych i używek wolno stosować:
1)
barwiące części roślin jadalnych,
2)
części jadalnych aromatycznych surowców roślinnych,
3)
wyciągi z jadalnych aromatycznych surowców roślinnych,
4)
destylaty z owoców jadalnych świeżych lub poddanych procesowi fermentacji,
5)
kondensaty naturalnych substancji aromatycznych owocowych, uzyskanych ze świeżych jadalnych owoców, miazgi lub wytłoków.
1.
Zawartości zanieczyszczeń w środkach spożywczych i używkach oraz w substancjach dodatkowych dozwolonych nie mogą przekraczać ilości, o których mowa w § 1 pkt 4.
2.
Zawartości zanieczyszczeń należy utrzymać na najniższym poziomie możliwym do uzyskania przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki produkcyjnej na wszystkich etapach produkcji.
Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dopuszcza się stosowanie do suchych makaronów barwników określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia "Wykaz dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych dozwolonych, dodawanych do środków spożywczych i używek, według ich funkcji technologicznych":
1)
w tabeli I. "Barwniki Organiczne Naturalne" pod lp. 2-14,
2)
w tabeli II. "Barwniki Identyczne z Naturalnymi" pod lp. 2.
(skreślony)
(skreślony)
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach (Monitor Polski Nr 22, poz. 233),
2)
§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1993 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin (Dz. U. Nr 104, poz. 476 i z 1997 r. Nr 43, poz. 273).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOZWOLONYCH1), DODAWANYCH DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I UŻYWEK, WEDŁUG NUMERYCZNEGO SYSTEMU OZNACZEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

Numer wg Systemu Oznaczeń Unii EuropejskiejNazwa w języku polskimNazwa w języku angielskimFunkcja technologiczna
1234
E 100KurkuminaCurcuminbarwnik
E 101 (i) Ryboflawina (i) Riboflavinbarwnik
(ii) Ryboflawiny-5'-fosforan (ii) Riboflavin-5'-phosphatebarwnik
E 102TartrazynaTartrazinebarwnik
E 104Żółcień chinolinowaQuinoline Yellowbarwnik
E 110Żółcień pomarańczowa SSunset Yellow FCF Orange Yellow Sbarwnik
E 120Koszenila,Cochineal,barwnik
Kwas karminowyCarminic acid, Carmines
E 122AzorubinaAzorubine,barwnik
Carmoisine
E 123AmarantAmaranthbarwnik
E 124Czerwień koszenilowaPonceau 4R,barwnik
Cochineal Red A
E 127ErytrozynaErythrosinebarwnik
E 128Czerwień 2GRed 2Gbarwnik
E 129Czerwień Allura ACAllura Red ACbarwnik
E 131Błękit patentowy VPatent Blue Vbarwnik
E 132IndygotynaIndigotinebarwnik
Indigo Carmine
E 133Błękit brylantowy FCFBrilliant Blue FCFbarwnik
E 140Chlorofile i chlorofilinyChlorophylls and Chlorophyllinsbarwnik
(i) Chlorofile (i) Chlorophylls
(ii) Chlorofiliny (ii) Chlorophyllins
E 141Chlorofili i chlorofilin kompleksy miedzioweCopper complexes of chlorophylls and chlorophyllinsbarwnik
(i) Chlorofili kompleksy

miedziowe

(i) Copper complexe of

chlorophylls

(ii) Chlorofilin kompleksy

miedziowe

(ii) Copper complexe of

chlorophyllins

E 142Zieleń SGreen Sbarwnik
E 150aKarmelPlain caramelbarwnik
E 150bKarmel siarczynowyCaustic sulphite caramelbarwnik
E 150cKarmel amoniakalnyAmmonia caramelbarwnik
E 150dKarmel amoniakalno-siarczynowySulphite ammonia caramelbarwnik
E 151Czerń brylantowa PNBrilliant Black PN, Black BNbarwnik
E 153Węgiel roślinnyVegetable carbonbarwnik
E 154Brąz FKBrown FKbarwnik
E 155Brąz HTBrown HTbarwnik
E 160aKarotenyCarotenesbarwnik
(i) Mieszanina karotenów (i) Mixed carotenes
(ii) Beta-karoten (ii) Beta-carotene
E 160bAnnato, biksyna, norbiksynaAnnato, bixin, norbixinbarwnik
E 160cEkstrakt z papryki (kapsantyna, kapsorubina)Paprika extract, capsanthin, capsorubinbarwnik
E 160dEkstrakt z pomidorów (likopen)Lycopenebarwnik
E 160eBeta-apo-8'-karotenal

(C 30)

Beta-apo-8'-carotenal

(C 30)

barwnik
E 160fEster etylowy kwasu beta-apo-8' -karotenowego (C30)Ethyl ester of beta-apo-8' -carotenic acid (C30)barwnik
E 161bLuteinaLuteinbarwnik
E 161gKantaksantynaCanthaxanthinbarwnik
E 162Betanina, czerwień buraczanaBeetroot Red,

Betanin

barwnik
E 163AntocyjanyAnthocyaninsbarwnik
E 170Węglany wapniaCalcium carbonatesregulatory kwasowości, stabilizatory, substancje
(i) Węglan wapnia (i) Calcium carbonatprzeciwzbrylające,
(ii) Wodorowęglan wapnia (ii) Calcium hydrogen

carbonate

nośniki; barwnik - E170(i)
E 171Dwutlenek tytanuTitanum dioxidebarwnik
E 172Tlenki i wodorotlenki żelazaIron oxides and hydroxidesbarwnik
E 173AluminiumAluminiumbarwnik
E 174SrebroSilverbarwnik
E 175ZłotoGoldbarwnik
E 180Czerwień litolowa BKLitholrubine BKbarwnik
E 200Kwas sorbowySorbic acidsubstancja konserwująca
E 202Sorbinian potasuPotassium sorbatesubstancja konserwująca
E 203Sorbinian wapniaCalcium sorbatesubstancja konserwująca
E 210Kwas benzoesowyBenzoic acidsubstancja konserwująca
E 211Benzoesan soduSodium benzoatesubstancja konserwująca
E 212Benzoesan potasuPotassium benzoatesubstancja konserwująca
E 213Benzoesan wapniaCalcium benzoatesubstancja konserwująca
E 214Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowegoEthyl p-hydroxybenzoatesubstancja konserwująca
E 215Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowaSodium ethyl p-hydroxybenzoatesubstancja konserwująca
E 216Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowegoPropyl p-hydroxybenzoatesubstancja konserwująca
E 217Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowaSodium propyl p-hydroxybenzoatesubstancja konserwująca
E 218Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowegoMethyl p-hydroxybenzoatesubstancja konserwująca
E 219Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego - sól sodowaSodium methyl p-hydroxybenzoatesubstancja konserwująca
E 220Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki)Sulphur dioxidesubstancja konserwująca
E 221Siarczyn soduSodium sulphitesubstancja konserwująca
E 222Wodorosiarczyn soduSodium hydrogen sulphitesubstancja konserwująca
E 223Pirosiarczyn soduSodium metabisulphitesubstancja konserwująca, substancja spulchniająca, przeciwutleniacz
E 224Pirosiarczyn potasuPotassium metabisulphitesubstancja konserwująca
E 226Siarczyn wapniaCalcium sulphitesubstancja konserwująca
E 227Wodorosiarczyn wapniaCalcium hydrogen sulphitesubstancja konserwująca
E 228Wodorosiarczyn potasuPotassium hydrogen sulphitesubstancja konserwująca
E 230Bifenyl, difenylBiphenyl, diphenylsubstancja konserwująca
E 231OrtofenylofenolOrthophenyl phenolsubstancja konserwująca
E 232Sól sodowa ortofenylofenoluSodium orthophenyl phenolsubstancja konserwująca
E 234NizynaNisinsubstancja konserwująca
E 235NatamycynaNatamycin, Pimaricinsubstancja konserwująca
E 242Dimetylo-diwęglanDimethyl dicarbonatesubstancja konserwująca
E 250Azotyn soduSodium nitritesubstancja konserwująca
E 251Azotan soduSodium nitratesubstancja konserwująca
E 252Azotan potasuPotassium nitratesubstancja konserwująca
E 260Kwas octowyAcetic acidregulator kwasowości, stabilizator
E 261Octan potasuPotassium acetatestabilizator, regulator kwasowości
E 262Octany soduSodium acetatesstabilizator,
(i) Octan sodu(i) Sodium acetateregulator
(ii) Dioctan sodu(ii) Sodium hydrogen acetate (Sodium diacetate)kwasowości
E 263Octan wapniaCalcium acetatestabilizator, nośnik, regulator kwasowości
E 270Kwas mlekowyLactic acidregulator kwasowości, przeciwutleniacz, kwas
E 280Kwas propionowyPropionic acidsubstancja konserwująca
E 281Propionian soduSodium propionatesubstancja konserwująca
E 282Propionian wapniaCalcium propionatesubstancja konserwująca
E 290Dwutlenek węglaCarbon dioxidegaz do pakowania
E 296Kwas jabłkowy (DL-)Malic acid (DL-)regulator kwasowości
E 297Kwas fumarowyFumaric acidregulator kwasowości
E 300Kwas askorbinowyAscorbic acidprzeciwutleniacz, substancja klarująca, regulator kwasowości, stabilizator
E 301Askorbinian soduSodium ascorbateprzeciwutleniacz, regulator kwasowości, stabilizatory
E 302Askorbinian wapniaCalcium ascorbateprzeciwutleniacz, regulator kwasowości, stabilizatory
E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowegoFatty acid esters of ascorbic acidprzeciwutleniacze, stabilizatory
(i) Palmitynian askorbylu (i) Ascorbyl palmitate
(ii) Stearynian askorbylu (ii) Ascorbyl stearate
E 306Mieszanina tokoferoliTocopherol-rich extractprzeciwutleniacz
E 307Alfa-tokoferolAlpha-tocopherolprzeciwutleniacz
E 308Gamma-tokoferolGamma-tocopherolprzeciwutleniacz
E 309Delta-tokoferolDelta-tocopherolprzeciwutleniacz
E 310Galusan propyluPropyl gallate (PG)przeciwutleniacz
E 311Galusan oktyluOctyl gallate (OG)przeciwutleniacz
E 312Galusan dodecyluDodecyl gallate (DDG)przeciwutleniacz
E 315Kwas izoaskorbinowyErythorbic acidprzeciwutleniacz
E 316Izoaskorbinian soduSodium erythorbateprzeciwutleniacz
E 320Butylohydroksyanizol (BHA)Butylated hydroxyanisole (BHA)przeciwutleniacz
E 321Butylohydroksytoluen (BHT)Butylated hydroxytoluene (BHT)przeciwutleniacz
E 322LecytynaLecithinsemulgator, nośnik
E 325Mleczan soduSodium lactatestabilizator, regulator kwasowości
E 326Mleczan potasuPotassium lactatestabilizator, regulator kwasowości
E 327Mleczan wapniaCalcium lactatestabilizator, regulator kwasowości
E 330Kwas cytrynowyCitric acidkwas, przeciwutleniacz, regulator kwasowości, stabilizator
E 331Cytryniany soduSodium citratesregulatory
(i) Cytrynian monosodowy

(ii) Cytrynian disodowy

(i) Monosodium citrate

(ii) Disodium citrate

kwasowości, stabilizatory,
(iii) Cytrynian trisodowy (iii) Trisodium citratenośniki, przeciwutleniacze
E 332Cytryniany potasuPotassium citratesregulatory
(i) Cytrynian monopotasowy (i) Monopotassium citratekwasowości,
(ii) Cytrynian tripotasowy (ii) Tripotassium citratestabilizatory, nośniki, przeciwutleniacze
E 333Cytryniany wapniaCalcium citratesregulatory
(i) Cytrynian monowapniowy (i) Monocalcium citratekwasowości,
(ii) Cytrynian diwapniowy (ii) Dicalcium citratestabilizatory
(iii) Cytrynian triwapniowy (iii) Tricalcium citrate
E 334Kwas winowy [L(+)-]Tartaric acid[L(+)-]regulator kwasowości
E 335Winiany soduSodium tartratesregulatory
(i) Winian monosodowy (i) Monosodium tartratekwasowości, substancje
(ii) Winian disodowy (ii) Disodium tartratespulchniające
E 336Winiany potasuPotassium tartratesregulatory
(i) Winian monopotasowy (i) Monopotassium tartratekwasowości, substancje
(ii) Winian dipotasowy (ii) Dipotassium tartratespulchniające
E 337Winian sodowo-potasowySodium potassium tartrateregulator kwasowości, substancja spulchniająca
E 338Kwas fosforowyPhosphoric acidregulator kwasowości, substancja klarująca
E 339Fosforany soduSodium phosphatesregulatory
(i) Fosforan monosodowy (i) Monosodium phosphatekwasowości,
(ii) Fosforan disodowy (ii) Disodium phosphatestabilizatory,
(iii) Fosforan trisodowy (iii) Trisodium phosphatesubstancje spulchniające
E 340Fosforany potasuPotassium phosphatesstabilizatory,
(i) Fosforan monopotasowy (i) Monopotassium phosphatesubstancje spulchniające
(ii) Fosforan dipotasowy (ii) Dipotassium phosphate
(iii) Fosforan tripotasowy (iii) Tripotassium phosphate
E 341Fosforany wapnia Calcium phosphatesstabilizatory,
(i) Fosforan monowapniowy (i) Monocalcium phosphatesubstancje
(ii) Fosforan diwapniowy (ii) Dicalcium phosphatespulchniające,
(iii) Fosforan triwapniowy (iii) Tricalcium phosphatesubstancje wiążące, nośniki, substancje przeciwzbrylające
E 342Fosforany amonuAmmonium phosphatesregulatory
(i) ortofosforan monoamonowy (i) monoammonium

orthophosphate

kwasowości
(ii) ortofosforan diamonowy (ii) diammonium

orthophosphate

E 350Jabłczany soduSodium malatesregulatory
(i) Jabłczan sodu (i) Sodium malatekwasowości
(ii) Wodorojabłczan sodu (ii) Sodium hydrogen malate
E 353Kwas metawinowyMetatartaric acidstabilizator
E 354Winian wapniaCalcium tartrateregulator kwasowości
E 355Kwas adypinowyAdipic acidregulator kwasowości, substancja spulchniająca
E 356Adypinian soduSodium adipateregulator kwasowości
E 357Adypinian potasuPotassium adipateregulator kwasowości
E 363Kwas bursztynowySuccinic acidregulator kwasowości
E 385Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetra-octowego (CaNa2EDTA)Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA)przeciwutleniacz
E 400Kwas alginowyAlginic acidzagęstnik, substancja żelująca, nośnik
E 401Alginian soduSodium alginatezagęstnik, substancja żelująca, substancja klarująca, nośnik, stabilizator
E 402Alginian potasuPotassium alginatezagęstnik, substancja żelująca, nośnik, stabilizator
E 403Alginian amonuAmmonium alginatezagęstnik, substancja żelująca, nośnik, stabilizator
E 404Alginian wapniaCalcium alginatezagęstnik, substancja żelująca, nośnik, stabilizator
E 405Alginian propylenowo-glikolowyPropane-1, 2-diol alginatezagęstnik, substancja żelująca, emulgator, nośnik, stabilizator
E 406AgarAgarzagęstnik, substancja żelująca, substancja klarująca, nośnik, stabilizator
E 407KaragenCarrageenanzagęstnik, substancja żelująca, stabilizator, substancja klarująca i środek filtracyjny, nośnik
E 410Mączka chleba świętojańskiegoLocust bean gum zagęstnik, substancja żelująca, stabilizator, nośnik
E 412Guma guarGuar gumzagęstnik, substancja żelująca, stabilizator, nośnik
E 413TragakantaTragacanthzagęstnik, substancja żelująca, nośnik
E 414Guma arabskaAcacia gum (gum Arabic)zagęstnik, substancja żelująca, stabilizator, emulgator, nośnik, substancja do stosowania na powierzchnię
E 415Guma ksantanowaXanthan gumzagęstnik, substancja żelująca, stabilizator, substancja do stosowania na powierzchnię, nośnik
E 416Guma karayaKaraya gumstabilizator
E 417Guma TaraTara gumstabilizator
E 418Guma gellanGellan gumzagęstnik, substancja żelująca, stabilizator
E 420SorbitolSorbitolsubstancje słodzące,
(i) sorbitol (i) sorbitolsubstancje utrzymujące
(ii) syrop sorbitolowy (ii) Sorbitol syrupwilgotność, substancje do stosowania na powierzchnię, nośniki, substancje wypełniające
E 421MannitolMannitolsubstancja słodząca, nośnik, substancja wypełniająca
E 422Glicerol (gliceryna)Glycerolstabilizator, substancja utrzymująca wilgotność, nośnik, substancja do stosowania na powierzchnię
E 425KonjacKonjaczagęstnik,
(i) Konjac guma (i) Konjac gumsubstancja
(ii) Konjac glukomannan (ii) Konjac glukomannaneżelująca, nośnik
E 432Monolaurynian polioksyetylenosorbitoluPolyoxyethylene sorbitan monolaurate (polysorbate 20)emulgator, nośnik
E 433Monooleinian polioksyetylenosorbitoluPolyoxyethylene sorbitan monooleate (polysorbate 80)emulgator, nośnik
E 434Monopalmitynian polioksyetylenosorbitoluPolyoxyethylene sorbitan monopalmitate (polysorbate 40)emulgator, nośnik
E 435Monostearynian polioksyetylenosorbitoluPolyoxyethylene sorbitan monostearate (polysorbate 60)emulgator, nośnik
E 436Tristearynian polioksyetylenosorbitoluPolyoxyethylene sorbitan tristearate (polysorbate 65)emulgator, nośnik
E 440PektynyPectinszagęstniki,
(i) pektyna (i) pectinsubstancja
(ii) pektyna amidowana (ii) amidated pectinżelująca, nośnik, substancje do stosowania na powierzchnię, stabilizatory
E 442Fosfatydy amonuAmmonium phosphatidesemulator, nośnik
E 444Octan izomaślanu sacharozySucrose acetate isobutyratestabilizator
E 445Ester glicerolu i żywicy roślinnejGlycerol ester of wood resinemulgator, stabilizator
E 450DifosforanyDiphosphatesregulatory kwasowości,
(i) Difosforan disodowy (i) Disodium diphosphatestabilizatory,
(ii) Difosforan trisodowy (ii) Trisodium diphosphatesubstancje klarujące,
(iii) Difosforan tetrasodowy (iii) Tetrasodium diphosphatesubstancje spulchniające
(iv) Difosforan dipotasowy (iv) Dipotassium diphosphate
(v) Difosforan tetrapotasowy (v) Tetrapotassium

diphosphate

(vi) Difosforan diwapniowy (vi) Dicalcium diphosphate
(vii) Diwodoro-difosforan

wapnia

(vii) Calcium dihydrogen

diphosphate

E 451TrifosforanyTriphosphatesstabilizatory
(i) Trifosforan pentasodowy (i) Pentasodium triphosphate
(ii) Trifosforan

pentapotasowy

(ii) Pentapotassium

triphosphate

E 452PolifosforanyPolyphosphatesstabilizatory
(i) Polifosforan sodu (i) Sodium polyphosphate
(ii) Polifosforan potasu (ii) Potassium polyphosphate
(iii) Polifosforan sodowo-

wapniowy

(iii) Sodium calcium

polyphosphate

(iv) Polifosforan wapnia (iv) Calcium polyphosphate
E 460CelulozaCellulosesubstancja wypełniająca,
(i) Celuloza

mikrokrystaliczna

(i) Microcrystalline

cellulose

zagęstnik, substancja żelująca, nośnik,
(ii) Celuloza sproszkowana (ii) Powdered cellulosestabilizator
E 461MetylocelulozaMethyl cellulosenośnik, stabilizator
E 463HydroksypropylocelulozaHydroksypropyl cellulosesubstancja wypełniająca, zagęstnik, substancja żelująca, nośnik, stabilizator
E 464HydroksypropylometylocelulozaHydroxypropyl methyl cellulosezagęstnik, substancja żelująca, nośnik, substancja do stosowania na powierzchnię, stabilizator
E 465EtylometylocelulozaEthyl methyl cellulosenośnik, stabilizator
E 466Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC)Carboxy methyl cellulose,

Sodium carboxy methyl cellulose

zagęstnik, substancja żelująca, nośnik, stabilizator, substancja wypełniająca
E 468Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowanaCross linked sodium carboxy methyl cellulosenośnik
E 469Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetylocelulozaEnzymatically hydrolysed

carboxy methyl cellulose

nośnik
E 470aSole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowychSodium, potassium and calcium salts of fatty acidsstabilizator, emulgator, nośnik
E 470bSole magnezowe kwasów tłuszczowych, w tym stearynian magnezuMagnesium salts of fatty acids

(Magnesium stearate)

substancja przeciwzbrylająca, nośnik
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychMono- and diglycerides of fatty acidsemulgator, nośnik
E 472aMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowymAcetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acidsemulgator, nośnik
E 472bMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowymLactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acidsemulgator
E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymCitric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acidsemulgator, nośnik
E 472dMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowymTartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acidsemulgator
E 472eMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowymMono- and diacettyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acidsemulgator, nośnik
E 472fMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowegoMixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acidsemulgator
E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowychSucrose esters of fatty acidsemulgator, nośnik
E 474SacharoglicerydySucroglyceridesemulgator
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poligliceroluPolyglycerol esters of fatty acidsemulgator, nośnik
E 476Polirycynoleinian poligliceroluPolyglycerol polyricinoleateemulgator
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowegoPropane-1, 2-diol esters of fatty acidsemulgator
E 479bTermoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowychThermally oxydized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acidsemulgator
E 481Stearyoilomleczan soduSodium stearoyl-2-lactylateemulgator
E 482Stearyoilomleczan wapniaCalcium stearoyl-2-lactylateemulgator
E 491Monostearynian sorbitoluSorbitan monostearateemulgator, nośnik
E 492Tristearynian sorbitoluSorbitan tristearateemulgator, nośnik
E 493Monolaurynian sorbitoluSorbitan monolauratenośnik
E 494Monooleinian sorbitoluSorbitan monooleatenośnik
E 495Monopalmitynian sorbitoluSorbitan monopalmitatenośnik
E 500Węglany soduSodium carbonatesregulatory kwasowości,
(i) Węglan sodu (i) Sodium carbonatesubstancje
(ii) Wodorowęglan sodu (ii) Sodium hydrogen

carbonate

spulchniające, stabilizatory, nośniki, substancje wzmacniające smak i zapach, substancje wypełniające
E 501Węglany potasuPotassium carbonatesregulatory
(i) Węglan potasu (i) Potassium carbonatekwasowości,
(ii) Wodorowęglan potasu (ii) Potassium hydrogen

carbonate

substancje spulchniające, nośniki
E 503Węglany amonuAmmonium carbonatesregulatory kwasowości,
(i) Węglan amonu (i) Ammonium carbonatesubstancje
(ii) Wodorowęglan amonu (ii) Ammonium hydrogen

carbonate

spulchniające
E 504Węglany magnezuMagnesium carbonatesregulatory kwasowości,
(i) Węglan magnezu (i) Magnesium carbonatenośniki, substancje
(ii) Wodorowęglan magnezu (ii) Magnesium hydrogen

carbonate

spulchniające, substancje przeciwzbrylające
E 507Kwas chlorowodorowy (kwas

solny)

Hydrochloric acidregulator kwasowości
E 508Chlorek potasuPotassium chlorideregulator kwasowości, nośnik
E 509Chlorek wapniaCalcium chlorideregulator kwasowości, stabilizator, nośnik, sól emulgująca, substancja wiążąca
E 511Chlorek magnezuMagnesium chloridenośnik
E 513Kwas siarkowySulphuric acidregulator kwasowości
E 514Siarczany soduSodium sulphatesnośniki
(i) siarczan sodu (i) sodium sulphate
(ii) wodorosiarczan sodu (ii) sodium hydrogensulphate
E 515Siarczany potasuPotassium sulphatesnośniki
(i) siarczan potasu (i) potassium sulphate
(ii) wodorosiarczan potasu (ii) potassium

hydrogensulphate

E 516Siarczan wapniaCalcium sulphiteregulator kwasowości, stabilizator, nośnik
E 517Siarczan amonuAmmonium sulphiteregulator kwasowości, nośnik
E 524Wodorotlenek soduSodium hydroxideregulator kwasowości, substancja klarująca, nośnik
E 525Wodorotlenek potasuPotassium hydroxideregulator kwasowości, nośnik
E 526Wodorotlenek wapniaCalcium hydroxideregulator kwasowości,
stabilizator
E 527Wodorotlenek amonuAmmonium hydroxideregulator kwasowości
E 528Wodorotlenek magnezuMagnesium hydroxideregulator kwasowości
E 529Tlenek wapniaCalcium oxideregulator kwasowości
E 530Tlenek magnezuMagnesium oxideregulator kwasowości
E 535Żelazocyjanek soduSodium ferrocyanidesubstancja przeciwzbrylająca
E 536Żelazocyjanek potasuPotassium ferrocyanidesubstancja klarująca, substancja przeciwzbrylająca
E 538Żelazocyjanek wapniaCalcium ferrocyanidesubstancja przeciwzbrylająca
E 551Amorficzny dwutlenek krzemu (kwas krzemowy)Silicon dioxide amorphous (silicon acid)substancja przeciwzbrylająca, nośnik, substancja klarująca
E 552Krzemian wapniaCalcium silicatesubstancja przeciwzbrylająca, nośnik
E 553a (i) Krzemian magnezu (i) Magnesium silicatesubstancje
(ii) Trikrzemian magnezu (ii) Magnesium trisilicateprzeciwzbrylające
E 553bTalkTalcsubstancja do stosowania na powierzchnię, substancja wypełniająca, stabilizator, nośnik
E 554Krzemian glinowo-sodowySodium aluminium silicatesubstancja przeciwzbrylająca
E 555Krzemian glinowo-potasowyPotassium aluminium silicatesubstancja przeciwzbrylająca
E 556Krzemian glinowo-wapniowyCalcium aluminium silicatesubstancja przeciwzbrylająca
E 558BentonitBentonitesubstancja klarująca, nośnik
E 559Krzemian glinuAluminium silicate (Kaolin)nośnik, substancja przeciwzbrylająca
E 570Kwasy tłuszczoweFatty acidssubstancja przeciwpianotwórcza, nośnik
E 575Lakton kwasu glukonowegoGlucono delta-lactoneregulator kwasowości, substancja spulchniająca
E 577Glukonian potasuPotassium gluconatenośnik
E 578Glukonian wapniaCalcium gluconatestabilizator, substancja wiążąca
E 579Glukonian żelazawyFerrous gluconatestabilizator
E 585Mleczan żelazawyFerrous lactatestabilizator
E 620Kwas glutaminowyGlutamic acidsubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 621Glutaminian soduMonosodium glutamatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 622Glutaminian potasuMonopotassium glutamatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 623Diglutaminian wapniaCalcium diglutamatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 624Glutaminian monoamonowyMonoammonium glutamatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 625Diglutaminian magnezuMagnesium diglutamatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 626Kwas guanylowyGuanylic acidsubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 627Guanylan disodowyDisodium guanylatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 628Guanylan dipotasowyDipotassium guanylatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 629Guanylan wapniaCalcium guanylatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 630Kwas inozynowyInosinic acidsubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 631Inozynian disodowyDisodium inosinatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 632Inozynian dipotasowyDipotassium inosinatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 633Inozynian wapniaCalcium inosinatesubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 634Rybonukleotydy wapniaCalcium 5'-ribonucleotidessubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 635Rybonukleotydy disodowe (guanylan disodowy + inozynian disodowy)Disodium 5'-ribonucleotidessubstancja wzmacniająca smak i zapach
E 640Glicyna i jej sól sodowaGlycine and its sodium saltnośnik
E 900aDimetylopolisiloksanDimethyl polysiloxane, Polydimethylsiloxanesubstancja przeciwpianotwórcza, nośnik
E 901Wosk pszczeli biały i żółtyBeeswax, white and yellowstabilizator, nośnik, substancja do stosowania na powierzchnię
E 902Wosk candelillaCandelilla waxstabilizator, substancja do stosowania na powierzchnię
E 903Wosk carnaubaCarnauba waxstabilizator, substancja do stosowania na powierzchnię
E 904SzelakShellacsubstancja do stosowania na powierzchnię
E 905Wosk mikrokrystalicznyMicrocrystalline waxsubstancja do stosowania na powierzchnię
E 938ArgonArgongaz do pakowania
E 939HelHeliumgaz do pakowania
E 941AzotNitrogengaz do pakowania
E 942Podtlenek azotuNitrous oxide. Dinitrogen monooxidegaz nośny
E 948TlenOxygengaz do pakowania
E 950Acesulfam-KAcesulfame Ksubstancja słodząca
E 951AspartamAspartamesubstancja słodząca
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowaCyclamic acid and its Na and Ca saltssubstancja słodząca
E 953IzomaltIsomaltsubstancja słodząca, nośnik, substancja wypełniająca
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowaSacharin and its Na, K and Ca saltssubstancja słodząca
E 957TaumatynaThaumatinsubstancja słodząca
E 959Neohesperydyna DCNeohesperidine DCsubstancja słodząca
E 965MaltitolMaltitolsubstancja słodząca,
(i) Maltitol (i) Maltitolnośnik, substancja
(ii) Syrop maltitolowy (ii) Maltitol syrupwypełniająca
E 966LaktitolLactitolsubstancja słodząca, nośnik, substancja wypełniająca
E 967KsylitolXylitolsubstancja słodząca, nośnik, substancja wypełniająca
E 999Ekstrakty QuillaiaQuillaia Extractssubstancja pianotwórcza
E 1105LizozymLysozymesubstancja konserwująca
E 1200Spolimeryzowana glukoza (polidekstroza)Polydextrosesubstancja wypełniająca, nośnik, substancja utrzymująca wilgotność
E 1201PoliwinylopirolidonPolyvinylpyrrolidone (PVP)substancja klarująca, nośnik, substancja wypełniająca
E 1202PoliwinylopolipirolidonPolyvinylpolypyrrolidone (PVPP)nośnik, substancja wypełniająca
E 1404Skrobia utlenionaOxidized starchskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1410Fosforan monoskrobiowyMonostarch phosphateskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1412Fosforan diskrobiowyDistarch phosphateskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1413Fosforowany fosforan diskrobiowyPhosphated Distarch phosphateskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1414Acetylowany fosforan diskrobiowyAcetylated distarch phosphateskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1420Skrobia acetylowanaAcetylated starchskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1422Acetylowany adypinian diskrobiowyAcetylated distarch adipateskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1440HydroksypropyloskrobiaHydroxy propyl starchskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1442Hydroksypropylofosforan diskrobiowyHydroxy propyl distarch phosphateskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1450Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowegoStarch sodium octenylsuccinateskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1451Acetylowana skrobia utlenionaAcetylated oxidised starchskrobia modyfikowana (zagęstnik, stabilizator), nośnik
E 1504Octan etyluEthyl acetaterozpuszczalnik ekstrakcyjny, nośnik
E 1505Cytrynian trietylowyTriethyl citratesubstancja pianotwórcza, nośnik
E 1517DiacetynaGlycerol diacetatenośnik
E 1518Trioctan glicerolu (triacetyna)Glyceryl triacetate (triacetin)nośnik, stabilizator
E 1520Glikol 1,2-propylenowyPropan-1,2-diol (propylene glycol)nośnik
-Glikol polietylenowy 6000Polyethyleneglycol 6000nośnik
-Chlorowodorek chininyQuinine hydrochloridesubstancja wzmacniająca smak (zgorzkniająca)
Substancje pomagające w przetwarzaniu środków spożywczych i używek2)
Nazwa w języku polskimNazwa w języku angielskimFunkcja technologiczna
AcetonAcetonerozpuszczalnik ekstrakcyjny
Alkohol benzylowyBenzyl alcoholnośnik
Benzyna ekstrakcyjnaExtraction naphtharozpuszczalnik ekstrakcyjny
ButanButanegaz nośny
Butan-1-olButan-1-olrozpuszczalnik ekstrakcyjny
Butan-2-olButan-2-olrozpuszczalnik ekstrakcyjny
1,1,1,2-tetrafluoroetan1,1,1,2-tetrafluoroethanerozpuszczalnik ekstrakcyjny
CykloheksanCyclohexanerozpuszczalnik ekstrakcyjny
Dichlorometan (chlorek metylenu)Dichloromethanerozpuszczalnik ekstrakcyjny
Dwutlenek węgla spożywczyCarbon dioxide food graderozpuszczalnik ekstrakcyjny
Etanol (alkohol etylowy spożywczy)Ethanolnośnik, rozpuszczalnik ekstrakcyjny
Eter dietylowyDiethyl etherrozpuszczalnik ekstrakcyjny
Fiolet metylowyMethyl violetbarwnik
Fitynian wapniaCalcium phytatesubstancja klarująca
HeksanHexanerozpuszczalnik ekstrakcyjny
IzobutanIsobutanerozpuszczalnik ekstrakcyjny
Karuk rybiIsinglasssubstancja klarująca i środek filtracyjny
Keton metyloetylowyEthylmethylketonerozpuszczalnik ekstrakcyjny
MetanolMethanolrozpuszczalnik ekstrakcyjny
Octan metyluMethyl acetaterozpuszczalnik ekstrakcyjny
PropanPropangaz nośny
Propan-1-olPropan-1-olrozpuszczalnik ekstrakcyjny
Propan-2-olPropan-2-olrozpuszczalnik ekstrakcyjny
TaninyTanninssubstancja klarująca i środek filtracyjny
Węgiel roślinny (aktywny)Vegetable carbon (Activated)do klarowania i filtrowania
Ziemia krzemionkowaBleaching earthdo klarowania i filtrowania
Ziemia okrzemkowaDiatomaceous earthdo klarowania i filtrowania

Objaśnienia:

1) Substancjami dodatkowymi do żywności "food additives" określa się substancje normalnie nie spożywane jako żywność, nie będące typowymi składnikami żywności, posiadające lub nie posiadające wartości odżywczej, których celowe użycie technologiczne w czasie produkcji, przetwarzania, preparowania, traktowania, pakowania, paczkowania, transportu i przechowywania spowoduje zamierzone lub spodziewane rezultaty w środku spożywczym albo w półproduktach będących jego komponentami. Substancje dodatkowe mogą stać się bezpośrednio lub pośrednio składnikami żywności lub w inny sposób oddziaływać na jej cechy charakterystyczne. Definicja nie obejmuje substancji dodawanych w celu zachowania lub poprawienia wartości odżywczej. Substancje dodatkowe dozwolone wymienione w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia mogą być stosowane tylko wtedy, kiedy ich użycie jest technologicznie niezbędne i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumenta.

Substancjami dodatkowymi nie są następujące składniki:

1) substancje przeznaczone do wód do picia, mineralizowanych i innych,

2) produkty zawierające pektynę i pochodzące z wysuszonego miąższu jabłek lub wysuszonych wytłoków z jabłek lub skórek owoców cytrusowych albo ich mieszaniny, otrzymane przez działanie rozcieńczonym kwasem, po którym następuje częściowa neutralizacja solami sodową i potasową ("pektyna płynna"),

3) baza gumy do żucia,

4) białe lub żółte dekstryny, prażona lub dekstrynizowana skrobia, skrobia modyfikowana działaniem kwasów bądź zasad, skrobia bielona, fizycznie modyfikowana skrobia i skrobia traktowana enzymami amylolitycznymi,

5) chlorek amonu,

6) plazma krwi, żelatyna spożywcza, hydrolizaty białkowe oraz ich sole, białka mleka i gluten,

7) aminokwasy oraz ich sole inne niż kwas glutaminowy, glicyna, cysteina i cystyna oraz ich sole i które nie spełniają funkcji dodatków,

8) kazeina i kazeiniany, białczany,

9) inulina.

Substancje dodatkowe dozwolone, z wyjątkami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie mogą być dodawane do:

1) żywności nieprzetworzonej, czyli do środków spożywczych, które nie podlegały żadnemu traktowaniu powodującemu zmianę ich oryginalnego stanu, a zostały poddane w szczególności podziałowi, rozdzieleniu, rozcięciu, wyjęciu kości, siekaniu, obdarciu, obieraniu, oczyszczeniu, mieleniu, krojeniu, myciu, żyłowaniu, oziębieniu, mrożeniu, zamrożeniu, zmiażdżeniu albo wyłuskaniu, pakowaniu lub nie opakowane,

2) miodu pszczelego,

3) niezemulgowanych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,

4) masła,

5) mleka (pełnego, półtłustego i odtłuszczonego) pasteryzowanego i sterylizowanego (włączając sterylizację UHT) i zwykłej pasteryzowanej śmietany i śmietanki,

6) niearomatyzowanych i bez dodatków smakowych, fermentowanych przetworów mlecznych zawierających żywe kultury bakterii,

7) wód mineralnych i wód stołowych, wód źródlanych,

8) kawy (z wyjątkiem aromatyzowanej kawy instant) i ekstraktów kawy,

9) herbaty w liściach niearomatyzowanej,

10) cukrów,

11) suchych makaronów z wyjątkiem makaronów bezglutenowych i/albo makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych,

12) maślanki naturalnej niearomatyzowanej (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej) i/lub bez dodatków smakowych.

Substancje słodzące wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie mogą być dodawane do środków spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

2) Substancja pomagająca w przetwarzaniu (processing aids)- oznacza substancję, która sama nie jest spożywana jako składnik żywności, jest celowo stosowana w przetwarzaniu surowców, żywności lub jej składników w celu osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego podczas oddziaływania lub przetwarzania, mogąca spowodować niezamierzone lecz technicznie nieuniknione jej pozostałości lub jej pochodnych w końcowym środku spożywczym, pod warunkiem, że nie zagrażają one w żaden sposób zdrowiu oraz nie wywierają technologicznego wpływu na produkt gotowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  7 WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ILOŚCI SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOZWOLONYCH, DODAWANYCH DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH I UŻYWEK, WEDŁUG ICH FUNKCJI TECHNOLOGICZNYCH

Grupa 1 - Barwniki 1)

Grupa 2 - Aromaty 2)

Grupa 3 - Substancje konserwujące 3)

Grupa 4 - Przeciwutleniacze 4)

Grupa 5 - Kwasy i regulatory kwasowości 5)

Grupa 6 - Stabilizatory i emulgatory 6)

Grupa 7 - Sole emulgujące 7)

Grupa 8 - Zagęstniki i substancje żelujące 8)

Grupa 9 - Substancje wzmacniające smak i zapach 9)

Grupa 10 - Skrobie modyfikowane 10)

Grupa 11 - Substancje słodzące 11)

Grupa 12 - Substancje wypełniające 12)

Grupa 13 - Substancje wiążące (teksturotwórcze) 13)

Grupa 14 - Substancje utrzymujące wilgotność 14)

Grupa 15 - Substancje spulchniające (zwiększające objętość) 15)

Grupa 16 - Substancje do stosowania na powierzchnię (substancje glazurujące) 16)

Grupa 17 - Substancje przeciwzbrylające 17)

Grupa 18 - Nośniki 18)

Grupa 19 - Rozpuszczalniki ekstrakcyjne 19)

Grupa 20 - Gazy do pakowania 20)

Grupa 21 - Gazy nośne (gazowe środki wypierające) 21)

Grupa 22 - Substancje pianotwórcze 22)

Grupa 23 - Substancje przeciwpianotwórcze (substancje zapobiegające pienieniu) 23)

Grupa 24 - Substancje klarujące (środki filtracyjne)

Objaśnienia:

1) Barwniki - substancje nadające lub przywracające barwę środkom spożywczym, obejmujące naturalne składniki żywności oraz naturalne źródła, normalnie same nie spożywane jako żywność i nie używane jako charakterystyczne jej składniki. Preparaty otrzymane ze środków spożywczych i innych naturalnych źródeł surowcowych uzyskane w procesie fizycznej i/albo chemicznej ekstrakcji, w której ekstrahuje się selektywnie pigmenty odpowiednio pod kątem ich odżywczych albo aromatycznych składników. Barwniki stosuje się w celu odtworzenia pierwotnej barwy środków spożywczych, utraconej w wyniku ich przetwarzania, przechowywania, pakowania i dystrybucji. Barwniki stosuje się również w celu nadania barwy środkom spożywczym zazwyczaj bezbarwnym, w celu wzmocnienia istniejącej barwy, w celu podkreślenia aromatu (smaku) środka spożywczego związanego z konkretną barwą i uczynienia go łatwiejszym do rozpoznania. Tylko E129, E133, E155 lub mieszaninę E129 z E133 wolno stosować do znakowania, przez lekarza weterynarii, przydatności mięsa do spożycia oraz do pozostałego znakowania produktów mięsnych. Do ozdabiania skorupek jaj (np. pisanek wielkanocnych) lub do ostemplowania skorupek jaj wolno stosować wszystkie dozwolone barwniki.

Dopuszcza się obecność barwników w złożonych (wieloskładnikowych) środkach spożywczych w następujących przypadkach:

- w złożonych środkach spożywczych z wyjątkiem tych, do których nie mogą być dodawane barwniki, jeżeli barwnik jest dozwolony do jednego ze składników złożonego środka spożywczego,

- jeżeli produkt spożywczy (składnik) jest przeznaczony wyłącznie do produkcji złożonego środka spożywczego, a jest on zgodny z określeniami niniejszego rozporządzenia.

Barwnikami do środków spożywczych nie są:

- środki spożywcze suszone lub zagęszczone oraz składniki aromatyczne wchodzące do produkcji złożonych środków spożywczych, z powodu ich właściwości aromatycznych, smakowych lub odżywczych, przy tym mających skutek barwiący jako drugorzędny, w szczególności papryka, kurkuma i szafran,

- barwniki używane do barwienia zewnętrznych, niejadalnych części środków spożywczych, takich jak skórki serów i osłonki wyrobów mięsnych.

Barwniki wymienione w niniejszym załączniku, z wyjątkami określonymi w tym załączniku, nie mogą być dodawane do:

1) żywności nieprzetworzonej,

2) wszelkich wód opakowanych,

3) mleka, mleka półtłustego i odtłuszczonego, pasteryzowanego lub sterylizowanego (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i aromatów,

4) mleka czekoladowego,

5) napojów mlecznych fermentowanych bez dodatków smakowych i aromatów,

6) mleka zagęszczonego i mleka w proszku,

7) maślanki bez dodatków smakowych i aromatów,

8) śmietany i śmietanki oraz śmietanki w proszku bez dodatków smakowych i aromatów,

9) olejów i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych,

10) jaj i przetworów z jaj (jaj w proszku, mrożonej masy jajowej itp.),

11) mąki i innych produktów przemiału zbóż oraz skrobi,

12) chleba i produktów podobnych,

13) makaronów i "gnocchi"

14) cukrów, włączając wszystkie mono- i dicukry,

15) przecierów, past i koncentratów pomidorowych, pomidorów w konserwach,

16) sosów na bazie pomidorów,

17) soków owocowych i nektarów owocowych oraz soków warzywnych,

18) owoców, warzyw (włączając ziemniaki) oraz grzybów w konserwach i suszonych, owoców i warzyw (włączając ziemniaki) przetworzonych,

19) dżemów wyborowych, galaretek wyborowych, kasztanów purée, kremu ze śliwek,

20) ryb, mięczaków i skorupiaków, mięsa, drobiu i dziczyzny oraz ich przetworów, z wyjątkiem gotowych posiłków zawierających te składniki,

21) wyrobów z kakao, mas i kuwertur czekoladowych, składników czekoladowych w wyrobach czekoladowych, polew kakaowych, mas czekoladopodobnych,

22) kawy palonej, herbaty, cykorii, ekstraktów herbaty i cykorii, herbatek owocowych i ziołowych; herbacianych, roślinnych, owocowych i zbożowych preparatów do sporządzania naparów oraz mieszanek i mieszanek instant wszystkich wyszczególnionych produktów,

23) soli, zamienników soli, przypraw i mieszanek przypraw,

24) wina i innych wyrobów winiarskich,

25) Korn, Kornbrand, napojów spirytusowych owocowych, wódek naturalnych z owoców, Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Krety, Tsipouro z Macedonii, Tsipouro z Tessaly, Tsipouro z Tyrnavos, wódki naturalnej z wytłoków winogron Marque narodowej luksemburskiej, wódki naturalnej żytniej Marque narodowej luksemburskiej, London gin,

26) Sambuca, Maraschino i Mistra,

27) Sangria, Clarea i Zurra,

28) octu winnego,

29) żywności przeznaczonej dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat,

30) miodu pszczelego,

31) słodu i przetworów słodowych,

32) dojrzewających i niedojrzewających serów bez dodatków smakowych,

33) tłuszczu z mleka owczego i koziego,

34) wódki czystej, spirytusu rektyfikowanego butelkowanego, Żubrówki.

2) Aromaty - substancje użyte albo przeznaczone do użycia w lub na środkach spożywczych do nadania zapachu i/albo smaku. Definicja obejmuje również surowce stosowane do ich produkcji. Aromatem określa się substancje aromatyczne, preparaty aromatyczne, aromaty przetworzone, aromaty dymu wędzarniczego oraz ich mieszaniny. Substancje aromatyczne są to substancje chemicznie zdefiniowane (zidentyfikowane) o właściwościach aromatyzujących:

a) naturalne - otrzymane przez odpowiednie procesy fizyczne (włączając destylację i ekstrakcję rozpuszczalnikami) lub enzymatyczne albo mikrobiologiczne z oryginalnych surowców roślinnych lub zwierzęcych lub po ich przetworzeniu do spożycia przez ludzi, tradycyjnymi metodami produkcji żywności (uwzględniając suszenie, fermentację, prażenie i wysuszenie).

b) identyczne z naturalnymi - otrzymane przez chemiczną syntezę lub wyodrębnienie przy zastosowaniu procesów chemicznych substancji, które pod względem chemicznym są identyczne z substancjami naturalnie występującymi w oryginalnych produktach roślinnych lub zwierzęcych określonych pod lit. a).

c) syntetyczne - otrzymane na drodze syntezy chemicznej i nie posiadające chemicznie identycznych odpowiedników substancji naturalnych obecnych w oryginalnych produktach roślinnych lub zwierzęcych, określonych pod lit. a).

Preparaty aromatyczne - oznaczają produkty inne niż substancje określone wyżej (pod lit. a), zagęszczone lub nie (mieszaniny), o właściwościach aromatyzujących, otrzymane w drodze odpowiednich procesów fizycznych (włączając destylację i ekstrakcję rozpuszczalnikami ekstrakcyjnymi) albo procesów enzymatycznych lub mikrobiologicznych z oryginalnych materiałów roślinnych lub zwierzęcych, w postaci surowców lub po ich przetworzeniu do spożycia przez ludzi, tradycyjnymi procesami produkcji żywności (włączając suszenie, podsuszanie, prażenie i fermentację).

Aromaty przetworzone - oznaczają produkty otrzymane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną przez ogrzewanie do temp. 180°C przez okres czasu nie dłuższy niż 15 minut, mieszaniny składników niekoniecznie posiadających właściwości aromatyzujące, z których co najmniej 1 składnik zawiera azot aminowy, a inny jest cukrem redukującym.

Aromaty dymu wędzarniczego - ekstrakty dymu wędzarniczego stosowanego w tradycyjnych procesach wędzenia żywności.

Określenia powyższe nie obejmują:

- jadalnych substancji i produktów przeznaczonych do konsumpcji jako takie, z lub bez procesów rekonstytucji,

- substancji, które posiadają własny słodki, kwaśny lub słony smak,

- oryginalnych produktów roślinnych lub zwierzęcych posiadających właściwości aromatyzujące, jeżeli nie są one użyte jako źródła aromatyzowania.

Do produkcji aromatów wolno stosować surowce aromatyczne i substancje aromatyczne pochodzące z następujących źródeł:

1) aromatyzujące źródła surowcowe skomponowane ze środków spożywczych, ziół i przypraw normalnie uznawane za środki spożywcze,

2) aromatyzujące źródła surowcowe skomponowane z surowców roślinnych lub zwierzęcych nie uznawane jako żywność,

3) substancje aromatyzujące otrzymane fizycznymi, enzymatycznymi lub mikrobiologicznymi procesami z surowców roślinnych lub zwierzęcych,

4) chemicznie syntetyzowane lub chemicznie wyizolowane substancje aromatyzujące, identyczne pod względem chemicznym z substancjami aromatyzującymi naturalnie występującymi w żywności, ziołach i przyprawach uznanych za żywność,

5) chemicznie syntetyzowane lub chemicznie wyizolowane substancje aromatyzujące, identyczne pod względem chemicznym z substancjami obecnymi w surowcach roślinnych i zwierzęcych nie uznawanych za żywność,

6) chemicznie syntetyzowane lub chemicznie wyizolowane substancje aromatyzujące inne niż określone w pkt 4 i 5,

7) wyjściowe surowce użyte do produkcji aromatów dymu wędzarniczego i aromatów przetworzonych (process flavourings) oraz warunki reakcji, w jakich są one preparowane.

3) Substancje konserwujące - substancje przedłużające trwałość środków spożywczych poprzez zabezpieczenie ich przed rozkładem spowodowanym przez drobnoustroje.

4) Przeciwutleniacze - substancje przedłużające trwałość środków spożywczych poprzez zabezpieczenie ich przed rozkładem spowodowanym przez utlenianie, takim jak jełczenie tłuszczu i zmiany barwy.

5) Kwasy - substancje zwiększające kwasowość środków spożywczych i/lub wnoszące do nich kwaśny smak. Regulatory kwasowości - substancje zmieniające lub ustalające kwasowość środków spożywczych.

6) Stabilizatory - substancje umożliwiające utrzymanie odpowiednich fizycznych i/lub chemicznych właściwości środka spożywczego; obejmują substancje ułatwiające utrzymanie jednolitej dyspersji dwóch lub więcej nie mieszających się substancji w środkach spożywczych.

Emulgatory - substancje umożliwiające utworzenie lub utrzymanie jednolitej mieszaniny dwóch lub więcej wzajemnie nie mieszających się faz, takich jak olej i woda, w środkach spożywczych.

7) Sole emulgujące - substancje, które zmieniają białka zawarte w serze w formę zdyspergowaną i w związku z tym powodują jednorodne rozmieszczenie tłuszczu i innych składników.

8) Zagęstniki - substancje zwiększające lepkość środka spożywczego. Substancje żelujące - substancje nadające środkom spożywczym konsystencję przez tworzenie żelu.

9) Substancje wzmacniające smak i zapach - substancje uwydatniające istniejący smak i/lub zapach środków spożywczych.

10) Skrobie modyfikowane - substancje otrzymane ze skrobi spożywczych w wyniku działania czynników chemicznych lub enzymatycznych.

11) Substancje słodzące - substancje, które są stosowane:

- do nadania słodkiego smaku środkom spożywczym, takiego jak przy zastosowaniu cukrów,

- do nadania słodkiego smaku środkom spożywczym o zredukowanej o co najmniej 30% wartości energetycznej w porównaniu z oryginalnymi lub podobnymi środkami spożywczymi,

- do nadania słodkiego smaku środkom spożywczym bez dodatku cukru, tzn. bez żadnego dodatku mono- lub dicukrów lub jakichkolwiek środków spożywczych o właściwościach słodzących,

- jako słodziki stołowe.

12) Substancje wypełniające - substancje, które przyczyniają się do wypełnienia środków spożywczych bez istotnego wpływu na ich dostępną wartość energetyczną.

13) Substancje wiążące (teksturotwórcze) - substancje powodujące lub utrzymujące jędrność lub kruchość tkanek owoców i warzyw, lub współdziałające z substancjami żelującymi w utworzeniu lub wzmocnieniu żelu.

14) Substancje utrzymujące wilgotność - substancje zapobiegające wysychaniu środka spożywczego poprzez przeciwdziałanie wpływom atmosferycznym, posiadające niski stopień wilgotności lub ułatwiające rozpuszczanie się proszku w środowisku wodnym.

15) Substancje spulchniające (zwiększające objętość) - substancje lub mieszaniny substancji uwalniające gaz, a tym samym zwiększające objętość ciasta.

16) Substancje do stosowania na powierzchnię (substancje glazurujące) - substancje, które po zastosowaniu na zewnętrzną powierzchnię środka spożywczego tworzą warstwę ochronną lub błyszczący wygląd.

17) Substancje przeciwzbrylające - substancje zapobiegające zlepianiu się poszczególnych cząstek środka spożywczego.

18) Nośniki - substancje użyte do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspergowania lub innego fizycznego modyfikowania substancji dodatkowych do żywności, bez zmiany ich funkcji technologicznej (i które same nie wywołują działania technologicznego), w celu ułatwienia posługiwania się nimi, zastosowania i użytkowania.

19) Rozpuszczalniki ekstrakcyjne - rozpuszczalniki użyte do ekstrakcji w procesie preparowania surowców, środków spożywczych, ich komponentów lub składników i są z nich usunięte, ale mogą być obecne w sposób nie zamierzony, technicznie nieunikniony, jako pozostałość lub pochodna w środkach spożywczych lub ich składnikach, w ilościach dozwolonych.

20) Gazy do pakowania - gazy inne niż powietrze, wprowadzane do opakowania przed, w czasie lub po umieszczeniu środka spożywczego w tym opakowaniu.

21) Gazy nośne (gazowe środki wypierające) - gazy inne niż powietrze, które ułatwiają wypchnięcie środka spożywczego z pojemnika lub powodują uzyskanie odpowiedniej konsystencji środka spożywczego.

22) Substancje pianotwórcze - substancje umożliwiające utworzenie jednolitej dyspersji fazy gazowej w ciekłych lub stałych środkach spożywczych.

23) Substancje przeciwpianotwórcze (substancje zapobiegające pienieniu) - substancje, które chronią przed / lub zmniejszają powstawanie piany.

1.

Barwniki

I. BARWNIKI ORGANICZNE NATURALNE
Lp.NazwaNr colour Index 1987NrMaksymalna dawka

mg/kg

Środki spożywczeUwagi
1234567
1Annato (biksyna, norbiksyna)75120E 160b10Margaryny, mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych, minarina, inne emulsje tłuszczowe, tłuszcz bezwodnyBarwnikiem E 160b można barwić wyłącznie
20Dekoracje i powłokiśrodki
10Produkty piekarskie delikatesowe i wyroby ciastkarskiespożywcze wyszczególnione
20Lody i ich koncentratyw rubryce 6,
10Likiery łącznie z napojami wzmocnionymi o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj.z zastrzeżeniami wynikającymi z załącznika
15Sery topione aromatyzowane lub z dodatkami smakowyminr 2 p.1.
15Ser dojrzewający Pomarańczowy, Żółty oraz lekko dobarwiany, sery topione niearomatyzowane i/lub bez dodatków smakowych
10Desery
20Ekstrudowane lub ekspandowane aromatyzowane pikantne wyroby typu sneksy i czipsy
10Aromatyzowane pikantne wyroby typu sneksy oraz aromatyzowane pikantne powłoki orzeszków
10Ryby wędzone
20Jadalne powłoki serów i jadalne osłonki
50Red Leicester ser
35Mimolette ser
25Ekstrudowane, napowietrzane i/albo owocowo aromatyzowane śniadaniowe przetwory zbożowe
2Antocyjany1-E 163-Wyroby ciastkarskie i ciasta, wyroby cukiernicze, napoje winopodobne,Naturalnymi barwnikami
3Betanina (czerwień buraczana)-E 162-napoje winopochodne, napoje i zaprawy do napojów bezalkoholowych,organicznymi można barwić
4Chlorofile75810E 140i-lody i ich koncentraty,środki
5Chlorofiliny75815E 140ii-napoje mleczne fermentowane spożywcze
6Chlorofili i chlorofilin kompleks miedziowy zawierający nie więcej niż 200 mg miedzi zjonizowanej na 1 kg barwnika75815E 141i

E 141ii

-aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi, napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe), desery mleczne, desery twarogowe aromatyzowane i/lub z dodatkamiwymienione w rubryce 6, z zastrzeżeniami wynikającymi z rubryki 7 oraz z załącznika nr 2 p.1.
7Ekstrakt z papryki (kapsantyna, kapsorubina)-E 160c-smakowymi, serki twarogowe aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi, sery topioneDopuszczalne jest stosowanie
8Karmel2-E 150a-aromatyzowane i/lub z dodatkamilaków
9Koszenila1 (kwas karminowy)75470E 120-smakowymi, koncentraty: ciast, deserów i napojów, polewy i sosydozwolonych barwników.
10Kurkumina75300E 100-do deserów cukierniczych, ciast i
11Likopen-E 160d-lodów, półprodukty żelujące do
12Luteina-E 161b-dekoracji: ciast, deserów
13Mieszanina karotenów75130E160a (i)-cukierniczych, lodów, kremy do ciast, wiórki kokosowe dekoracyjne,
14Węgiel roślinny-E 153-chrupki kukurydziane, napoje spirytusowe, sosy warzywne, sosy sałatkowe, wyroby typu sneksy i czipsy, śmietanka aromatyzowana (sterylizowana UHT, do ubijania lub ubita), śmietanka w proszku aromatyzowana, jadalne powłoki serów dojrzewających i jadalne osłonki, koncentraty obiadowe i koncentraty dodatków do potraw
-Whisky, Whiskey, napój spirytusowy zbożowy (inny niż Korn, Kornbrand albo wódka naturalna żytnia Marque narodowa luksemburska), wódka naturalna z wina gronowego, rum, Brandy, Weinbrand, wódka naturalna z

wytłoków winogron (inne niż Tsikoudia i Tsipouro i wódka naturalna z wytłoków Marque narodowa luksemburska), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, krupnik, arak, winiak, starka, koniak

wyłącznie

E 150a

-Miody pitne, piwo, ocet spirytusowy, Cidre bouchewyłącznie

E 150a

-Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem

(kakaowe, smakowe)

wyłącznie

E 100, E 150a,

E 160a(i)

-Mleko zagęszczone smakowewyłącznie

E 150a

-Majonezywyłącznie

E 160a(i),

E 160c

Zabielacze do napojówwyłącznie

E 100, E 150a,

E 160a(i)

Koncentraty ziemniaczanewyłącznie

E 100

Osłonki białkowe do wędlinwyłącznie

E 150a

-Mleko, śmietana i śmietanka przeznaczone do wyrobu masła i wszystkich innych przetworów z tłuszczu mlecznego zawierających poniżej 80% tłuszczuwyłącznie

E 160a(i)

Mleko przeznaczone do wyrobu serów dojrzewającychwyłącznie

E 160a(i),

E 160c

Sosy konserw rybnych z wyjątkiem sosów pomidorowych, półprodukty rybne, sosy konserw mięsnych i mięsno-warzywnychwyłącznie

E 160a(i)

E 150a, E 160c

Chleb żytni razowy z mąki typ 2000wyłącznie

E 150a

Wino aromatyzowane, aromatyzowane napoje na bazie wina z wyjątkiem bitter sodawyłącznie

E 150a

Wino aromatyzowane owocowewyłącznie

E 150a

E 163

Margaryny, mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych, minarina, inne emulsje tłuszczowe, tłuszcz bezwodnywyłącznie

E 100

E 160a (i)

-Sage Derby serwyłącznie

E 140, E 141

-Ser dojrzewający Pomarańczowy, Żółty oraz lekko dobarwiany, sery topione niearomatyzowane i/lub bez dodatków smakowychwyłącznie

E 160a(i),

E 160c

-Morbier serwyłącznie E 153
125Red marbled serwyłącznie E 120
-Red marbled serE 163
-Americanowyłącznie

E 150a, E 163

100

mg/l

Americanowyłącznie

E 100, E 120

oraz

pojedynczo lub łącznie z

E 101i,

E 101ii, E 102

E 104, E 122

E 123, E 124

-Bitter soda, bitter winowyłącznie

E 150a

100Bitter soda, bitter winowyłącznie

E 100, E 120

oraz

pojedynczo lub

łącznie z

E 101i, E 101ii, E 102

E 104, E 110

E 122, E 123,

E 124, E 129

-Wina likierowe i markowe wina

likierowe produkowane w określonych regionach

wyłącznie

E 150a

-Warzywa w occie, solance i oleju (z wyjątkiem oliwek)wyłącznie

E 140, E 150a

E 141, E160a(i)

E 162, E 163

-Ekstrudowane, napowietrzane i/albo owocowo aromatyzowane śniadaniowe przetwory zbożowewyłącznie

E 160a(i),

E 160c

200Owocowo aromatyzowane śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożyciawyłącznie E 120

E 162, E 163

(pojedynczo lub łącznie)

-Dżemy, galaretki, marmolady i podobne przetwory owocowe łącznie z produktami niskokalorycznymiwyłącznie E 100

E 140, E 141

E 150a,

E 160a(i),

E 160c, E 162

E 163

100Dżemy, galaretki, marmolady i podobne przetwory owocowe łącznie z produktami niskokalorycznymiwyłącznie E 120

E 160d, E 161b

pojedynczo lub

łącznie z

E 104, E 110

E 124, E 142

100Burger meat z dodatkiem warzyw i/albo przetworów zbożowych w ilości nie mniej niż 4%wyłącznie E 120
-Burger meat z dodatkiem warzyw i/albo przetworów zbożowych w ilości nie mniej niż 4%wyłącznie

E 150a

-Pasturmas (jadalna zewnętrzna powłoka)wyłącznie E 100

E 101i, E 120

100Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowelimitowanie

dotyczy E 100,

200Kandyzowane owoce i warzywa, Mostarda di fruttaE 120, E 160d

E 161b

200Półprodukty z czerwonych owocówpojedynczo lub
500Elementy dekoracyjne i glazury wyrobówłącznie z

E 160e, E 160f

200Produkty piekarskie delikatesowe i wyroby ciastkarskie (np. herbatniki,

wafle)

oraz dozwolonymi syntetycznymi barwnikami
500Dodatki do potraw z wyjątkiem przypraworganicznymi
300Musztarda
500Zamienniki łososia
500Surimi
100Aromatyzowane sery topione
100Pasty rybne i pasty ze skorupiaków
250Wstępnie obgotowane skorupiaki
300Ikra ryb z wyjątkiem kawioru
Suche, pikantne ziemniaczane zbożowe lub skrobiowe wyroby typu sneksy:
200ekstrudowane lub ekspandowane pikantne wyroby typu sneksy,
100inne pikantne wyroby typu sneksy i pikantne powłoki orzechów
200Wino aromatyzowane, aromatyzowane napoje na bazie wina i aromatyzowane koktajle na bazie wina
200Wino owocowe (spokojne i musujące), napoje winopodobne z wyjątkiem Cidre bouche, aromatyzowane wino owocowe
300Wyroby cukiernicze z wyjątkiem produktów piekarskich delikatesowych i wyrobów ciastkarskich (np. herbatniki, wafle)
200Napoje spirytusowe gatunkowe łącznie z napojami o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj. z wyjątkiem: Whisky, Whiskey, napoju spirytusowego zbożowego (innego niż Kora, Kornbrand albo wódka naturalna żytnia Marque narodowa luksemburska), wódki naturalnej z wina gronowego, rumu, Brandy, Weinbrand, wódki naturalnej z wytłoków winogron (innej niż Tsikoudia i Tsipouro i wódka naturalna z wytłoków Marque narodowa luksemburska), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, krupniku, araku, winiaku, starki, koniakulimitowanie dotyczy E 100,

E 120, E 160d

E 161b

pojedynczo lub

łącznie z

E 160e, E 160f

oraz z dozwolonymi syntetycznymi barwnikami organicznymi

50Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała
50Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medyczną
300Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej
100Dodatki uzupełniające w postaci żywności dietetycznej
15Kantaksantyna-E 161g15Wyłącznie do Saucisses de Strasbourgwyłącznie

E 161g

Objaśnienia:

1 Wolne od mikotoksyn i pozostałości antybiotyków.

2 Nie obejmuje cukrowych produktów aromatycznych, otrzymanych z ogrzewania cukrów i stosowanych do aromatyzowania środków spożywczych (np. wyrobów cukierniczych, napojów alkoholowych).

II. BARWNIKI IDENTYCZNE Z NATURALNYMI

Lp.NazwaNr colour Index 1987NrMaksymalna dawka

mg/kg

Środki spożywczeUwagi
1234567
1Beta-apo-8'-karotenal (C 30)40820E 160e1001Sosy sałatkoweBarwnikami identycznymi z
2Beta-karoten40800E 160a

(ii)

1501Lody i ich koncentratynaturalnymi można barwić środki spożywcze
3Ester etylowy kwasu Beta-apo-8' karotenowego (C 30)40825E160fNapoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymiwymienione w rubryce 6, z zastrzeżeniami wynikającymi z
4Karmel siarczynowy-E 150b2001Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniurubryki 7 oraz z załącznika nr 2 p.1. Dopuszczalne
5Karmel amoniakalny-E 150c1501Desery mleczne i/lub z dodatkami smakowymiJest stosowanie laków
6Karmel amoniakalno-siarczynowy-E 150ddozwolonych barwników.
7Ryboflawina-E 101iNapoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)
8Ryboflawiny 5'fosforan-E 101iiDesery twarogowe aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi
Twarogi termizowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi
Sery topione aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi
-Koncentraty: ciast, deserów i napojów, zabielacze do napojów
Polewy i sosy do deserów cukierniczych, ciast i lodów
Półprodukty żelujące do dekoracji: ciast, deserów cukierniczych, lodów
Kremy do ciast
Wiórki kokosowe dekoracyjne
Napoje winopodobne, napoje winopochodne
Chleb żytni razowy z mąki typ 2000wyłącznie

E 150b, E 150c,

E 150d

Piwo, ocet spirytusowy, sosy obiadowe, dodatki do potraw, Cidre bouchewyłącznie:

E 150b, E 150c,

E 150d

Majonezywyłącznie

E 160(ii)

Margaryny oraz mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych, minarina, inne emulsje tłuszczowe, tłuszcz bezwodnywyłącznie

E 160a(ii)

-Koncentraty obiadowe i koncentraty dodatków do potrawwyłącznie:

E 101(i),

E 101(ii),

E 150b, E 150c,

E 150d,

E 160a(ii)

Koncentraty ziemniaczane, koncentraty purée ziemniaczanegowyłącznie

E 101(i),

E 101(ii)

Mleko, śmietana i śmietanka przeznaczone do wyrobu masła i wszystkich innych przetworów z tłuszczu mlecznego zawierających poniżej 80% tłuszczuwyłącznie

E 160a(ii)

Ser dojrzewający Pomarańczowy, Żółty oraz lekko dobarwiany, sery topione niearomatyzowane i/lub bez dodatków smakowychwyłącznie

E 160a(ii)

Sosy konserw rybnych z wyjątkiem sosów pomidorowych, prezerwy rybne, sosy konserw mięsnych i mięsno-warzywnychwyłącznie

E 150b, E 150c

E 150d,

E 160a(ii)

Wino aromatyzowane, aromatyzowane napoje na bazie wina z wyjątkiem bitter sodawyłącznie

E 150b

E 150c

E 150d

Whisky, Whiskey, napój spirytusowy zbożowy (inny niż Korn, Kornbrand albo wódka naturalna żytnia Marque narodowa luksemburska), wódka naturalna z wina gronowego, rum, Brandy, Weinbrand, wódka naturalna z wytłoków winogron (inne niż Tsikoudia i Tsipouro i wódka naturalna z wytłoków Marque narodowa luksemburska), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, krupnik, arak, winiak, starka, koniakwyłącznie

E 150b

E 150c

E 150d

-Americanowyłącznie

E 150b

E 150c

E 150d

100mg/lAmericanowyłącznie

E 101i

E 101 ii

pojedynczo lub

łącznie z

E 100

E 102

E 104

E 120

E 122

E 123

E 124

-Bitter soda, bitter winowyłącznie

E 150b

E 150c

E 150d

100mg/lBitter soda, bitter winowyłącznie

E 101i, E 101ii

pojedynczo lub łącznie z E 100 i E 120 oraz z dozwolonymi syntetycznymi barwnikami organicznymi

-Wina likierowe i markowe wina likierowe produkowane w określonych regionachwyłącznie

E 150b

E 150c

E 150d

-Warzywa w occie, solance i oleju (z wyjątkiem oliwek)wyłącznie

E 101i

E 101ii

E 150b

E 150c

E 150d

E 160a(ii)

-Ekstrudowane, napowietrzane i/albo owocowo aromatyzowane śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożyciawyłącznie

E 150c

E 160a(ii)

-Dżemy, galaretki, marmolady i podobne przetwory owocowe łącznie z produktami niskokalorycznymiwyłącznie

E 150b

E 150c

E 150d,

E 160a(ii)

-Burger meat z dodatkiem warzyw i/albo przetworów zbożowych w ilości nie mniej niż 4%wyłącznie

E 150b

E 150c

E 150d

-Pasturmas (jadalna zewnętrzna powłoka)E 101i, E 101ii
100Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowelimitowanie

dotyczy E 160e,

200Kandyzowane owoce i warzywa, Mostarda di fruttaE160f,

pojedynczo lub

200Półprodukty z czerwonych owocówłącznie z
500Elementy dekoracyjne i glazury wyrobówE 100, E 120,

E 160d,

200Produkty piekarskie delikatesowe i wyroby ciastkarskie (np. herbatniki, wafle)E 161b oraz z dozwolonymi syntetycznymi
500Dodatki do potraw z wyjątkiem przyprawbarwnikami organicznymi
300Musztarda
500Zamienniki łososia
500Surimi
100Aromatyzowane sery topione
100Pasty rybne i pasty ze skorupiaków
250Wstępnie obgotowane skorupiaki
300Ikra ryb z wyjątkiem kawioru
Suche, pikantne ziemniaczane, zbożowe lub skrobiowe wyroby typu sneksy:
200ekstrudowane lub ekspandowane pikantne wyroby typu sneksy
100inne pikantne wyroby typu sneksy i pikantne powłoki orzechów
200Wino aromatyzowane, aromatyzowane napoje na bazie wina i aromatyzowane koktajle na bazie wina
200Wino owocowe (spokojne i musujące) napoje winopodobne z wyjątkiem Cidre bouche, aromatyzowane wino owocowe
300Wyroby cukiernicze z wyjątkiem produktów piekarskich delikatesowych i wyrobów ciastkarskich (np. herbatniki, wafle)
200Napoje spirytusowe gatunkowe łącznie z napojami o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj. z wyjątkiem: Whisky, Whiskey, napoju spirytusowego zbożowego (innego niż Korn, Kornbrand albo wódka naturalna żytnia Marque narodowa luksemburska), wódki naturalnej z wina gronowego, rumu, Brandy, Weinbrand, wódki naturalnej z wytłoków winogon (innej niż Tsikoudia i Tsipouro i wódka naturalna z wytłoków Marque narodowa luksemburska), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, krupniku, araku, winiaku, starki, koniaku
50Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciałalimitowanie dotyczy E 160e,

E160f,

pojedynczo lub łącznie z

50Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medycznąE 100, E 120,

E 160d,

E 161b oraz z

300Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznejdozwolonymi syntetycznymi
100Dodatki uzupełniające w postaci płynnej do żywności dietetycznejbarwnikami organicznymi.

1 Limitowanie dotyczy E 160e i E 160f pojedynczo lub łącznie z E 100, E 120, E 160d, E 161b.

III. BARWNIKI ORGANICZNE SYNTETYCZNE

Lp.NazwaNr Colour Index 1987NrŚrodki spożywczeMaksymalna dawka

mg/kg

Uwagi
1234567
1Azorubina14720E 122Koncentraty deserów200Syntetycznymi
2Błękit Patentowy V42051E 131Półprodukty żelujące do dekoracji:100barwnikami organicznymi
3Błękit brylantowy FCF42090E 133ciast, deserów cukierniczych i wyrobów ciastkarskich.

Kremy do wyrobów ciastkarskich

można barwić środki spożywcze wymienione w
4Brąz HT20285E 155rubryce 5 z
5Czerwień Allura AC16035E 129zastrzeżeniami wynikającymi z
6Czerwień koszenilowa16255E 124rubryki 7 oraz z załącznika nr 2
7Czerń brylantowa PN28440E 151p.1.

Dopuszczalne jest

8Indygotyna73015E 132stosowanie laków
9Tartrazyna19140E 102dozwolonych
10Zieleń S44090E 142barwników
11Żółcień pomarańczowa15985E 110
12Żółcień chinolinowa47005E 104
13Erytrozyna45430E 127Wyłącznie do wiśni i czereśni koktajlowych oraz wiśni i czereśni kandyzowanych200
Wiśnie i czereśnie Bigarreaux w syropie i koktajlach150
14Amarant16185E 123Wyłącznie do aperitifów na bazie wina, napojów spirytusowych gatunkowych łącznie z napojami o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj. z wyjątkiem: Whisky, Whiskey, napoju spirytusowego zbożowego (innego niż Korn, Kornbrand albo wódka naturalna żytnia Marque narodowa luksemburska), wódki naturalnej z wina gronowego, rumu, Brandy, Weinbrand, wódki naturalnej z wytłoków winogron (innej niż Tsikoudia i Tsipouro i wódka naturalna z wytłoków Marque narodowa luksemburska), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, krupniku, araku, winiaku, starki, koniaku30
Ikra ryb30z wyjątkiem kawioru
15Czerwień 2G18050E 128Wyłącznie do Burger meat z dodatkiem przetworów zbożowych w ilości nie mniej niż 4%20
16Brąz FK-E 154Wyłącznie do śledzi wędzonych20
17Czerwień litolowa BK15850E 180Wyłącznie do jadalnych powłok serów dojrzewających-
18Fiolet metylowy42535-Do znakowania tusz zwierząt po uboju, bekonu i powłok serów twardych dojrzewających-
Americano100wyłącznie E 102

E 104, E 122,

E 123, E 124

pojedynczo lub łącznie z E 100,

E 101i, E 101ii, E 120

Bitter soda, bitter wino100wyłącznie E 102,

E 104, E 110,

E 122, E 123,

E 124, E 129

pojedynczo lub łącznie z E 100,

E 101i,

E 101ii, E 120

Dżemy, galaretki, marmolady i podobne przetwory owocowe łącznie z produktami niskokalorycznymi100wyłącznie E 104,

E 110, E 124,

E 142 pojedynczo lub łącznie z E 120,

E 160d, E 161b

Przetworzony (purée) groszek i100wyłącznie E 102
ogrodowy groszek20wyłącznie E 133
(w puszkach)10wyłącznie E 142
Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe100wyłącznie E 102,

E 104, E 110,

Kandyzowane owoce i warzywa, Mostarda di frutta200E 122, E 124,

E 129,

Półprodukty z czerwonych owoców200E 131, E 132,

E 133, E 142,

Elementy dekoracyjne i glazury wyrobów500E 151, E 155,

pojedynczo lub

Produkty piekarskie delikatesowe i wyroby ciastkarskie (np. herbatniki, wafle)200łącznie z: E 100,

E 120, E 160d,

E 160e,

Dodatki do potraw z wyjątkiem przypraw500E 160f, E 161b, z tym że do
Musztarda300napojów
Zamienniki łososia500bezalkoholowych,
Surimi500deserów,
Aromatyzowane sery topione100delikatesowych
Pasty rybne i pasty ze skorupiaków100produktów
Wstępnie obgotowane skorupiaki250piekarskich i
Ikra ryb z wyjątkiem kawioru300wyrobów
Jadalne powłoki serów dojrzewających i jadalne osłonki-ciastkarskich, wyrobów
Suche, pikantne ziemniaczane zbożowe lub skrobiowe wyroby typu sneksy:

ekstrudowane lub ekspandowane

pikantne wyroby typu sneksy,

inne pikantne wyroby typu sneksy

i pikantne powłoki orzechów

200

100

cukierniczych ilości każdego z następujących barwników:

E 110, E 122, E 124 i E 155

Wino owocowe (spokojne i musujące), napoje winopodobne z wyjątkiem Cidre bouche, aromatyzowane wino owocowe200nie mogą przekraczać 50mg/kg lub
Wyroby cukiernicze z wyjątkiem produktów piekarskich delikatesowych i wyrobów ciastkarskich (np. herbatniki, wafle)30050mg/l
Napoje spirytusowe gatunkowe łącznie z napojami o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj. z wyjątkiem: Whisky, Whiskey, napoju spirytusowego zbożowego (innego niż Korn, Kornbrand albo wódka naturalna żytnia Marque narodowa luksemburska), wódki naturalnej z wina gronowego, rumu, Brandy, Weinbrand, wódki naturalnej z wytłoków winogron (innej niż Tsikoudia i Tsipouro i wódka naturalna z wytłoków Marque narodowa luksemburska), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, krupniku, araku, winiaku, starki, koniaku200wyłącznie E 102,

E 104, E 110,

E 122, E 124,

E 129,

E 131, E 132,

E 133, E 142,

E 151, E 155,

pojedynczo lub łącznie z: E 100, E 120, E 160d,

E 160e,

E 160f, E 161b,

pojedynczo lub łącznie, z tym że do napojów bezalkoholowych, deserów,

Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała50delikatesowych produktów piekarskich i wyrobów ciastkarskich,
Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medyczną50wyrobów cukierniczych ilości każdego z
Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej300następujących barwników:
Dodatki uzupełniające w postaci płynnej do żywności dietetycznej100E 110, E 122,

E 124 i E 155 nie mogą przekraczać 50mg/kg lub 50mg/l

IV. BARWNIKI NIEORGANICZNE

Lp.NazwaNr Colour Index 1987NrŚrodki spożywczeMaksymalna dawka

mg/kg

Uwagi
1234567
Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe-Barwnikami nieorganicznymi
1Dwutlenek tytanu77891E 171Kandyzowane owoce i warzywa, Mostarda di frutta-można barwić środki spożywcze
Półprodukty z czerwonych owoców-wymienione w rubryce 5 z
2Węglan wapnia77220E 170(i)Elementy dekoracyjne i glazury wyrobów-zastrzeżeniami wynikającymi
3Tlenki i wodorotlenki żelaza77491E 172Produkty piekarskie delikatesowe i wyroby ciastkarskie (np. herbatniki, wafle)-z załącznika nr 2 p.1.
77492

77499

Dodatki do potraw z wyjątkiem przypraw-
Musztarda-
Zamienniki łososia-
Surimi-
Aromatyzowane sery topione-
Pasty rybne i pasty ze skorupiaków-
Wstępnie obgotowane skorupiaki-
Ikra ryb z wyjątkiem kawioru-
Jadalne powłoki serów dojrzewających i jadalne osłonki-
Suche, pikantne ziemniaczane, zbożowe lub skrobiowe wyroby typu sneksy:
ekstrudowane lub ekspandowane pikantne wyroby typu sneksy,-
inne pikantne wyroby typu sneksy i pikantne powłoki orzechów-
Wino aromatyzowane, aromatyzowane napoje na bazie wina i aromatyzowane koktajle na bazie wina-
Wino owocowe (spokojne i musujące), napoje winopodobne z wyjątkiem Cidre bouche, aromatyzowane wino owocowe-
Wyroby cukiernicze z wyjątkiem produktów piekarskich delikatesowych i wyrobów ciastkarskich (np. herbatniki, wafle)-
Napoje spirytusowe gatunkowe łącznie z napojami o zawartości alkoholu mniej niż 15% obj. z wyjątkiem: Whisky, Whiskey, napoju spirytusowego zbożowego (innego niż Korn, Kornbrand albo wódka naturalna żytnia Marque narodowa luksemburska), wódki naturalnej z wina gronowego, rumu, Brandy, Weinbrand, wódki naturalnej z wytłoków winogron (innej niż Tsikoudia i Tsipouro i wódka naturalna z wytłoków Marque narodowa luksemburska), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, krupniku, araku, winiaku, starki, koniaku-
Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała-
Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medyczną-
Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej-
Dodatki uzupełniające w postaci płynnej do żywności dietetycznej-
4Aluminium-E 173Wyłącznie zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych przeznaczonych do dekoracji ciast i ciasteczek-
5Srebro (listki)77820E 174Wyłącznie do elementów-
6Złoto (listki)77480E 175dekoracyjnych wyrobów cukierniczych, dekoracji czekolad, do likierów

2.

Aromaty i substancje aromatyczne

A. NATURALNE 1)

I. Olejki eteryczne

Lp.NazwaSurowiec roślinnyCzęści roślin, z których otrzymuje się olejek
1234
1.anyżowyPimpinella anisum L.owoce
2.arcydzięglowyAngelica archangielica L.owoce, korzenie
3.badianowyIllicium verum Hook.owoce
4.bazyliowyOcimum basilicum L.kwitnące ziele
5.bejowyPimenta racemosa J.W. Mooreliście
6.bergamotowyCitrus bergamina (Risso et Poit.)naowocnia, liście, gałązki
7.cebulowyAllium cepa L.cebula
8.czosnkowyAllium sativum L.cebula
9.cynamonowyCinnamomum zeylanicum Blumekora, liście, gałązki
10.cytronelowy cejlońskiCymbopogon nardus L.cała naziemna część rośliny
11.cytronelowy jawajskiCymbopogon winterianus Jowittcała naziemna część rośliny
12.cytrynowyCitrus limon Burm.naowocnia, liście
13.eukaliptusowyEucalyptus globulus Lab.liście, szczyt pędu, gałązki
14.eukaliptus citriodoraEucalyptus Citriodora W.J.Hookerliście, gałązki
15.estragonowyArtemisia dracunculus L.ziele
16.fenkułowy gorzkiFoeniculum vulgare P.Mill. var. Amarakwiatostany, górne liście
17.fenkułowy słodkiFoeniculum vulgare P.Mill. var. Dulceowoce
18.geraniowyPelargonium graveolens L’Heritziele
19.gorczyczny (gorczycowy)Brassica nigra (L.) Koch.nasiona
20.goździkowyEugenia caryophyllata Thunb.pąki, liście, łodygi
21.grejpfrutowyCitrus paradisi Macfaydennaowocnia
22.gwajakowyGuaiacum officinale L.drewno
23.jałowcowyJuniperus communis L.szyszkojagody
24.jodłowyAbies alba Mill.cetyna
25.kamforowyCinnamomum camphora L.drewno
26.kardamonowyElletaria cardamonum L.owoce
27.kasjowy (cynamonowy chiński)Cinnamomum cassia Blumeliście, gałązki, kora
28.kminkowyCarrum carvi L.owoce
29.kolendrowyCorriandrum sativum L.owoce
30.koprowyAnaethum graveolens L.owoce, ziele
31.kubebowyPiper Cubeba L.owoce
32.lawendowyLavendulla officinalis Chaix.kwitnące ziele
33.lemongrasowyCymbopogon citratus Stapfziele
34.lebiodkowy (origanum)Origanum vulgarum L.kwitnące ziele
35.limetowyCitrus aurantifolia (Christm) Swinglenaowocnia
36.lubczykowyLevisticum officinale Koch.korzenie, owoce
37.majerankowyOriganum majorana L.kwitnące ziele
38.mandarynkowyCitrus reticulata Blanconaowocnia
39.marchwiowyDaucus carrota L.owoce, nasiona
40.melisowyMelissa officinalis L.ziele
41.mięty kędzierzawejMentha spicata var. Crispa auct.ziele
42.mięty pieprzowejMentha piperita L.ziele
43.migdałowyPrunus armeniaca L.nasiona
44.muszkatołowy z kwiatuMyristica fragrans Houtt.osłonka kwiatu
45.muszkatołowy z gałkiMyristica fragrans Houtt.nasiona
46.neroliCitrus aurantium L.kwiaty
47.palmarozowyCymbopogon martini W.Watsoncała naziemna część rośliny
48.petitgrainCitrus aurantium L.liście, gałązki
49.pietruszkowyPetroselinum sativum Hofm.owoce, liście
50.pieprzowyPiper nigrum L.owoce
51.pimentowyPimenta dioica (L.) Merr.owoce, liście
52.piołunowyArtemisia absinthium L.ziele
53.pomarańczowy gorzkiCitrus aurantium L.naowocnia
54.pomarańczowy słodkiCitrus sinensis (L.) Osbeck.naowocnia
55.rozmarynowyRosmarinus officinalis L.kwitnące ziele, liście
56.różanyRosa damascena Mill.kwiaty
57.rumiankowyMatricaria chamomilla L.kwiatostany
58.rumianku rzymskiegoAnthemis nobilis L.kwiatostany
59.selerowyApium graveolens L.owoce, liście
60.sosnowyPinus silvestris L.cetyna (pędy)
61.świerkowyPicea excelsa (Lam.) Lk.cetyna (pędy)
62.szałwiowySalvia officinalis L.kwitnące ziele
63.szałwi muszkatołowejSalvia sclarea L.kwitnące ziele
64.tatarakowyAcorus calamus L.kłącze
65.tymiankowyThymus vulgaris L.kwitnące ziele
66.wintergrinowyGaulteria procumbens L.liście

II. Olejki destylowane/frakcjonowane pozbawione części składników

1.bergamotowy odterpenowany
2.bergamotowy bez bergaptenu
3.cytrynowy odterpenowany
4.cytrynowy wielokrotnie frakcjonowany
5.grejpfrutowy odterpenowany
6.grejpfrutowy wielokrotnie frakcjonowany
7.mandarynkowy odterpenowany
8.mandarynkowy wielokrotnie frakcjonowany
9.mięty odmentolowany
10.pomarańczowy odterpenowany
11.pomarańczowy wielokrotnie frakcjonowany
12.terpeny cytrynowe
13.terpeny pomarańczowe
14.terpeny mandarynkowe

III. Izolaty - składniki olejków wydzielone metodą destylacji frakcjonowanej

Lp.NazwaPochodzenie - nazwa olejku
1.alicynaczosnkowy
2.anetolanyżowy, badianowy
3.anyżowy aldehydanyżowy, badianowy, akacjowy
4.bisabolenbadianowy, opoponaksowy, jodłowy, sandałowy
5.cymeniglaste
6.cynamonowy aldehydcynamonowy
7.cytralcytrusowe, Litsea cubeba
8.cytronellalcitronelowy, Eucalyptus citriodora
9.cytronellalcytronellowy , werwenowy
10.dekanalcytrusowe
11.eugenolgoździkowy
12.eukaliptoleukaliptusowy
13.geraniolgeraniowy, palmarozowy
14.ironirysowy
15.izoeugenolgoździkowy, cynamonowy
16.jononykaktusowy, Bornia Megastigma
17.karwonmięty kędzierzawej, kminkowy, koprowy
18.limonencytrusowe
19.linalollawendowy, kolendrowy
20.mentolmiętowy
21.nerolowyneroli, pomarańczowy gorzki, petitgrain, różany
22.octan linalilulawendowy, kolendrowy
23.salicylan metyluwintergrinowy, brzozowy amerykański z kory
24.terpineolsosnowy, terpentynowy
25.terpinen-4-olcyprysowy, jałowcowy z szyszkojagód
26.tymoltymiankowy

Naturalne aromaty i substancje aromatyczne wolno stosować do następujących środków spożywczych i używek w dawkach zgodnych z dobrą praktyką produkcyjną, czyli w dawce najniższej, niezbędnej do osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego:

- wyroby cukiernicze

- wino gronowe aromatyzowane

- wino owocowe aromatyzowane

- napoje winopodobne

- napoje winopochodne

- napoje bezalkoholowe i zaprawy do napojów bezalkoholowych

- koncentraty ciast, napojów i deserów

- polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)

- półprodukty żelujące do dekoracji ciast, deserów cukierniczych i lodów

- kremy do ciast

- koncentraty obiadowe i dodatków do potraw oraz dania gotowe

- przyprawy do potraw - wyłącznie aromaty naturalne i ekstrakty z przypraw

- koncentraty purée ziemniaczanego aromatyzowane

- majonezy aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi, sosy sałatkowe, sosy do potraw

- musztardy aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- dżemy, marmolady - wyłącznie aromaty owocowe

- przetwory warzywne, konserwy warzywno-mięsne

- mleko zagęszczone smakowe

- śmietanka (sterylizowana UHT, do ubijania, ubita), śmietanka w proszku

- napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu; napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- desery mleczne aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)

- desery twarogowe aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- serki twarogowe aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi termizowane i nietermizowane

- lody i ich koncentraty

- sery topione aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- serki Fromage fin

- margaryny

- mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych

- konserwy mięsne, wędliny, wyroby garmażeryjne - wyłącznie aromaty naturalne i ekstrakty z przypraw

- przetwory rybne

- sosy pomidorowe aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- wyroby ciastkarskie, ciasta

- napoje spirytusowe z wyjątkiem wódek czystych i spirytusu rektyfikowanego butelkowanego

- herbatki owocowe i ziołowe - wyłącznie aromaty i ekstrakty z owoców, ziół i przypraw

- naturalna czarna herbata i zielona

- naturalna kawa

- mieszanki i ekstrakty kaw zbożowych

- wyroby typu sneksy i czipsy

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia

- chrupki aromatyzowane

- prażona kukurydza

B. IDENTYCZNE Z NATURALNYMI 1)

Aromaty identyczne z naturalnymi wolno stosować po uzyskaniu każdorazowo opinii Państwowego Zakładu Higieny (z wyjątkiem waniliny) do następujących środków spożywczych i używek:

- wyroby cukiernicze

- napoje bezalkoholowe i zaprawy do napojów bezalkoholowych

- koncentraty ciast, napojów i deserów

- polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)

- półprodukty żelujące do dekoracji ciast, deserów cukierniczych i lodów

- kremy do ciast

- koncentraty obiadowe i dodatków do potraw oraz dania gotowe

- koncentraty purée ziemniaczanego aromatyzowane

- majonezy aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi, sosy sałatkowe, sosy do potraw

- musztardy aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu

- desery mleczne aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)

- desery twarogowe aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- lody i ich koncentraty

- serki twarogowe aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi termizowane i nietermizowane

- sery topione aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi

- serki Fromage fin

- margaryny

- mleko zagęszczone smakowe

- mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych

- konserwy mięsne, konserwy warzywno-mięsne, wędliny, konserwy rybne - wyłącznie aromat dymu wędzarniczego

- wyroby ciastkarskie, ciasta

- napoje spirytusowe: kminkowe, jałowcowe, o smaku gorzkim lub bitter, likiery z wyjątkiem likierów lub kremów z owoców: ananas, czarna porzeczka, wiśnia, malina, jeżyna, czarna jagoda, owoce cytrusowe oraz likierów z roślin: mięta, gorczyca, anyż, bylica, przelot pospolity

- wino gronowe aromatyzowane

- wino owocowe aromatyzowane

- napoje winopodobne

- napoje winopochodne

- naturalna czarna herbata i zielona

- naturalna kawa

- mieszanki i ekstrakty kaw zbożowych

- wyroby typu sneksy i czipsy

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia - tylko wanilina

- chrupki aromatyzowane

- prażona kukurydza

C. SYNTETYCZNE 1)

Aromaty syntetyczne wolno stosować po uzyskaniu każdorazowo opinii Państwowego Zakładu Higieny (z wyjątkiem etylowaniliny) do następujących środków spożywczych:

- wyroby cukiernicze

- wyroby ciastkarskie, ciasta

- zaprawy i napoje bezalkoholowe produkowane bez dodatku przetworów owocowych, warzywnych oraz wyciągów ziołowych i korzennych

- koncentraty ciast, deserów i napojów (z wyjątkiem koncentratów napojów typu kawa rozpuszczalna oraz koncentratów napojów z dodatkiem suszu owocowego, ziołowego i przypraw naturalnych)

- polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)

- kremy do ciast

- półproduky żelujące do dekoracji ciast, deserów cukierniczych i lodów

- wyroby typu sneksy i czipsy

- śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia - tylko etylowanilina

- chrupki aromatyzowane

- prażona kukurydza

1) W odniesieniu do aromatów przeznaczonych do produkcji środków spożywczych i używek nie jest konieczne deklarowanie na opakowaniu jednostkowym (bezpośrednim) jego składników z wyjątkiem substancji posiadających numery "E...", a nie będących substancjami aromatycznymi. Niezbędne jest umieszczenie określenia "aromat do środków spożywczych".

3.

Substancje konserwujące

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Kwas sorbowy oraz jego sole1: potasowa, wapniowaE 200

E 202

E 203

Pulpy, przeciery owocowe, soki owocowe surowe lub zagęszczone słodzone lub niesłodzone o ciężarze właściwym nie wyższym niż 1,33 - do dalszego przerobu,

ogórki konserwowe, korniszony i inne przetwory owocowe lub warzywne w zalewie kwaśnej w opakowaniach niehermetycznych powyżej 1 kg

1,5z wyjątkiem soków i nektarów oraz przetworów i preparatów owocowych i warzywnych przeznaczonych do produkcji przetworów mlecznych
Gotowane owoce w opakowaniach niehermetycznych powyżej 1 kg1,2
Marmolady, powidła, dżemy niskosłodzone oraz dżemy w opakowaniach termoformowanych, galaretki owocowe1
Warzywa kwaszone w beczkach i opakowaniach niehermetycznych, koncentrat pomidorowy i koncentrat szczawiu, sosy pomidorowe1
Napoje typu cola oraz analogiczne zawierające ekstrakt naturalnej kawy zamiast ekstraktu orzeszków cola0,08
Ptasie mleczko (korpus) - wyrób cukierniczy1,5
Twarogi ziarniste1
Sery dojrzewające twarde i półtwarde50 1/dm2
Serek "Fromage fin"80,24
Margaryny1
Owoce suszone0,5
Koncentraty mieszanek żelujących do przetworów owocowych1tylko do przetworów niskosłodzonych
Sałatki warzywno-mięsne, warzywno-rybne, warzywno-majonezowe,

warzywno-owocowe w jednostkowych opakowaniach niehermetycznych do sprzedaży detalicznej

1
Oliwki w zalewie, nadziewane pastami (paprykowa, anchovis itp.)1
Krewetki gotowane i ich przetwory2pojedynczo lub łącznie z E 210, E 211 E 212, E 213
Musztardy1
Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.), majonezy z naturalnymi dodatkami (przetwory owocowe i warzywne, grzyby, przyprawy ziołowe), polewy owocowe1
Przetwory rybne: marynaty, półprodukty, ryby solone1
Polewy do wyrobów ciastkarskich i cukierniczych1z wyjątkiem polew kakaowych
Napoje bezalkoholowe aromatyzowane z wyjątkiem napojów z udziałem mleka03
0,25w przypadku łącznego stosowania z

E 210-E 213

w dawce do 0,4 g/kg

Surowe ciasto ziemniaczane (np. na placki, kluski), placki (tortille) i wstępnie obsmażone ziemniaki w plasterkach2
Nadzienia wyrobów cukierniczych typu marcepan i orzechowe1
Wina0,2
Napoje winopodobne0,2
Napoje winopochodne
Masło o obniżonej zawartości tłuszczu, zawartość tłuszczu wynosi 62-80%, 60-62%, 41-60%, 39-41% oraz mniej niż 39% - produkt mleczny niskotłuszczowy1pojedynczo lub łącznie z E 210, E 211 E 212, E 213
Rogaliki z ciasta francuskiego z nadzieniami2
Hydrolizaty białkowe typu maggi1
Osłonki żelatynowe przetworów mięsnych (wędzonych, surowych)1wyłącznie E 200
2Kwas benzoesowy oraz jego sole1 sodowa, potasowa,E 210

E 211

Margaryny, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne1
wapniowaE 212

E 213

Koncentrat pomidorowy składowany w beczkach jako półprodukt1,5
Krewetki gotowane i ich przetwory2pojedynczo lub łącznie z

E 200, E 202

E 203

Pulpy, przeciery owocowe, przetwory:

owocowe, pomidorowe i rybne, sosy warzywne, warzywno-owocowe, ekstrakt słodowy stosowany w piekarstwie, musztarda

1z wyjątkiem soków i nektarów oraz przetworów i preparatów owocowych i warzywnych przeznaczonych do produkcji przetworów mlecznych
Napoje bezalkoholowe aromatyzowane z wyjątkiem napojów z udziałem mleka0,15
Sałatki warzywno-mięsne, warzywno-rybne, warzywno-majonezowe, warzywno-owocowe w jednostkowych opakowaniach niehermetycznych do sprzedaży detalicznej1
Sosy sałatkowe, majonezy wyłącznie z naturalnymi dodatkami (przetwory owocowe i warzywne, przyprawy ziołowe, grzyby), majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5 % tł.)1
Napoje typu cola oraz analogiczne zawierające ekstrakt naturalnej kawy zamiast ekstraktu orzeszków cola0,08
Koncentraty mieszanek żelujących do przetworów owocowych1tylko do przetworów niskosłodzonych
Masło o obniżonej zawartości tłuszczu, zawartość tłuszczu wynosi 62-80%, 60-62%, 41-60%, 39-41% oraz mniej niż 39% - produkt mleczny niskotłuszczowy1pojedynczo lub łącznie z E 200, E 202 E 203
3Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz jego sól sodowaE 214

E 2152

Przetwory owocowe, warzywne, przetwory rybne: marynaty, półprodukty ryby solone0,2z wyjątkiem soków i nektarów oraz przetworów i preparatów owocowych i warzywnych przeznaczonych do produkcji przetworów mlecznych
Margaryny, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne1
Żelatyna spożywcza1
Żelatyna do wyrobu sztucznych jelit2
4Ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz jego sól sodowaE 216

E 2172

Przetwory owocowe, warzywne, przetwory rybne: marynaty, prezerwy,

ryby solone

0,2z wyjątkiem soków i nektarów oraz przetworów i preparatów owocowych i warzywnych przeznaczonych do produkcji przetworów mlecznych
Margaryny, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne1
Żelatyna do wyrobu sztucznych jelit2
5Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz jego sól sodowaE 218

E 2192

Przetwory owocowe0,2z wyjątkiem soków i nektarów oraz przetworów i preparatów owocowych i warzywnych przeznaczonych do produkcji przetworów mlecznych
Żelatyna do wyrobu sztucznych jelit2
6Bezwodnik kwasu siarkawego (dwutlenek siarki), siarczyn sodu, wodorosiarczyn sodu, pirosiarczyn sodu,E 220

E 221

E 222

E 223

E 224

Pulpy, przeciery owocowe i warzywne do dalszego przerobu, przecier i koncentrat pomidorowy do dalszego przerobu2z wyjątkiem soków i nektarów oraz przetworów i preparatów owocowych
pirosiarczyn potasu, siarczyn wapnia, wodorosiarczyn wapnia, wodorosiarczyn potasuE 226

E 227

E 2284

Soki owocowe surowe, warzywa suszone, skórka pomarańczowa do dalszego przerobu1,25i warzywnych przeznaczonych do produkcji przetworów
oraz kwas siarkawy15, 17, 18Powidła, dżemy, marmolady, soki owocowe słodzone, galaretki owocowe0,05mlecznych
Dżemy wyborowe, galaretki owocowe wyborowe , słodzony przecier z kasztanów jadalnych0,01
Suszone morele, brzoskwinie, śliwki, figi i winogrona2,0
Suszone jabłka i gruszki0,6
Suszone banany1,0
Suszone orzechy kokosowe0,05
Orzechy w łupinach oraz owoce suszone inne niż morele, brzoskwinie, śliwki, figi, winogrona, jabłka, gruszki, banany0,5
Koncentraty purée ziemniaczanego0,05
Chmiel piwowarski i jego przetwory3,2
Przecier i koncentrat pomidorowy do bezpośredniego spożycia0,06
Żelatyna spożywcza0,05
Cukier biały, cukier biały rafinowany, cukier biały przemysłowy, cukier płynny, cukier płynny inwertowany, syrop inwertowany, syrop glukozowy, syrop glukozowy odwodniony, glukoza jednowodna, glukoza bezwodna z wyjątkiem syropu glukozowego wilgotnego lub nieodwodnionego0,01
Syrop glukozowy (wilgotny lub nieodwodniony)0,02
Inne cukry0,04
Skrobie0,05z wyjątkiem skrobi przeznaczonych do żywności dla niemowląt i dzieci do 3 lat
Skrobia budyniowa0,05
Ocet fermentacyjny0,1 w tym 0,04 SO2 wolnego
Wino na moszczach owocowych, miody pitne0,2
Sok z winogron0,01
Wino goronowe, wino gronowe aromatyzowane0,26
Napoje winopodobne0,20
Napoje winopochodne
Krewetki nieprzetworzone - surowiec0,10
Krewetki - przetwory0,03
Wino "Spatlese"0,3011
Wino: Bordeaux supérieur , Grâves de Vayres, Côtes de Bordeaux St. Macaire, Premiéres Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut-Montravel, Rosette110,3011
Wino "Auslese"0 3511
Wino z oznaczeniem "vin superieur" z oznaczeniem pochodzenia, uprawnione do noszenia jednej z nazw: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroaesele Valea Călugărească0,3511
Wino: Beerenauslese, Ausbruch, Ausbruchwein, Trockenbeereaslese (Eiswein)0,4011
Wino markowe: Sauternes, Bursac, Cadillac, Cerons, Loupiac Monbazillac, Sainte-Croix-du-Mont, Bonneeaux, Quarts de Chaume, Coteaux de l'Aubance, Graves Superieures, Jurancon100,4011
Susze ziemniaczane0,125
Piwo0,02
Chrzan tarty0,25
Pulpa chrzanowa0,8
Musztarda0,25
Surowe ciasta ziemniaczane0,1
7Bifenyl (difenyl)E 230Powierzchnia owoców cytrusowych0,07
8OrtofenylofenolE 231Powierzchnia owoców cytrusowych0,012pojedynczo
9Sól sodowa ortofenylofenoluE 232lub łącznie wyrażone jako ortofenylofenol
10Nizyna16E 234Sery topione, sery dojrzewające0,0125
11Natamycyna14 w stężeniu 0,05% w polioctanie winyluE 235Do powlekania skórek serów twardych dojrzewających-
12Natamycyna14 w stężeniu 0,1% w roztworze wodnymE 235Do powlekania serów twardych dojrzewających w folii termokurczliwej lub próżniowej z wyjątkiem serów miękkich-
13Natamycyna14 w stężeniu 0,2% w roztworze wodnymE 235Do powlekania serów twardych dojrzewających bez powłok ochronnych z wyjątkiem serów miękkich-
14NatamycynaE 235Wędzone, suszone kiełbasy1mg/dm2 powierzchninatamycyna nie może być obecna w powierzchniowej 5mm warstwie kiełbasy
15DimetylodiwęglanE 242Napoje bezalkoholowe0,2512każdorazowo po uzyskaniu opinii PZH z uwagi na bezpieczeństwo osób zatrudnionych przy produkcji
16Azotyn sodu (wyłącznie w postaci równomiernejE 250Wędliny i wyroby garmażeryjne z mięsa peklowanego w tym z drobiu0,1257
mieszaniny z soląWędzonki(azotany i
kuchenną, w której zawartość NaNO2 wynosiKonserwy pasteryzowane z mięsa peklowanego w tym z drobiuazotyny)
0,5-0,6%)Konserwy sterylizowane z mięsa peklowanego w tym z drobiu0,057 (azotany i azotyny)
17Azotan sodu oraz azotan potasu6E 251

E 252

Sery dojrzewające solone w solance0,05 zawartość NaNO2 do 0,002
Sery topione90,05
Wędliny surowo dojrzewające i surowo suszone0,4 (azotany i azotyny, w tym azotynów nie więcej niż 0,05)
18Kwas propionowy oraz jego sole : sodowa, wapniowaE 280

E 2811

E 2821

Pieczywo2w stosunku do użytej mąki
Wyroby ciastkarskie w opakowaniach jednostkowych3: sernik, placek z masą owocową, placek z masą makową2
19Lizozym13E 1105Sery dojrzewające-
1 wartości maksymalne podane w przeliczeniu na odpowiedni kwas

2 wartości maksymalne podane w przeliczeniu na odpowiedni ester

3 dodatek dozwolony tylko w okresie letnim (czerwiec - wrzesień)

4 wartości maksymalne podane w przeliczeniu na dwutlenek siarki

5 wyłącznie powlekanie skórki 0,5% roztworem kwasu sorbowego

6 wartości maksymalne podane jako azotan sodu

7 wartości maksymalne podane w przeliczeniu na azotyn sodu

8 sorbinian potasu

9 jako pozostałość z surowca

10 wino o kontrolowanym oznaczeniu pochodzenia

11 dotyczy wyłącznie wina z importu

12 ilość wprowadzona do napoju - pozostałość niewykrywalna

13 lizozym zamiennie z azotanami

14 zabieg powlekania bądź kąpieli może być stosowany w produkcji serów, których czas dojrzewania wynosi ponad 4 tygodnie (z wyłączeniem serów dojrzewających miękkich)

- zabieg może być stosowany 3-krotnie

- sery mogą być przekazywane do obrotu po 25 dniach od ostatniego zabiegu

- natamycyna nie może być obecna w powierzchniowej 5 mm warstwie sera

15 nie jest konieczne deklarowanie zawartości dwutlenku siarki w odniesieniu do:

1) wina,

2) marmolad, powideł oraz syropów owocowych, jeżeli zawartość ogólnego dwutlenku siarki nie przekracza 0,125g/kg,

3) dżemu, jeżeli zawartość ogólnego dwutlenku siarki nie przekracza 0,030g/kg,

4) koncentratu i przecieru pomidorowego, jeżeli zawartość ogólnego dwutlenku siarki nie przekracza 0,060g/kg.

16 jako naturalna pozostałość procesów fermentacyjnych

17 maksymalne poziomy są wyrażone jako SO2 w mg/kg lub mg/l i odnoszą się do całkowitej zawartości, pochodzącej ze wszystkich źródeł

18 zawartość SO2 nie większa niż 10mg/kg lub 10mg/l nie jest rozważana jako istotna technologicznie

4.

Przeciwutleniacze

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Pirosiarczyn soduE 223Chrupki i czipsy jabłkowe0,125
(w przeliczeniu na SO2)Pieczarki zamrożone0,04
2Kwas mlekowyE 270Oleje0,1
Margaryny, tłuszcze cukiernicze, piekarskie, kuchenne-
3Kwas askorbinowyE 300Wino0,05
Piwo0,15
Ocet0,4
Zemulgowane sosy w tym majonezy0,5
Soki owocowe i nektary, soki zagęszczone, soki warzywne-
Konserwy mięsne, warzywno-mięsne, wędliny i wyroby garmażeryjne z mięsa peklowanego, w tym z drobiu0,5w stosunku do surowca
Kremogeny1,5
Mleko w proszku bez dodatków lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (kawa, kakao, cukier)3do składowania powyżej 3 miesięcy
Aromaty: naturalne, identyczne z naturalnymi i syntetyczne-
Śmietanka w proszku3
Wyroby cukiernicze5
Mąka-
Przetwory owocowe - konserwy-
Przetwory warzywne - konserwy-
Oliwki w zalewie, nadziewane pastami (paprykową, anchovis itp.)-
Susze ziemniaczane-
Napoje bezalkoholowe0,25
Mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone owoce i warzywa-
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw-
4Askorbinian sodu

Askorbinian wapnia

E 301

E 302

Konserwy mięsne, warzywno-mięsne, wędliny i wyroby garmażeryjne z mięsa peklowanego w tym z drobiu0,5w stosunku do surowca
Przetwory rybne1,5
Przetwory owocowe - konserwy-
Przetwory warzywne - konserwy-
Koncentraty obiadowe i koncentraty dodatków do potraw-
Susze ziemniaczane-
Mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone owoce i warzywa-
5Palmitynian askorbyluE 304iWyroby typu sneksy i czipsy1,0
Zabielacze do napojów1,0
Sosy sałatkowe, zemulgowane sosy w tym majonezy1,0zamiennie z E 385
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw1,0pojedynczo lub łącznie z: E 304ii
Margaryny, tłuszcze piekarskie, cukiernicze i kuchenne, pieczywo cukiernicze1,0
Aromaty zawierające tłuszcze0,2pojedynczo lub łącznie z: E 320 i E 321
6Stearynian askorbyluE 304iiKoncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw1,0pojedynczo lub łącznie z: E 304i
Zabielacze do napojów-
7Mieszanina tokoferoli, Alfa-tokoferol,

Gamma-tokoferol,

E 306

E 307

E 308

Oleje, margaryny, smalec, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne0,4
Delta-tokoferolE 309Wyroby cukiernicze-z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych
Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia, wyroby typu sneksy i czipsy-
Sosy sałatkowe, zemulgowane sosy w tym majonezy-
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw, zabielacze do napojów-
Sery topione aromatyzowane0,001
Aromaty zawierające tłuszcze-
Mieszanina tokoferoliE 306Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
Alfa-tokoferolE 307Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
Rafinowana oliwa z oliwek oraz olej z wytłoków oliwek-
Gamma-tokoferolE 308Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
Delta-tokoferolE 309Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
8Galusan propylu

Galusan oktylu

Galusan dodecylu

E 310

E 311

E 312

Smalec przeznaczony do magazynowania powyżej 1 roku, tłuszcze piekarskie i kuchenne0,1pojedynczo lub łącznie z: E 320, E 321
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw0,03pozostałość z surowca tłuszczowego i mięsnego pojedynczo lub łącznie z E 320
Guma do żucia0,4pojedynczo lub łącznie z E 320, E 321
Surowiec tłuszczowy do produkcji koncentratów spożywczych,

Mięso suszone do produkcji koncentratów spożywczych

0,1wyłącznie E 310
Tłuszcze i oleje przeznaczone do smażenia wyłącznie w zakładach gastronomicznych0,2tylko E 310 pojedynczo lub łącznie z E 320
9Kwas izoaskorbinowy

Izoaskorbinian sodu

E 315

E 316

Konserwy mięsne, warzywno-mięsne, wędliny i wyroby garmażeryjne z mięsa peklowanego w tym z drobiu0,5
Przetwory rybne1,5
Piwo0,074
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw-
Wino0,07
Koncentraty ziemniaczane0,5
10Butylohydroksyanizol (BHA)E 320Smalec przeznaczony do magazynowania powyżej 1 roku, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne0,1pojedynczo lub łącznie z: E 310, E 311, E 312 E 321
Oleje przeznaczone wyłącznie do wyrobów typu sneksy i czipsy0,02pojedynczo lub łącznie z E 321
Susze ziemniaczane0,05
Guma do żucia0,4pojedynczo lub łącznie z E 310, E 311, E 312

E 321

Nadzienia tłuste do wyrobów cukierniczych, ciastkarskich i ciast0,04
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw0,03pozostałość z surowca tłuszczowego i mięsnego pojedynczo lub łącznie z: E 310

i E 311, E 312

Aromaty zawierające tłuszcze0,5pojedynczo lub łącznie z: E 321 i E 304i
Tłuszcze i oleje przeznaczone do smażenia wyłącznie w zakładach gastronomicznych0,2pojedynczo lub łącznie z: E 310
11Butylohydroksytoluen (BHT)E 321Smalec przeznaczony do magazynowania powyżej 1 roku, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne0,1pojedynczo lub łącznie z: E 310, E 311, E 312 E 320
Oleje przeznaczone do wyrobów typu sneksy i czipsy0,2pojedynczo lub łącznie z E 320
Aromaty zawierające tłuszcze0,2pojedynczo lub łącznie z: E 320 i E 304i
Guma do żucia0,4pojedynczo lub łącznie z E 310, E 311, E 312

E 320

12Kwas cytrynowy orazE 330Margaryny-
jego sole:Koncentraty purée ziemniaczanego-
sodowaE 331Oleje, smalec-tylko E 330
potasowaE 332Koncentraty ziemniaczane-
Tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne-
13Sól wapniowo-disodowaE 385Zemulgowane sosy w tym majonezy0,075wyłącznie do
kwasu etyleno-diaminotetraoctowego (CaNa2EDTA)Jadalne nasiona roślin strączkowych, warzywa strączkowe, grzyby i karczochy w konserwie0,25środków spożywczych określonych
Skorupiaki i mięczaki w konserwie0,075w rubryce 4
Konserwy rybne0,075
Mrożone i głęboko mrożone skorupiaki0,075
Produkty tłuszczowe o zawartości tłuszczu 41% (lub mniej) do smarowania pieczywa0,100

5.

Kwasy i regulatory kwasowości

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Węglany wapniaE 170Wino, miody pitne, sery dojrzewające-
Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo lub łącznie z

E 500, E 501

E 503, E 504

E 524, E 525

E 526, E 527

E 528, E 530

Sok winogronowy-
Ser Feta i Mozzarella-do regulacji pH mleka jako surowca
Kazeina spożywcza-
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane-
Pain courant français-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
2Kwas octowyl)E 260Białko jajka kurzego w proszku0,1roztwór 10% na 1 litr białka płynnego
Ser Feta i Mozzarella-do regulacji pH mleka jako surowca
Kazeina spożywcza-
Zemulgowane sosy w tym majonezy, musztardy, przetwory owocowe i warzywne z wyjątkiem przetworów grzybowych i marynat20wyłącznie jako regulator kwasowości; ponadto w
Przetwory rybne20produkcji przetworów rybnych do sporządzania 4,0-7,0% roztworów jako kąpieli marynującej wyłącznie do wytwarzania półproduktów w procesie produkcji marynat rybnych zimnych
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
Cukierki gumki, wyroby typu sneksy i

czipsy

-
3Octan potasuE 261Owoce i warzywa - konserwy-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
4Octan soduE 262Koncentraty dodatków do potraw, przyprawy do potraw, koncentraty obiadowe, sosy sałatkowe, mieszanki przyprawowe do wyrobów typu sneks i czipsy-
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze-
Owoce i warzywa - konserwy-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
5Octan wapniaE263Owoce i warzywa - konserwy-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
6Kwas mlekowyE 270Oliwki w zalewie nadziewane pastami (paprykowa, anchovis itp.)-
Białczany, kazeiniany, kazeina spożywcza-
Serki twarogowe termizowane2
Desery mleczne2
Konserwy mięsne pasteryzowane, wędliny z mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego, konserwy rybne-
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane i nie poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu2
Sery topione plasterkowane, ser Mozzarella-
Woda do produkcji piwa-
Zemulgowane sosy w tym majonezy-
Przetwory grzybowe i rybne w zalewie kwaśnej20
Przetwory owocowe i warzywne-z wyjątkiem soków i nektarów owocowych i soków warzywnych
Nektary owocowe z jabłek lub gruszek albo z mieszaniny tych owoców5,0
Napoje spirytusowe z wyjątkiem wódek czystych i spirytusu rektyfikowanego butelkowego-
Wino owocowe-
Lody i ich koncentraty-
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie-
Koncentraty deserów-
Napoje bezalkoholowe-
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw-
Smażone przekąski ziemniaczane (czipsy, sneksy)-
Nektary owocowe i soki warzywne5
Sery dojrzewające, masło, śmietanka pasteryzowana przeznaczona do wyrobu masła-wyłącznie do regulacji pH surowca
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze-
Pasty kanapkowe na bazie przetworów mlecznych8
Ser serwatkowy-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
Świeże makarony-
Piwo-
Sosy warzywne, obiadowe-
Śmietanka sterylizowana, pasteryzowana i UHT, śmietanka pasteryzowana niskokaloryczna-
7Kwas jabłkowy

(DL -)

E 296Przetwory rybne, zemulgowane sosy w tym majonezy, sosy sałatkowe, sałatki warzywne, przetwory warzywne-
Sok ananasowy, nektary owocowe z gruszek lub brzoskwiń3,0
Napoje bezalkoholowe z udziałem przetworów owocowych i warzywnych oraz wyciągów korzennych i ziołowych-
Koncentraty obiadowe, koncentraty napojów, polew z wyjątkiem polew kakaowych, koncentraty dodatków do potraw-
Wyroby cukiernicze, smażone przekąski ziemniaczane (czipsy, sneksy)-
Sok ananasowy3,0
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi-
Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)-
Desery mleczne, lody i ich koncentraty, wyroby ciastkarskie-
8Kwas fumarowyE 297Wyroby cukiernicze1wyłącznie do
Guma do żucia2środków
Nadzienia i polewy do wyrobów

piekarskich i ciastkarskich

2,5spożywczych określonych w
Desery żelujące, desery z dodatkiem aromatów owocowych, mieszaniny suchych sproszkowanych deserów4rubryce 4
Koncentraty w proszku instant do napojów na bazie owoców1
Produkty instant do przygotowania aromatyzowanej herbaty i naparów ziołowych1
9Kwas askorbinowyE 300Koncentraty deserów, polewy do ciast-
Napoje bezalkoholowe0,25
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze-
Chrupki i czipsy jabłkowe1
Purée ziemniaczane, koncentraty ziemniaczane-łącznie z

E 301, E302

Przetwory rybne0,3łącznie z
Koncentraty napojów0,3E 301, E302
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane i niepoddane obróbce termicznej po ukwaszeniu0,01
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Dżem i galaretki wyborowe-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Mleko zagęszczone i mleko w proszku-
Mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone owoce i warzywa-
Owoce i warzywa - konserwy-
Pain courant français-
Piwo-
Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras-
10Askorbinian sodu, wapniaE 301

E 302

Purée ziemniaczane, koncentraty ziemniaczane-łącznie z

E 300

Przetwory rybne0,3łącznie z
Oliwki w zalewie-E 300
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze, wyroby cukiernicze-
Koncentraty napojów0,3łącznie z

E 300

Askorbinian soduE301Mleko zagęszczone i mleko w proszku-
Owoce i warzywa - konserwy-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
Mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone owoce i warzywa-
Świeże makarony-
Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras-
Askorbinian wapniaE302Mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone owoce i warzywa-
Owoce i warzywa - konserwy-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
11Mleczany sodu, potasu, wapniaE 325

E 326

E 327

Sosy sałatkowe, wyroby cukiernicze, z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych, kazeiniany, lody i ich koncentraty, koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw-
Konserwy mięsne pasteryzowane, wędliny z mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego, konserwy rybne-
Mleczan soduE 325Pain courant français-
Owoce i warzywa - konserwy-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Mleczan potasuE 326Owoce i warzywa - konserwy-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
Mleczan wapniaE 327Dżemy i galaretki wyborowe-wyłącznie

E 327

Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Owoce i warzywa - konserwy-
Wyroby typu sneksy i czipsy-
12Kwas cytrynowy i jego sole: sodowa, potasowa, wapniowaE 330

E 331

E 332

E 333

Wyroby cukiernicze-z wyjątkiem czekolady i wyrobów czekoladowych
Koncentraty ciast i deserów-
Koncentraty napojów-
Półprodukty żelujące do dekoracji ciast, deserów cukierniczych i lodów-
Koncentraty lukru do ciast-
Wyroby ciastkarskie, ciasta5
Chrupki, wyroby typu sneksy i czipsy1
Koncentraty obiadowe i koncentraty dodatków do potraw-
Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)-
Lody i ich koncentraty-
Margaryny-
Napoje bezalkoholowe-
Przyprawy do potraw-
Wyroby garmażeryjne3
Mleko zagęszczone słodzone i niesłodzone3
Konserwy warzywno-mięsne0,2
Musztarda, zemulgowane sosy w tym majonezy, sosy sałatkowe-
Serki twarogowe termizowane2
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane i niepoddane obróbce termicznej po ukwaszeniu2
Desery mleczne2
Sery topione, ser Mozzarella-
Przetwory rybne-
Oliwki w zalewie nadziewane pastami (paprykowa, anchovis itp.)-
Napoje spirytusowe z wyjątkiem wódek czystych i spirytusu rektyfikowanego-
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze-
Sosy warzywne, sosy owocowe-
Kwas cytrynowyE 330Wyroby kakaowe i czekoladowe5,0
Nektary5,0
Sok ananasowy lub sok z jego udziałem3,0jednoczesny dodatek cukru
Soki owocowe z wyjątkiem soków z owoców południowych (innych niż ananasowy)3,0i kwasu cytrynowego jest zabroniony
Wino, miody pitne-
Masło o obniżonej zawartości tłuszczu, zawartość tłuszczu wynosi 62-80%, 60-62%, 41-60%, 39-41% oraz mniej niż 39% - produkt mleczny niskotłuszczowy-
Przetwory grzybowe-
Dżemy i galaretki wyborowe-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Mrożone i głęboko mrożone nieprzetworzone owoce i warzywa-
Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
Ser serwatkowy-
Owoce i warzywa - konserwy-
Gehakt-
Świeże makarony-
Piwo-
Cytryniany soduE 331Dżemy i galaretki wyborowe-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Gehakt-
Owoce i warzywa - konserwy-
Kompoty owocowe-
Cytryniany potasuE 332Kompoty owocowe-
Owoce i warzywa - konserwy-
Gehakt-
Cytryniany wapniaE 333Owoce i warzywa - konserwy-
Kompoty owocowe-
Dżemy i galaretki wyborowe-
Gehakt-
13Kwas [L+(-)] E 334Przetwory owocowe i warzywne-
winowyNapoje spirytusowe z wyjątkiem wódek czystych i spirytusu rektyfikowanego butelkowanego2
Napoje bezalkoholowe1
Wyroby cukiernicze20z wyjątkiem czekolady i wyrobów czekoladowych i kakaowych
Wino1
Koncentraty napojów10łącznie z

E 335, E 336

E 337

Sosy sałatkowe i majonezy-
Wyroby typu sneksy i czipsy, chrupki-
Koncentraty deserów, koncentraty obiadowe i koncentraty dodatków do potraw20łącznie z

E 335, E 336

E 337

Wyroby kakaowe i czekoladowe5,0
Dżemy i galaretki wyborowe-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Owoce i warzywa - konserwy-
Świeże makarony-
14Winiany sodu, potasu, sodowo-potasowyE 335

E 336

Koncentraty napojów10łącznie z

E 334

E 337Koncentraty deserów, koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw20łącznie z

E 334

Sosy sałatkowe i majonezy-
Winiany soduE 335Dżemy i galaretki wyborowe-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Owoce i warzywa - konserwy-
Winiany potasuE 336Sok winogronowy-
Owoce i warzywa - konserwy-
Winian sodowo-potasowyE 337Owoce i warzywa - konserwy-
15Kwas fosforowyE 338Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 339, E 340, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205
16Fosforany soduE 339Skrobia budyniowa-do obróbki mleczka skrobiowego
Mieszanki przyprawowe do wyrobów typu sneksy i czipsy5
17Fosforan amonuE 342Nastaw do produkcji wina-
18Jabłczany soduE 350Dżemy i galaretki wyborowe-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami

niskokalorycznymi

-

-

19Kwas adypinowy oraz jego sól E 355

E 356

Nadzienia i polewy do wyrobów

piekarskich i ciastkarskich

2wyłącznie do środków
sodowa i potasowaE 357Koncentraty deserów w proszku1spożywczych
Desery żelujące6określonych
Desery z dodatkiem aromatów owocowych1w rubryce 4 oraz wyrażone
Koncentraty w proszku do domowego sporządzania napojów10jako kwas adypinowy
Kwas adypinowyE 355Lody i ich koncentraty35
Koncentraty ciast5
Koncentraty deserów30
Desery owocowe w proszku6,7
Koncentraty napojów10
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw40
20Kwas bursztynowyE 363Desery6wyłącznie do
Zupy, buliony i rosoły5środków
Koncentraty w proszku do domowego sporządzania napojów3spożywczych określonych w rubryce 4
21Difosforan disodowy E 450i

E 450iii

Miazga kakaowa

Proszek kakaowy

-
Difosforan tetrasodowyMrożone przetworzone ziemniaki, np. frytki5
22Węglany soduE 500Hydrolizaty białkowe-
Karmelki musujące-
Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo lub łącznie z

E 170, E 501

E 503, E 504

E 524, E 525

E 526, E 527

E 528, E 530

Koncentraty obiadowe z makaronem-
Guma do żucia-
Ser smażony chudy10
Ser kminkowy parzony30
Koncentraty napojów-
Purée ziemniaczane, koncentraty ziemniaczane-
Białczany, kazeiniany-
Margaryny2
Wędliny, wyroby garmażeryjne z udziałem mięsa peklowanego3
Mleko zagęszczone i mleko w proszku-tylko

E 500(ii)

23Węglany potasuE 501Mleko zagęszczone i mleko w proszku-tylko

E 501(ii)

Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w

przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową;

wyrażone jako węglany potasu

pojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 501

E 503, E 504

E 524, E 525

E 526, E 527

E 528, E 530

Koncentraty zup i napojów-
Wyroby typu sneksy i czipsy-
Purée ziemniaczane, koncentraty ziemniaczane-
24Węglany amonuE 503Nastaw do produkcji wina0,5łącznie z

E 517

Serwatka zagęszczona5w stosunku do suchej masy surowca wyłącznie

E 503(ii)

Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 500

E 501, E 504

E 524, E 525

E 526, E 527

E 528, E 530

25Węglany magnezuE 504Wyroby typu sneksy i czipsy-
Sery dojrzewające-
Koncentraty napojów-
Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 500

E 501, E 503

E 524, E 525

E 526, E 527

E 528, E 530

26Kwas chlorowodorowy E 507Woda do produkcji: piwa, majonezów i sosów sałatkowych-
(kwas solny)Cukier inwertowany-
Żelatyna spożywcza, pektyna-
Glukoza, hydrolizaty skrobiowe-do uzyskania pH 1,9 - 2,2
Majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)-wyłącznie do regulacji pH wody technologicznej
Kazeina spożywcza, hydrolizaty białkowe, białczany-
27Chlorek potasu2E 508Konserwy mięsne, wędliny i wyroby garmażeryjne z mięsa peklowanego w tym z drobiu, przetwory rybne, sery dojrzewające, sery topione, serki twarogowe termizowane, napoje mleczne fermentowane i/lub z dodatkami smakowymi, sosy jogurtowe, bryndza owcza i owczo-krowia, serki ziarniste typu cottage cheese i inne rodzaje produktów twarogowych-
28Chlorek wapniaE 509Woda do produkcji piwa0,1
Słód browarniczy-
29Kwas siarkowyE 513Kazeina spożywcza, żelatyna spożywcza-
Woda do produkcji piwa0,04
30Siarczan wapniaE 516Woda do produkcji piwa0,3
Pieczywo żytnie i mieszane-
31Siarczan amonuE 517Nastaw do produkcji wina0,5łącznie z

E 503

32Wodorotlenek soduE 524Kazeiniany, białczany-
Słone paluszki-kąpiel w 2% roztworze wodnym
Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 500

E 501, E 503

E 504, E 525

E 526, E 527

E 528, E 530

Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne gotowe przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
33Wodorotlenek potasu, Wodorotlenek wapnia, Wodorotlenek magnezuE 525

E 526

E 528

Kazeiniany, białczany-
Wodorotlenek potasuE 525Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 500

E 501, E 503

E 504, E 524

E 526, E 527

E 528, E 530

Wodorotlenek wapniaE 526Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 500

E 501, E 503

E 504, E 524

E 525, E 527

E 528, E 530

34Wodorotlenek E 527Kazeiniany3,0
amonuBiałczany3,5
Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 500

E 501, E 503

E 504, E 524

E 525, E 526

E 528, E 530

35Wodorotlenek magnezuE 528Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 500

E 501, E 503

E 504, E 524

E 525, E 526

E 527, E 530

36Tlenek wapniaE 529Białczany, kazeiniany-
37Tlenek magnezuE 530Wyroby kakaowe i czekoladowe70,0 w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową; wyrażone jako węglany potasupojedynczo

lub łącznie z

E 170, E 500

E 501, E 503

E 504, E 524

E 525, E 526

E 527, E 528

38Lakton kwasuE 575Musztarda20
glukonowegoSer Tofu4do mleczka sojowego - surowiec
Majonezy, sosy sałatkowe20
Sery dojrzewające15na 1 litr mleka - surowiec
Ser Feta5na 1 litr mleka - surowiec
Wędliny surowo dojrzewające5
Owoce i warzywa - konserwy-
Świeże makarony-
Twarogi ziarniste-
Mozzarella i ser serwatkowy-
1 E 260 nie może stanowić składnika surowcowego produktu gotowego do spożycia (nie jest zamiennikiem octu).

2 Wyłącznie w postaci równomiernej mieszaniny z solą kuchenną, w której zawartość KCl nie przekracza 50%.

3 Koncentraty lodów - w lodach gotowych do spożycia.

6.

Stabilizatory i emulgatory

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Węglany wapniaE 170Cukier puder10
Koncentraty napojów w postaci

sypkiej

-
Pulpy owocowe, przeciery owocowe0,8
Sosy pomidorowe i warzywne, wyroby typu sneksy i czipsy-
Guma do żucia-
2Kwas octowy,E 260Wędliny3
Octan soduE 262iKoncentraty obiadowe, kazeiniany-
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze-
Koncentraty dodatków do potraw, sosy sałatkowe-E 262(i)
3Octan potasu,E 261Kazeiniany, białczany-
Octan wapniaE 263Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane-wyłącznie do mąki
4Kwas askorbinowyE 300Świeże makarony-
Mleko w proszku, śmietanka w proszku-
Mrożone i głęboko mrożone owoce i warzywa-
Drobno rozdrobnione surowe mięso paczkowane-
5Askorbinian soduE 301Drobno rozdrobnione surowe mięso paczkowane-
6Askorbinian wapniaE 302Drobno rozdrobnione surowe mięso paczkowane-
7Estry kwasów tłuszczowych i E 304Mleko zagęszczone i mleko w proszku-
kwasu askorbinowegoNiezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
Pain courant français-
Piwo-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
8LecytynaE 322Tłuszczowe kremy do ciast, wyrobów cukierniczych i piekarskich-
Wyroby ciastkarskie, ciasta-
Koncentraty deserów, koncentraty napojów typu kawa z zabielaczem (kakaowe, smakowe)-
Zabielacze do napojów-
Wędliny drobno i średnio rozdrobnione, wędliny podrobowe, wędliny homogenizowane, w tym z drobiu, tłuszczowe wyroby garmażeryjne5pojedynczo

lub łącznie z

E 471,

E 472a,

E 472b,

E 472c

Aromaty naturalne, identyczne z naturalnymi, syntetyczne na bazie tłuszczu-
Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2pojedynczo

lub łącznie z

E 491,

E 492 -

Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)5dotyczy wyłącznie polew
Pasty rybne-
Śniadaniowe przetwory zbożowe

preparowane do bezpośredniego

spożycia

-
Mleko pełne w proszku bez dodatków i z dodatkami smakowymi (kawa, kakao, cukier), śmietanka w proszku-
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw i ciast-
Masło o obniżonej zawartości tłuszczu, zawartość tłuszczu wynosi 62-80%, 60-62%, 41-60%, 39-41% oraz mniej niż 39% - produkt mleczny niskotłuszczowy-
Margaryny, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne, zemulgowane sosy w tym majonezy, sosy sałatkowe,

sosy mięsne

-
Lody i ich koncentraty1, twarogi termizowane, wyroby cukiernicze w tym polewa kakaowa-
Mąka i przetwory zbożowe-
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze-
Wyroby kakaowe i czekoladowe-
Mleko zagęszczone i mleko w proszku-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Pain courant français-
Świeże makarony, makarony instant-
Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek30,0
9Mleczan sodu, mleczan potasu,E 325

E 326,

Koncentraty deserów błyskawicznych12tylko E 327
mleczan wapniaE 327Sosy pomidorowe30łącznie z

E 270

10Kwas cytrynowy,E 330Wędliny i konserwy mięsne3
Cytryniany sodu cytryniany potasuE 331

E 332

Drobno rozdrobnione surowe mięso paczkowane-
cytryniany wapniaE 333Susze ziemniaczane3E 330
Białczany0,5na 1 litr mleka
Kazeiniany-E 332, E 333
Mleko spożywcze o przedłużonej trwałości1E 331
Mleko zagęszczone, śmietanka sterylizowana2pojedynczo lub łącznie z E 339
Mleko w proszku bez dodatków i z dodatkami smakowymi (kawa, kakao, cukier, śmietanka w proszku)18E 331, E 332
Krew spożywcza5E 331
Koncentraty ziemniaczane-
Świeże makarony-wyłącznie E 330
Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)4
Zabielacze do napojów-
Pomidory konserwowe-E 333
Cytryniany soduE 331Nieprzetworzone ryby, skorupiaki i mięczaki łącznie z produktami mrożonymi i głęboko mrożonymi-
Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
Cytryniany potasuE 332Nieprzetworzone ryby, skorupiaki i mięczaki łącznie z produktami mrożonymi i głęboko mrożonymi-
Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
Cytryniany wapniaE 333Nieprzetworzone ryby, skorupiaki i mięczaki łącznie z produktami mrożonymi i głęboko mrożonymi-
Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin-
11Fosforany soduE 339Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem (kakaowe, smakowe)2pojedynczo lub łącznie z

E 340, E 341

Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw10E 450, E 452
Mleko zagęszczone, śmietanka sterylizowana2pojedynczo lub łącznie z

E 330, E 331

E 332, E 333

Sery topione20pojedynczo

lub łącznie z

E 450, E 451

E 452

Zabielacze do napojów30pojedynczo
Zabielacze do napojów przeznaczone do maszyn - automatów50lub łącznie z

E 340, E 341

E 450,

E 452

Półprodukty owocowe i warzywne przeznaczone do wyrobów cukierniczych; wsady i przetwory owocowe i warzywne przeznaczone do napojów mlecznych fermentowanych z dodatkami smakowymi0,8pojedynczo

lub łącznie z

E 340, E 341

Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia5
Desery mleczne do ubijania i napowietrzania, kremy do ciast i wyrobów ciastkarskich3pojedynczo

lub łącznie z

E 340, E 341

E 450

Wędzonki wieprzowe (z wyjątkiem wędzonek surowo dojrzewających, boczku, słoniny, podgardla), wędzonki drobiowe, wędzonki wołowe, konserwy blokowe pasteryzowane i sterylizowane (z wyjątkiem konserw typu mielonka), konserwy drobiowe pasteryzowane i sterylizowane typu szynka5,0 w

przeliczeniu

na P2O5

pojedynczo

lub łącznie z

E 450,

E 451,

E 452

E 339Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 340, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205
12Fosforany potasuE 340Zabielacze do napojów30pojedynczo
Zabielacze do napojów przeznaczone do maszyn - automatów50lub łącznie z

E 339, E 341

E 450, E 452

Desery mleczne do ubijania i napowietrzania, kremy do ciast i wyrobów ciastkarskich3pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 341

E 450

Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem (kakaowe, smakowe)2pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 341

Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw10E 450, E 452
Półprodukty owocowe i warzywne przeznaczone do wyrobów cukierniczych, wsady i przetwory owocowe i warzywne przeznaczone do napojów mlecznych fermentowanych z dodatkami smakowymi0,8pojedynczo

lub łącznie z

E339, E341

E 340Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 341, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451 E 452, wyrażone jako P205
13Fosforany wapniaE 341Zabielacze do napojów30pojedynczo
Zabielacze do napojów przeznaczone do maszyn - automatów50lub łącznie z

E 339, E 340

E 450, E 452

Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem (kakaowe, smakowe)2pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 340

Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw10E 450, E 452
Desery mleczne do ubijania i napowietrzania, kremy do ciast i wyrobów ciastkarskich3pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 340

E 450

Guma do żucia30
Półprodukty owocowe i warzywne przeznaczone do wyrobów cukierniczych, wsady i przetwory owocowe i warzywne przeznaczone do napojów mlecznych fermentowanych z dodatkami smakowymi0,8pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 340

E 341Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 343, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205
13aFosforany magnezuE 343Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 450,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205
14Kwas metawinowyE 353Wino gronowe0,1
15Alginian soduE 401Napoje bezalkoholowe-
16Alginian potasuE 402
17Alginian amonuE 403
18Alginian wapniaE 404
19Alginian propyleno-E 405Emulsje tłuszczowe3wyłącznie do środków
glikolowyWyroby piekarskie i ciastkarskie2spożywczych określonych w
Nadzienia, polewy ( z wyjątkiem polew kakaowych) i powłoki produktów piekarskich delikatesowych i wyrobów ciastkarskich5rubryce 4
Wyroby cukiernicze1,5
Lody wodne3
Wyroby typu sneksy i czipsy3
Sosy8
Piwo0,1
Guma do żucia5
Preparaty owocowe i warzywne5
Napoje bezalkoholowe aromatyzowane0,3
Zemulgowane likiery10
Produkty dietetyczne przeznaczone do spożycia pod kontrolą medyczną1,2
Preparaty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała1,2
Dodatki uzupełniające dietę1
Napoje winopodobne z wyjątkiem cidre bouche0,1
20AgarE 406Śmietana termizowana, sterylizowana UHT10
21KaragenE 407Desery tłuszczowe w aerozolu-
Mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych10pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

E 415

22Mączka chlebaE 410Napoje bezalkoholowe-
świętojańskiegoNapoje owocowe z cząstkami owoców stabilizowane-
Mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych10pojedynczo

lub łącznie z

E 407, E 412

E 415

23Guma guarE 412Napoje bezalkoholowe-
Napoje owocowe z cząstkami owoców stabilizowane-
Mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych10pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 415

24Guma arabskaE 414Napoje bezalkoholowe-
Napoje owocowe z cząstkami owoców stabilizowane-
Piwo-
25Guma ksantanowaE 415Napoje bezalkoholowe-
Napoje owocowe z cząstkami owoców stabilizowane-
Mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych10pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412

26Guma KarayaE 416Wyroby typu sneksy i czipsy5wyłącznie do
Glazury i powłoki drażetkarskie do orzechów10środków spożywczych
Nadzienia, polewy (z wyjątkiem polew kakaowych) i powłoki produktów piekarskich delikatesowych i wyrobów ciastkarskich5określonych

w rubryce 4

Desery6
Zemulgowane sosy w tym majonezy10
Likiery jajeczne10
Dodatki uzupełniające dietę-
Guma do żucia5
27Guma TaraE 417Napoje bezalkoholowe-
28Guma gellanE 418Napoje bezalkoholowe-
29GlicerolE 422Karmelki-
Wyroby kakaowe i czekoladowe-
30Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polysorbate 20)E 432Produkty piekarskie delikatesowe i wyroby ciastkarskie3wyłącznie do środków spożywczych określonych
31MonooleinianE 433Emulsje tłuszczowe dla piekarstwa10w rubryce 4, a ponadto
polioksyetylenosorbitoluZamienniki mleka i śmietany5pojedynczo
(polysorbate 80)Lody i ich koncentraty11lub łącznie z
32Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu E 434Desery3E 432, E 433

E 434, E 435

33(polysorbate 40)

Monostearynian

polioksyetylenosorbitolu

E 435Wyroby cukiernicze z wyjątkiem kakaowych i czekoladowych1E 436
(polysorbate 60)Zemulgowane sosy5
34Trójstearynian polioksyetylenosorbitoluE 436Zupy1
polysorbate 65)Guma do żucia5
Dodatki uzupełniające dietę-
Produkty dietetyczne przeznaczone do spożycia pod kontrolą medyczną1
Preparaty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała1
35PektynyE 440Nektary owocowe3
36Fosfatydy amonuE 442Kakao i wyroby czekoladowe wyłączając nadzienia10wyłącznie do środków
Wyroby cukiernicze na bazie kakao i wyrobów czekoladowych10spożywczych określonych
37Octan izomaślanu sacharozyE 444Napoje bezalkoholowe aromatyzowane opalizujące0,3w rubryce 4
38Estry glicerolu i żywic roślinnychE 445Napoje bezalkoholowe aromatyzowane opalizujące0,1
Na powierzchnię owoców cytrusowych0,05
39DifosforanyE 450Sery topione20pojedynczo lub łącznie z

E 339, E 451,

E 452

Zabielacze do napojów30pojedynczo
Zabielacze do napojów przeznaczone do maszyn - automatów50lub łącznie z

E 339, E 340, E341

E 452

Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem (kakaowe, smakowe)2pojedynczo lub łącznie z

E 339, E 340

E 341, E 452

Kiełbaski rybne i pasty rybne2pojedynczo

lub łącznie z

E 451

Desery mleczne do ubijania i napowietrzania, kremy do ciast i wyrobów ciastkarskich3pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 340

E 341

Wędzonki wieprzowe (z wyjątkiem wędzonek surowo dojrzewających, boczku, słoniny, podgardla), wędzonki drobiowe, wędzonki wołowe, konserwy blokowe pasteryzowane i sterylizowane (z wyjątkiem konserw typu mielonka), konserwy drobiowe pasteryzowane i sterylizowane typu szynka5,0 w

przeliczeniu

na P2O5

pojedynczo

lub łącznie z

E 339,

E 451,

E 452

Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw10pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 340

E 341, E 452

Koncentraty purée ziemniaczanego3
Mrożone przetworzone ziemniaki np. frytki5
E 450Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla sportowców0,5E 451, E 452, wyrażone jako P205
40TrifosforanyE 451Sery topione20pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 450,

E 452

Kiełbaski rybne i pasty rybne2pojedynczo

lub łącznie z

E 450

Wędzonki wieprzowe (z wyjątkiem wędzonek surowo dojrzewających, boczku, słoniny, podgardla), wędzonki drobiowe, wędzonki wołowe, konserwy blokowe pasteryzowane i sterylizowane (z wyjątkiem konserw typu mielonka), konserwy drobiowe pasteryzowane i sterylizowane typu szynka5,0

w przeliczeniu na P2O5

pojedynczo lub łącznie z

E 339,

E 450,

E 452

E 451Aromatyzowane

napoje

bezalkoholowe

0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla

sportowców

0,5E 450, E 452, wyrażone jako P205
41PolifosforanyE 452Sery topione20pojedynczo lub łącznie z

E 339,

E 450,

E 451

Wędzonki wieprzowe (z wyjątkiem wędzonek surowo dojrzewających, boczku, słoniny, podgardla), wędzonki drobiowe, wędzonki wołowe, konserwy blokowe pasteryzowane i sterylizowane (z wyjątkiem konserw typu mielonka), konserwy drobiowe pasteryzowane i sterylizowane typu szynka5,0

w

przeliczeniu

na P2O5

pojedynczo lub łącznie z

E 339,

E 450,

E 451

Zabielacze do napojów30pojedynczo
Zabielacze do napojów przeznaczone do maszyn - automatów50lub łącznie z

E 339, E 340

E 341, E 450

Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem (kakaowe, smakowe)2pojedynczo

lub łącznie z

E 339, E 340

Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw10E 341, E 450
E 452Aromatyzowane napoje bezalkoholowe0,7pojedynczo lub łącznie z E 338, E 339, E 340, E 341, E 343,
Napoje dla sportowców0,5E 450, E 451, wyrażone jako P205
42MetylocelulozaE 461Zalewy przeznaczone do otrzymywania zewnętrznych powłok wędlin, poddawanych dalszej obróbce termicznej-
43Metyloceluloza

Hydroksypropylome-tyloceluloza

E 461

E 464

Mrożone kulinarne półprodukty

ziemniaczane, napoje bezalkoholowe

-
Wyroby ciastkarskie i ciasta8
Mrożone kulinarne wyroby z ciasta naleśnikowego10
Suszone przetwory ziemniaczane10
Panierki25
Sosy (np. serowe, barbeque), sosy sałatkowe, majonezy8wyrób w postaci płynnej
15wyrób w postaci sproszkowanej
Zamienniki ubitej śmietany7
Lody i desery mrożone5
Półprodukty garmażeryjne, wyroby garmażeryjne i potrawy kulinarne z wyjątkiem wyrobów mięsnych i z udziałem mięsa 8
44CelulozaE 460Napoje bezalkoholowe-
45Hydroksypropylo-celulozaE 463Napoje bezalkoholowe-
46EtylometylocelulozaE 465Napoje bezalkoholowe-
47Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC)E 466Napoje bezalkoholowe-
48Sole sodowe, potasowe, wapniowe kwasów tłuszczowychE 470aDrożdże piekarskie (przeznaczone wyłącznie do użytku przemysłowego)15pojedynczo lub łącznie z

E 471

E 472a,

E 472b, E 472c,

E 475

E 491

49Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychE 471Susze ziemniaczane, płatki kukurydziane i ziemniaczane, płatki pszenne preparowane5
Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 440

E 472a, E 472b

Wyroby ciastkarskie i ciasta-
Śmietanka w proszku5
Mleko pełne w proszku instant2,5
Tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne, margaryny-
Wyroby cukiernicze-
Desery, desery twarogowe, desery mleczne i tłuszczowe do ubijania i napowietrzania-
Zabielacze do napojów30
Koncentraty obiadowe, koncentraty ziemniaczane, koncentraty kremów, nadzień i pianek deserowych-
Sosy sałatkowe-
Chrupki kukurydziane, wyroby typu sneksy i czipsy-
Koncentraty ciast-
Tłuszczowe kremy do ciast-
Drożdże piekarskie (wyłącznie do użytku przemysłowego)15pojedynczo lub łącznie z

E 470a, E 472a,

E 472b, E 472c,

E 475

E 491

Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem (kakaowe, smakowe)-
Desery tłuszczowe w aerozolu-
Sery topione0,1
Aromaty naturalne, identyczne z naturalnymi, syntetyczne na bazie tłuszczu-pojedynczo lub łącznie z

E 472a,

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kawa, kakao, soki owocowe)2E 472b,

E 472c,

E 322

Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)5pojedynczo

lub łącznie z

E 491, E 492

Pasty rybne-- dotyczy
Wędliny drobno i średnio rozdrobnione, wędliny podrobowe, wędliny homogenizowane, w tym z drobiu, tłuszczowe wyroby garmażeryjne5wyłącznie

polew

Konserwy mięsne i drobiowe-
Śniadaniowe przetwory zbożowe

preparowane do bezpośredniego

spożycia

-
Masy tłuste wyrobów cukierniczych, masy pomadowe-
Pieczywo pszenne, żytnie, mieszane i półcukiernicze-
Masło o obniżonej zawartości tłuszczu, zawartość tłuszczu wynosi 62-80%, 60-62%, 41-60%, 39-41% oraz mniej niż 39% - produkt mleczny niskotłuszczowy-
Wyroby kakaowe i czekoladowe-
Dżemy i galaretki wyborowe, marmolady, słodzony przecier z kasztanów jadalnych-
Pasteryzowana śmietanka-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Ryż błyskawiczny (szybko gotujący się)-
Pain courant français-
Świeże makarony-
Niezemulgowane oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne z wyjątkiem oliwy z oliwek i olejów virgin10
Mrożone kulinarne półprodukty ziemniaczane-
50Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowymE 472aDesery, desery twarogowe, desery tłuszczowe w proszku do ubijania i napowietrzania, desery mleczne w proszku, pianki deserowe w proszku, zamienniki bitej śmietany w proszku-
Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 440

E 471

E 472b

Aromaty naturalne, identyczne z naturalnymi, syntetyczne na bazie tłuszczu-pojedynczo

lub łącznie z

E 471,

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2E 472b,

E 472c,

E 322

Pasty rybne-pojedynczo
Wędliny drobno i średnio rozdrobnione, wędliny podrobowe, wędliny homogenizowane, w tym z drobiu, tłuszczowe wyroby garmażeryjne5lub łącznie z

E 491, E 492 -

dotyczy wyłącznie polew

Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)5
Konserwy mięsne i drobiowe-
Koncentraty lukru do ciast-
Wyroby ciastkarskie i ciasta15pojedynczo lub łącznie z

E 472b, E 472c,

E 472e

Drożdże piekarskie (wyłącznie do użytku przemysłowego)10pojedynczo

lub łącznie z

E 472b, E 472c,

E 471, E 475

E 491, E 470a

Koncentraty ciast i deserów-
Tłuszczowe kremy do ciast-
Likiery5
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze3
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
Ryż błyskawiczny (szybko gotujący się)-
Tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne-
Koncentraty kremów, nadzień i pianek deserowych-
51Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowymE 472bDesery typu pudding i napowietrzane, desery twarogowe, margaryny, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne, desery tłuszczowe do napowietrzania i ubijania-
Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 440

E 471

E 472a

Wyroby ciastkarskie i ciasta10pojedynczo

lub łącznie z

E 472a, E 472c

E 472e

Aromaty naturalne, identyczne z naturalnymi, syntetyczne na bazie tłuszczu-pojedynczo

lub łącznie z

E 322, E 471

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2E 472a,

E 472c

pojedynczo

Pasty rybne-lub łącznie z
Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)5E 491,

E 492 -

dotyczy wyłącznie polew

Wędliny drobno i średnio rozdrobnione, wędliny podrobowe, wędliny homogenizowane, w tym z drobiu, tłuszczowe wyroby garmażeryjne5
Drożdże piekarskie (wyłącznie do użytku przemysłowego)15pojedynczo lub łącznie z

E 470a, E 471

E 472a, E 472c,

E 475, E 491

Konserwy mięsne i drobiowe-
Desery jogurtowe napowietrzane (musy jogurtowe)8
Koncentraty ciast i deserów, koncentraty kremów, nadzień i pianek deserowych-
Tłuszczowe kremy do: ciast, wyrobów cukierniczych i piekarskich, koncentraty deserów-
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane, pieczywo półcukiernicze3
Likiery5
Tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne-
52Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymE 472cDrożdże piekarskie (wyłącznie do użytku przemysłowego)15pojedynczo lub łącznie z E 470a, E 471,

E 472b, E 472a,

E 475

E 491

Koncentraty ciast, koncentraty kremów nadzień i pianek deserowych-
Zabielacze do napojów4
Tłuszczowe kremy do ciast-
Desery mleczne, desery twarogowe, margaryny, tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne, desery tłuszczowe do napowietrzania i ubijania-
Aromaty naturalne, identyczne z naturalnymi, syntetyczne na bazie tłuszczu-pojedynczo lub łącznie z

E 471,

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe2E 472b,

E 472a,

E 322

Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)5pojedynczo lub łącznie z

E 491,

Pasty rybne-E 492 -
Wędliny drobno i średnio rozdrobnione, wędliny podrobowe, wędliny homogenizowane, w tym z drobiu, tłuszczowe wyroby garmażeryjne5dotyczy wyłącznie polew
Konserwy mięsne i drobiowe-
Wyroby ciastkarskie i ciasta10pojedynczo lub łącznie z

E 472a,

E 472b,

E 472e

Wyroby cukiernicze-
Masło o obniżonej zawartości tłuszczu, zawartość tłuszczu wynosi 62-80%, 60-62%, 41-60%, 39-41% oraz mniej niż 39% - produkt mleczny niskotłuszczowy10
Sosy sałatkowe, sosy majonezowe5
Pieczywo pszenne, żytnie i mieszane,

pieczywo półcukiernicze

3
Likiery5
Tłuszcze cukiernicze, piekarskie i kuchenne-
53Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychE472dPieczywo pszenne, żytnie i mieszane,

pieczywo półcukiernicze

3
estryfikowane kwasem winowymChleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
54Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych E 472ePieczywo pszenne, żytnie, mieszane, pieczywo półcukiernicze3
estryfikowane kwasem

mono- i diacetylowinowym

Koncentraty ciast, tłuszczowe kremy do ciast, wyrobów cukierniczych i piekarskich, desery tłuszczowe do napowietrzania, koncentraty obiadowe-
Sosy obiadowe, sosy pomidorowe i warzywne-
Wyroby ciastkarskie i ciasta10pojedynczo lub łącznie z

E 472a,

E 472b,

E 472c

Zabielacze do napojów-
Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
55Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychE 472fPieczywo pszenne, żytnie i mieszane,

pieczywo półcukiernicze

3
estryfikowane kwasami octowym i dwuacetylowinowymChleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub substancje spulchniające, sól-
56Estry sacharozy i kwasów tłuszczowychE 473Naturalna płynna kawa w puszkach1pojedynczo lub łącznie, a
57SacharoglicerydyE 474Przetwory mięsne poddane obróbce w wysokich temperaturach5g/kg tłuszczuponadto wyłącznie do
Wyroby piekarskie i ciastkarskie10środków
Wyroby cukiernicze, z wyjątkiem wyrobów czekoladowych i kakaowych5spożywczych określonych
Emulsje tłuszczowe do celów piekarskich10w rubryce 4
Zabielacze do napojów20
Lody i ich koncentraty15
Desery5
Sosy10
Zupy, buliony i rosoły2
Na powierzchnię owoców świeżych-
Napoje bezalkoholowe na bazie nasion anyżu, kokosowe i migdałowe5
Napoje spirytusowe z wyjątkiem wina i piwa5
Koncentraty w proszku do przygotowania gorących napojów10
Zamienniki śmietanki5wyłącznie E 473
Sterylizowana śmietanka i sterylizowana śmietanka o obniżonej zawartości tłuszczu5wyłącznie E 474
Napoje na bazie mleka5
Dodatki uzupełniające dietę-
Produkty dietetyczne przeznaczone do spożycia pod kontrolą medyczną5
58Estry kwasów tłuszczowych i poligliceroluE 475Wyroby piekarskie i ciastkarskie10wyłącznie do środków spożywczych określonych

w rubryce 4

Zemulgowane likiery5
Produkty jajeczne1
Zabielacze do napojów0,5
Guma do żucia5
Emulsje tłuszczowe5
Zamienniki mleka i śmietany5
Wyroby cukiernicze, z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych2
Desery2
Dodatki uzupełniające dietę-
Produkty dietetyczne przeznaczone do spożycia pod kontrolą medyczną5
Preparaty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach do kontrolowania masy ciała5
Śniadaniowe przetwory zbożowe typu Granola10
Drożdże piekarskie (wyłącznie do użytku przemysłowego)15pojedynczo lub łącznie z

E 470a,

E 471,

E 472a,

E 472b,

E 472c,

E 491

59Polirycynoleinian poligliceroluE 476Produkty do smarowania pieczywa o niskiej i bardzo niskiej zawartości tłuszczu4wyłącznie do środków spożywczych
Wyroby cukiernicze na bazie kakao, czekolada5określonych w rubryce 4
60Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowegoE 477Produkty piekarskie delikatesowe i wyroby ciastkarskie5wyłącznie do środków
Emulsje tłuszczowe przeznaczone dla celów piekarskich10spożywczych określonych
Produkty zastępujące mleko i śmietanę5w rubryce 4
Zabielacze do napojów1
Lody i ich koncentraty13
Wyroby cukiernicze5
Desery5
Ubite polewy do deserów inne niż śmietana30
Produkty dietetyczne przeznaczone do

spożycia pod kontrolą medyczną

1
Preparaty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki, stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała1
61Termoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowychE479bEmulsje tłuszczowe przeznaczone do smażenia5wyłącznie do środków spożywczych określonych w rubryce 4
62

63

Stearyoilomleczan sodu

Stearyoilomleczan wapnia

E 481

E 482

Produkty piekarskie delikatesowe, wyroby ciastkarskie i ciasta5
64Monostearynian sorbitoluE 491Drożdże piekarskie (przeznaczone

wyłącznie do użytku przemysłowego)

15pojedynczo lub łącznie z

E 470a,

E 471,

E 472a,

E 472b,

E 472c,

E 475

Produkty piekarskie delikatesowe i wyroby ciastkarskie10
Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)5pojedynczo lub łącznie z E 471, E 492

E 472a,

E 472b,

E 472c,

E 322

65Tristearynian sorbitoluE 492Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)5pojedynczo lub łącznie z

E 471, E 491

E 472a,

E 472b,

E 472c,

E 322

Wyroby cukiernicze na bazie kakao, czekolada10
66Węglan soduE 500iDesery0,2
Wędliny3wyłącznie do mięsa przy kutrowaniu
Mąka pszenna3
67Chlorek wapniaE 509Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Mleko zagęszczone i mleko w proszku-
Sery topione-
Owoce i warzywa - konserwy-
68Siarczan wapniaE 516Koncentraty deserów w postaci sypkiej, nadzienia do ciast i wyrobów ciastkarskich0,05
Tłuszczowe kremy do ciast1
69Wodorotlenek wapniaE 526Pomidory konserwowe0,25
Przetwory owocowe0,5
70Talk2E 553bGuma do żucia-
71Glukonian wapniaE 578Pomidory konserwowe0,25
Przetwory owocowe0,5
Guma do żucia0,5
72Glukonian żelazawyE 579Oliwki czarne w zalewie nadziewane0,15pojedynczo
73Mleczan żelazawyE 585pastami (paprykowa, anchovis itp.)lub łącznie
74Wosk pszczeliE 901Cukierki gumki, guma do żucia, pasta karmelarska, pasta cukiernicza, preparaty do smarowania blach i form piekarskich-
75Wosk CandelillaE 902Cukierki gumki, guma do żucia, pasta karmelarska, pasta cukiernicza, preparaty do smarowania blach i form piekarskich-
76Wosk CarnaubaE 903Cukierki gumki, guma do żucia, preparaty do smarowania blach i form piekarskich-
77Trioctan glicerolu (triacetyna)E1518Guma do żucia-
1 Koncentraty lodów - w lodach gotowych do spożycia.

2 Włókna azbestu niewykrywalne metodą dyfrakcji promieniami X.

7.

Sole emulgujące

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Chlorek wapniaE 509Mleko do produkcji serów dojrzewających0,2na 1 litr mleka
Mleko do produkcji twarogów i twarogów termizowanych0,2na 1 litr mleka
Mleko do produkcji serwitów i białczanów0,4na 1 litr mleka

8.

Zagęstniki i substancje żelujące

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Kwas alginowyE 400Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi10pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406,E 407,

E 410,E 412,

E 415,E 418

2Alginian sodu

Alginian potasu

Alginian amonu

Alginian wapnia

E 401

E 402

E 403

E 404

Lody i koncentraty lodów110pojedynczo lub łącznie z

E 406,E 407,

E 410,E 412,

E 415,E 440,

E 471, E 472a,

E 472b

Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi10pojedynczo lub łącznie z

E 400, E 406

E 407, E 410

E 412, E 415

E 418

Przetwory rybne mrożone4
Pasteryzowana śmietanka-wyłącznie E 401 i E 402
Koncentraty deserów i zamienników bitej śmietany10
Koncentraty napojów, koncentraty kremów do ciast-
Koncentraty ciast10
Polewy do deserów cukierniczych, ciast, lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)-
Tłuszczowe kremy do ciast-
Oliwki w zalewie, nadziewane pastami (paprykowa, anchovis itp.)-pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412, E 415

Masy marcepanowe do wyrobu figurek, nadzienia owocowe0,5
Sosy i kremy owocowe, warzywne, warzywa puszkowane w sosach własnych6pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

Sosy konserw rybnych20E 412, E 415

E 418

Koncentraty sosów8
Sosy sałatkowe i majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)3pojedynczo lub łącznie z E 405
Serki twarogowe termizowane12,5pojedynczo
Desery mleczne6lub łącznie z

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 440

E 466 oraz

skrobie

modyfikowane

3Alginian propylenowo-glikolowyE 405Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)3pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

Koncentraty napojów0,5
4AgarE 406Wyroby cukiernicze z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych, wyroby ciastkarskie, koncentraty deserów-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi10pojedynczo lub łącznie z

E 400,E 401

E 402, E403

E 404, E 407

E 410, E 412

E 415, E 418

Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)5pojedynczo lub łącznie z

E 407,E 410

E 412,E 415

Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 407, E 410

E 412, E 415

E 440, E 471

E 472a, E 472b

Przetwory rybne5
Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412, E 415

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi10
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane5pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412, E 415

E 418,E 440

oraz skrobie modyfikowane

Śmietanka (sterylizowana UHT do ubijania, ubita)5
Serki twarogowe termizowane12,5pojedynczo
Desery mleczne6lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 407, E 410

E 412, E 415

E 440, E 466

oraz skrobie modyfikowane

Margaryny niskotłuszczowe10
Konserwy mięsne wysoko wydajne, wyroby garmażeryjne z mięsa peklowanego10
5KaragenE 407Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 410

E 412, E 415

E 440, E 471

E 472a, E 472b

Mleko zagęszczone i mleko w proszku-
Pasteryzowana śmietanka-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi10pojedynczo lub łącznie z

E 400, E 401

E 402, E 403

E 404, E 406

E 410, E 412

E 415, E 418

Koncentraty deserów, wyroby cukiernicze z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych-
Tłuszczowe kremy do ciast-
Koncentraty napojów-
Serki twarogowe termizowane12,5pojedynczo
Desery mleczne6lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 410

E 412, E 415

E 440, E 466

oraz skrobie modyfikowane

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane5pojedynczo lub łącznie z

E 406,E 410

E 412,E 415

E 418, E 440

oraz skrobie

modyfikowane

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 406

E 412, E 415

E 440

Żelujące desery owocowe na bazie soków owocowych z dodatkiem lub bez dodatku owoców-
Półprodukty żelujące do dekoracji lodów, ciast i deserów cukierniczych-
Sosy i kremy owocowe i warzywne, warzywa puszkowane w sosach własnych (w zalewach)6pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

E 415, E 418

Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw-
Sery topione10pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

E 415 - łącznie z fosforanami

Konserwy mięsne wysoko wydajne i drobiowe wysoko wydajne, kiełbasy: homogenizowane, drobno, średnio i grubo rozdrobnione wysoko wydajne, produkty blokowe, wędliny podrobowe, kiełbasy drobiowe niewędzone wysoko wydajne7każdorazowo po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Zakładu Higieny
Wędzonki wysoko wydajne, wędzonki szynkopodobne, szynki wysoko wydajne i wędzonki szynkopodobne w puszkach i w folii, wędzonki drobiowe wysoko wydajne, szynki drobiowe wysoko wydajne5
Wyroby garmażeryjne z dodatkiem mięsa i podrobów w tym drobiowych-
Sosy pomidorowe10
Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)5pojedynczo lub łącznie z

E 406,E 410

E 412,E 415

Margaryny niskotłuszczowe10
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi0,25pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

E 415

Oliwki w zalewie nadziewane pastami (paprykowa, anchovis itp.)-pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 410, E 412

E 415

Sosy konserw rybnych20pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

E 415, E 418

Śmietana kulinarna termizowana, sterylizowana UHT10pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

oraz ze skrobiami modyfikowanymi

6Mączka chleba świętojańskiegoE 410Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 412, E 415

E 440, E 471

E 472a, E 472b

Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi10pojedynczo lub łącznie z

E 400, E 401

E 402, E 403

E 404, E 406

E 407, E 412

E 415, E 418

Żelujące desery, napoje i kisiele owocowe na bazie soków owocowych z dodatkiem lub bez dodatku owoców3pojedynczo lub łącznie z

E 412, E 415

Półprodukty żelujące do dekoracji lodów, ciast i deserów cukierniczych-
Musztarda2pojedynczo lub łącznie z

E 412, E 415

Wyroby ciastkarskie-
Sosy pomidorowe5pojedynczo lub łącznie z

E 412, E 413

E 415, E 418

Oliwki w zalewie nadziewane pastami (paprykowa, anchovis itp.)-pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 407, E 412

E 415

Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)35pojedynczo lub łącznie z

E 406,E 407

E 412, E 415

Zemulgowane sosy w tym majonezy5pojedynczo lub łącznie z

E 412, E 415

Wyroby cukiernicze z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych-
Sosy i kremy owocowe, warzywne, warzywa puszkowane w sosach własnych (zalewach)6pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 412

E 415, E 418

Sosy i kremy grzybowe6pojedynczo lub łącznie z

E 412

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2pojedynczo lub łącznie z

E 406, E 407

E 412, E 415

E 440

Serki twarogowe termizowane12,5pojedynczo
Desery mleczne6lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 412, E 415

E 440, E 466

oraz skrobie

modyfikowane

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane5pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 412

E 415, E 406

E 418,E 440

oraz skrobie

modyfikowane

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi0,25pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 412

E 415

Sery topione10pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 412

E 415 oraz łącznie z fosforanami

Sos obiadowe, dodatki do potraw-
Sosy konserw rybnych20pojedynczo lub łącznie z

E 412, E 407

E 415, E 418

Tłuszczowe kremy do ciast-
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw, koncentraty napojów i deserów-
Śmietana kulinarna termizowana, sterylizowana UHT10pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 412

oraz ze skrobiami modyfikowanymi

Kremożele (kremy owocowe)10pojedynczo
Polewy owocowe do ciast, lodów, deserówlub łącznie z

E 412

7Guma guarE 412Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 415

E 440, E 471

E 472a, E 472b

Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi10pojedynczo lub łącznie z

E 400, E 401

E 402, E 403

E 404, E 406

E 407, E 410

E 415, E 418

Sosy konserw rybnych20pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 415, E 418

Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)35pojedynczo lub łącznie z

E 406,E 407

E 410, E 415

Mrożone kulinarne półprodukty ziemniaczane-
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw-
Sosy pomidorowe5pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 413

E 415, E 418

Sosy i kremy owocowe, warzywne, warzywa puszkowane w sosach własnych (zalewach)6pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 415, E 418

Sosy i kremy grzybowe6pojedynczo lub łącznie z E 410
Sosy obiadowe, dodatki do potraw-
Musztarda2pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 415

Koncentraty ciast-
Koncentraty deserów-
Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2pojedynczo lub łącznie z

E 406, E 407

E 410, E 415

E 440

Polewy owocowe do ciast, lodów i deserów10pojedynczo lub łącznie z E 410
Kremożele (kremy owocowe)
Koncentraty napojów-
Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)-
Półprodukty żelujące do dekoracji lodów, ciast i deserów cukierniczych-
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi0,25pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 415

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane5pojedynczo lub łącznie z

E 406, E 407

E 410, E 415

E 440 oraz

skrobie modyfikowane

Śmietana kulinarna termizowana, sterylizowana UHT10pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

oraz ze skrobiami modyfikowanymi

Pasty kanapkowe na bazie przetworów mlecznych8
Bryndza owcza i owczo-krowia termizowane10pojedynczo lub łącznie skrobie modyfikowane
Serki twarogowe termizowane12,5pojedynczo
Desery mleczne6lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 415

E 440, E 466

oraz skrobie modyfikowane

Sery topione10pojedynczo lub łącznie z

E 407,E 410

E 415 - łącznie z fosforanami

Mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych, margaryny niskotłuszczowe10
Zemulgowane sosy w tym majonezy5pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 415

Sosy w konserwach warzywnych i warzywno-mięsnych10
Masło o obniżonej zawartości tłuszczu, zawartość tłuszczu wynosi 62-80%, 60-62%, 41-60%, 39-41%

oraz mniej niż 39% - produkt mleczny niskotłuszczowy

10
Sosy jogurtowe, bryndza owcza i owczo-krowia termizowana10
Koncentraty kremów do ciast10
Chleb pszenny, pszenno-żytni, pieczywo bezglutenowe10w stosunku do mąki
Oliwki w zalewie nadziewane pastami (paprykowa, anchovis itp.)-pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 407, E 410

E 415

Guma do żucia, wyroby typu sneksy i czipsy-
Żelujące desery, napoje i kisiele owocowe na bazie soków owocowych z dodatkiem lub bez dodatków owoców3pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 415

8TragakantaE 413Sosy pomidorowe5pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

E 415, E 418

Nadzienia wyrobów ciastkarskich-
Pasty spożywcze1
9Guma arabskaE 414Wyroby cukiernicze z wyjątkiem kakaowych i czekoladowych-
Koncentraty obiadowe-
Koncentraty deserów-
Półprodukty żelujące do dekoracji lodów, ciast i deserów cukierniczych-
Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem-łącznie z

E 415, E 440

10Guma ksantanowaE 415Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 440, E 471

E 472a, E 472b

Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)35pojedynczo lub łącznie z

E 406,E 407

E 412, E 410

Sosy pomidorowe5pojedynczo lub łącznie z

E 412, E 413

E 410, E 418

Pieczywo bezglutenowe-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi10pojedynczo lub łącznie z

E 400, E 401

E 402, E 403

E 404, E 406

E 407, E 410

E 412, E 418

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane5pojedynczo lub łącznie z

E 406, E 407

E 410, E 412

E 440 oraz

skrobie modyfikowane

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2pojedynczo lub łącznie z

E 406, E 407

E 410, E 412

E 440

Sery topione10pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412

- łącznie z fosforanami

Serki twarogowe termizowane12,5pojedynczo
Desery mleczne6lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 440, E 466

oraz skrobie

modyfikowane

Sosy i kremy owocowe, warzywne, warzywa puszkowane w sosach własnych (zalewach)6pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412, E 418

Pasty warzywne20
Zemulgowane sosy w tym majonezy5pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

Musztarda2pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

Zabielacze do napojów-
Koncentraty ciast, koncentraty lukru-
Koncentraty deserów-
Wyroby ciastkarskie-
Wyroby cukiernicze z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych-
Koncentraty obiadowe, koncentraty dodatków do potraw-
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi0,25pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412

Sosy konserw rybnych20pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412, E 418

E 440

Oliwki w zalewie nadziewane pastami (paprykowa, anchovis itp.)-pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 407, E 410

E 412

Żelujące desery, napoje i kisiele owocowe na bazie soków owocowych z dodatkiem lub bez dodatków owoców3pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

Polewy owocowe do ciast, lodów i deserów10
Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem-łącznie z

E 414, E 440

11Guma gellanE 418Koncentraty deserów-
Dżemy, galaretki i marmolady oraz inne podobne przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi10pojedynczo lub łącznie z

E 400, E 401

E 402, E 403

E 404, E 406

E 407, E 410

E 412, E 415

Sosy konserw rybnych20pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412, E 415

Sosy i kremy owocowe i warzywne, warzywa puszkowane w sosach własnych (zalewach)6pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412, E 415

Sosy pomidorowe5pojedynczo lub łącznie z

E 410, E 412

E 413, E 415

Wyroby cukiernicze żelowe20
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane5pojedynczo lub łącznie z

E 406,E 407

E 410,E 412

E 415 oraz skrobie modyfikowane

Nadzienia i kremy owocowe do ciast5
12KonjacE 425Galaretki deserowe10ta substancja nie może być użyta w produkcji odwodnionych

środków spożywczych, przeznaczonych do uwodnienia przed spożyciem

13PektynaE 440Przetwory warzywne, wyroby cukiernicze z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych, koncentraty mieszanek żelujących do przetworów owocowych-
Desery i koncentraty deserów-
Dżemy i galaretki wyborowe-
Dżemy, galaretki, marmolady i słodzony przecier z kasztanów jadalnych10
Inne podobne owocowe przetwory smarowne łącznie z produktami niskokalorycznymi-
Śmietana kulinarna termizowana, sterylizowana UHT1,5
Wyroby ciastkarskie, ciasta-
Półprodukty i polewy żelujące do dekoracji ciast, deserów cukierniczych i lodów-
Lody i ich koncentraty110pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 412, E 415

E 410, E 471

E 472a, E 472b

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane15pojedynczo lub łącznie z

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 418

oraz skrobie modyfikowane

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi10
Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)2pojedynczo lub łącznie z

E 406,E 407

E 410,E 412

E 415

Margaryny niskotłuszczowe10
Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)-
Koncentraty ciast-
Desery mleczne6pojedynczo lub łącznie z

E 401,E 402

E 403,E 404

E 406,E 407

E 410,E 412

E 415,E 466

oraz skrobie modyfikowane

Napoje bezalkoholowe z dodatkiem soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych-
Napoje typu kawa rozpuszczalna z zabielaczem-łącznie z

E 414, E 415

Serki twarogowe termizowane12,5pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 466

oraz skrobie modyfikowane

Pieczywo bezglutenowe-
14Mikrokrystaliczna celulozaE 460(i)Lody i ich koncentraty10,4
15HydroksypropylocelulozaE 463Koncentraty kremów do ciast-
Kremy do wyrobów ciastkarskich, cukierniczych i piekarskich-
16HydroksypropylometylocelulozaE 464Guma do żucia0,5
Koncentraty kremów do ciast-
Kremy do wyrobów ciastkarskich, cukierniczych i piekarskich-
17Karboksymetyloceluloza, sól sodowaE 466Lody i ich koncentraty13,5
karboksymetylocelulozyPanierki rybne, mięsne1
Koncentraty kremów, deserów , ciast i napojów, koncentraty napojów kakaowych i czekoladowych-
Żelujące desery, napoje i kisiele owocowe na bazie soków owocowych z dodatkiem lub bez dodatku owoców1
Pasteryzowana śmietanka-
Serki twarogowe termizowane12,5pojedynczo
Desery mleczne6lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 440

oraz skrobie modyfikowane

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)5
Napoje spirytusowe: likiery, kremy3
Dodatki do potraw z wyjątkiem przypraw5
Nadzienia cukiernicze3
1 Koncentraty lodów (w proszku, pastach) - w lodach gotowych do spożycia nie więcej niż podano w rubryce 5.

9.

Substancje wzmacniające smak i zapach

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Wodorowęglan soduE 500iiNapoje spirytusowe10
2Kwas glutaminowyE 62010pojedynczo
3Glutaminian soduE 621Środki spożywcze z wyjątkiem określonych w objaśnieniachlub łącznie z

E 620, E 621

4Glutaminian potasuE 622do załącznika nr 1E 622, E 623
5Diglutaminian wapniaE 623E 624, E 625
6Glutaminian monoamonowyE 624
7Diglutaminian magnezuE 625
Dodatki do potraw, przyprawy-
8Kwas guanylowyE 6260,5pojedynczo
9Guanylan disodowyE 627Środki spożywcze z wyjątkiemlub łącznie z
10Guanylan dipotasowyE 628określonych w objaśnieniachE 626, E 627
11Guanylan wapniaE 629do załącznika nr 1E 628, E 629
12Kwas inozynowyE 630E 630, E 631
13Inozynian disodowyE 631E 632, E 633
14Inozynian dipotasowyE 632E 634, E 635
15Inozynian wapniaE 633wyrażone
16Rybonukleotydy wapniaE 634jako kwas
17Rybonukleotydy disodoweE 635guanylowy
(E 627 +

E 631)

Dodatki do potraw, przyprawy-
18Chlorowodorek chininy-Napoje bezalkoholowe typu tonic i bitter0,075

10.

Skrobie modyfikowane

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Skrobia utlenionaE 1404Koncentraty spożywcze i koncentraty dodatków do potraw-
2Fosforan monoskrobiowyE 1410Sosy pomidorowe, warzywne, obiadowe-
Lody i ich koncentraty130
3Fosforan diskrobiowyE 1412Sosy sałatkowe, majonezy niskotłuszczowe (poniżej 50,5% tł.)-
4Fosforowany fosforan diskrobiowyE 1413Knedle i pierogi z nadzieniami owocowymi, wyroby z ciasta ziemniaczanego, paszteciki,-
5Acetylowany fosforan diskrobiowyE 1414pierogi z nadzieniem warzywnym, z nadzieniem serowo-warzywnym i inne podobne
6Skrobia acetylowanaE 1420Pulpy i przeciery owocowe i warzywne, wsady owocowe i warzywne przeznaczone do produkcji-
7Acetylowany adypinian diskrobiowyE 1422środków spożywczych mogących zawierać substancje zagęszczające
8HydroksypropyloskrobiaE 1440Nadzienia i kremy do ciast i wyrobów

ciastkarskich, wyroby ciastkarskie

-
9Hydroksypropylofosforan diskrobiowyE 1442Pasty kanapkowe na bazie przetworów mlecznych-
Sosy w konserwach warzywnych i warzywno-mięsnych-
10Sól sodowa E 1450Sosy konserw rybnych-
oktenylobursztynianu Musztardy-
skrobiowegoPrzetwory rybne mrożone-
11Acetylowana skrobia utlenionaE 1451Mrożone wyroby kulinarne - półprodukty ziemniaczane (pyzy, knedle, kluski i inne podobne)-
Wyroby typu sneksy i czipsy, chrupki-
Koncentraty purée ziemniaczanego-
Paniery do przetworów mięsnych i rybnych-
Wyroby cukiernicze-
Polewy do deserów cukierniczych, ciast i lodów (z wyjątkiem polew kakaowych)-
Napoje bezalkoholowe z dodatkiem soków owocowych lub warzywnych50tylko E 1450
Napoje bezalkoholowe bez dodatku cukru
Kulinarne wyroby mrożone z nadzieniami-
Bryndza owcza i owczo-krowia termizowana, sosy jogurtowe-
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu, desery twarogowe termizowane40pojedynczo lub łącznie z

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 418

E 440

Owoce homogenizowane mrożone-
Desery mleczne, serki twarogowe termizowane40pojedynczo lub łącznie z

E 401, E 402

E 403, E 404

E 406, E 407

E 410, E 412

E 415, E 440

E 466

Napoje mleczne niefermentowane aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kakao, kawa, soki owocowe)10
Konserwy mięsne rozdrobnione, wędzonki wysoko wydajne i szynko-podobne, kiełbasy homogenizowane oraz drobno, średnio i grubo rozdrobnione wysoko wydajne, produkty blokowe, wędliny podrobowe, wędliny drobiowe wysoko wydajne, kiełbasy drobiowe i wędliny drobiowe podrobowe, wyroby garmażeryjne20
Mieszaniny masła i tłuszczów roślinnych, margaryny niskotłuszczowe-
Śmietana kulinarna termizowana, sterylizowana UHT10pojedynczo lub łącznie z

E 407, E 410

E 412

Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi, serki topione10
Osłonki kapsułek do aromatów-
Desery twarogowe, desery owocowe, zabielacze do napojów40
Gotowe dania obiadowe mrożone, sosy i polewy owocowe-
Zupy i sosy utrwalane termicznie w opakowaniach hermetycznych-
Kremy, kremożele i kisiele owocowe na bazie soków owocowych lub przecierów-
Marynaty przeznaczone jako zalewy do marynowania mięsa, drobiu i ryb50
Konserwy warzywno-mięsne-
1 Koncentraty lodów - w lodach gotowych do spożycia.

11.

Substancje słodzące1)

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Sorbitol

Syrop sorbitolowy

E 420i

E420ii

Desery aromatyzowane oparte na wodzie-na opakowaniach jednostkowych
2MannitolE 421Desery mleczne i preparaty z udziałem składników mleka-(bezpośrednich) środków
3IzomaltE 953Desery oparte na owocach i warzywach-spożywczych
Desery jajeczne-zawierających
4MaltitolE 965iDesery oparte na zbożach-substancje
Syrop maltitolowyE965iiŚniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego-słodzące wymienione pod
5LaktitolE 966spożycialp. 1 do 6,
Desery oparte na tłuszczach-w dawce powyżej
6KsylitolE 967Lody i ich koncentraty-10% dodanych
Dżemy, galaretki owocowe, marmolady i owoce kandyzowane-polioli, należy umieszczać
Preparaty owocowe z wyjątkiem tych, które przeznaczone są do produkcji napojów opartych na sokach owocowych-następującą informację: "Nadmierne
Wyroby cukiernicze bez dodatku cukru-spożycie
Wyroby cukiernicze oparte na suszach owocowych-może wywołać efekty
Wyroby cukiernicze oparte na skrobiach naturalnych-przeczyszczające"
Produkty kakaowe-
Produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach-
Guma do żucia bez dodatku cukru-
Sosy-
Musztardy-
Wyroby piekarskie, wyroby ciastkarskie-
Dietetyczne środki spożywcze-
Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej-
7Acesulfam K (acesulfam potasu)E 950Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe0,35
Napoje mleczne oraz napoje oparte na składnikach mleka, oraz napoje oparte na sokach owocowych0,35
Desery aromatyzowane oparte na wodzie0,35
Desery mleczne i preparaty oparte na składnikach mleka0,35
Desery oparte na owocach i warzywach0,35
Desery jajeczne0,35
Desery oparte na zbożach0,35
Desery oparte na tłuszczach0,35
Sneksy, czipsy i inne aromatyzowane, pakowane, suszone, pikantne smakowe produkty skrobiowe i orzechy w polewach0,35
Wyroby cukiernicze bez dodatku cukru0,50
Wyroby cukiernicze oparte na kakao i owocach suszonych0,50
Wyroby cukiernicze oparte na skrobiach naturalnych1,0
Produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach1,0
Guma do żucia z dodatkiem cukru0,80
Guma do żucia bez dodatku cukru2,0
Piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości0,35
Piwo "Biére de table/Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6%) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"0,35
Piwo z minimum kwasowości 30 miliekwiwalentów wyrażonych jako NaOH0,35
Piwa brązowe typu "oud bruin"0,35
Napoje winopodobne0,35
Lody i ich koncentraty2)0,80
Konserwy owocowe z wyjątkiem soków i nektarów0,35
Dżemy, galaretki owocowe i marmolady o obniżonej wartości energetycznej1,0
Preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej0,35
Słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne0,20
Słodko-kwaśne prezerwy i półprezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki0,20
Sosy i musztardy0,35
Feinkostsalat0,35
Essoblaten2,0
Wyroby ciastkarskie i piekarskie dietetyczne1,0
Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych dla kontrolowania masy ciała0,45
Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medyczną0,45
Dodatki uzupełniające w postaci płynnej do żywności dietetycznej0,35
Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej0,50
Preparaty witaminowe i wzbogacające dietę2,0
Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15% i zawierające co najmniej 20% otrąb1,20
Zupy o obniżonej wartości energetycznej0,11
Pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru2,50
Piwo o obniżonej wartości energetycznej0,025
Napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego i piwa, napoju winopodobnego, spirytusu lub wina0,35
Napoje spirytusowe zawierające mniej niż 15% alkoholu obj.0,35
Wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów2,0
Wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabletek i tabliczek0,50
8Aspartam

o zawartości

E 951Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe0,60na opakowaniach jednostkowych
diketopiperazyny nie

więcej niż 1,5%

Desery aromatyzowane oparte na wodzie1,0(bezpośrednich) środków
Desery mleczne i preparaty oparte na składnikach mleka1,0spożywczych, do których dodano aspartam
Desery oparte na owocach i warzywach1,0E 951, należy
Desery jajeczne1,0umieszczać
Desery oparte na zbożach1,0następującą
Desery oparte na tłuszczach1,0informację:
Wyroby cukiernicze bez dodatku cukru1,0"Zawiera
Wyroby cukiernicze oparte na skrobiach naturalnych2,0aspartam, który jest źródłem
Wyroby cukiernicze oparte na kakao i owocach suszonych2,0fenyloalaniny"
Sneksy, czipsy i inne aromatyzowane, pakowane, suszone, pikantne smakowe produkty skrobiowe i orzechy w polewach0,50
Napoje mleczne i napoje oparte na składnikach mleka oraz napoje oparte na sokach owocowych0,60
Produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach1,0
Guma do żucia z dodatkiem cukru2,50
Guma do żucia bez dodatku cukru5,50
Piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości0,60
Piwo "Biére de table/ Tafelbier /Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6%) z wyjątkiem

"Obergäriges Einfachbier"

0,60
Piwo z minimum kwasowości 30 miliekwiwalentów wyrażonych jako NaOH0,60
Piwa brązowe typu "oud bruin"0,60
Napoje winopodobne0,60
Lody i ich koncentraty2)0,80
Konserwy owocowe z wyjątkiem soków i nektarów1,0
Dżemy, galaretki owocowe i marmolady o obniżonej wartości energetycznej1,0
Preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej1,0
Słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne0,30
Słodko-kwaśne prezerwy i półprezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki0,30
Sosy0,35
Musztardy0,35
Wyroby ciastkarskie i piekarskie dietetyczne1,70
Produkty dietetyczne zastępujące0,80
posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych dla kontrolowania masy ciała
Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medyczną1,0
Dodatki uzupełniające w postaci płynnej do żywności dietetycznej0,60
Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej2,0
Preparaty witaminowe i wzbogacające dietę5,50
Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15%, zawierające co najmniej 20% otrąb1,0
Zupy o obniżonej wartości energetycznej0,11
Pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru6,0
Silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru2,0
Piwo o obniżonej wartości energetycznej0,025
Napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego i piwa, napoju winopodobnego, spirytusu lub wina0,60
Napoje spirytusowe zawierające mniej niż 15% alkoholu obj.0,60
Feinkostsalat0,35
9Kwas cyklaminowy i jego

sole: sodowa i wapniowa

E 952Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe0,40maksymalne dawki wyrażone jako
Napoje mleczne i napoje oparte na składnikach mleka oraz napoje oparte na sokach owocowych0,40wolny kwas
Desery aromatyzowane oparte na wodzie0,25
Desery mleczne i preparaty oparte na składnikach mleka0,25
Desery oparte na owocach i warzywach0,25
Desery jajeczne0,25
Desery oparte na zbożach0,25
Desery oparte na tłuszczach0,25
Wyroby cukiernicze bez dodatku cukru0,50
Wyroby cukiernicze oparte na kakao i owocach suszonych0,50
Wyroby cukiernicze oparte na skrobiach naturalnych0,50
Produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach0,50
Guma do żucia bez dodatku cukru1,50
Lody i ich koncentraty2)0,25
Konserwy owocowe z wyjątkiem soków i nektarów1,0
Dżemy, galaretki owocowe i marmolady o obniżonej wartości energetycznej1,0
Preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej0,25
Wyroby ciastkarskie i piekarskie dietetyczne1,60
Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych dla kontrolowania masy ciała0,40
Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medyczną0,40
Dodatki uzupełniające w postaci płynnej do żywności dietetycznej0,40
Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej0,50
Napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego i piwa, napoju winopodobnego, spirytusu lub wina0,25
Pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru2,50
Dodatki uzupełniające i dopełniające dietę oparte na witaminach i/albo składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia1,25
10Sacharyna i jej sole:

sodowa

E 954Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe0,08dawkowanie wyrażone
potasowa

wapniowa

"Gaseosa" - bezalkoholowy, wodny napój z dodatkiem dwutlenku węgla, substancji słodzących i aromatów0,10jako wolny imid
Napoje mleczne i napoje oparte na składnikach mleka oraz napoje oparte na sokach owocowych0,08
Desery aromatyzowane oparte na wodzie0,10
Desery mleczne i preparaty oparte na składnikach mleka0,10
Desery oparte na owocach i warzywach0,10
Desery jajeczne0,10
Desery oparte na zbożach0,10
Desery oparte na tłuszczach0,10
Sneksy, czipsy i inne aromatyzowane, pakowane, suszone, pikantne smakowe produkty skrobiowe i orzechy w polewach0,10
Wyroby cukiernicze bez dodatku cukru0,50
Wyroby cukiernicze oparte na kakao i owocach suszonych0,50
Wyroby cukiernicze oparte na skrobiach naturalnych0,30
Produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach0,20
Guma do żucia bez dodatku cukru1,20
Napoje winopodobne0,08
Essoblaten0,80
Piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości0,08
Piwo "Biére de table/Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6%) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"0,08
Piwo z minimum kwasowości 30 miliekwiwalentów wyrażonych jako NaOH0,08
Piwa brązowe typu "oud bruin"0,08
Lody i ich koncentraty2)0,10
Konserwy owocowe z wyjątkiem soków i nektarów0,20
Dżemy, galaretki owocowe i marmolady o obniżonej wartości energetycznej0,20
Preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej0,20
Słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne0,16
Słodko-kwaśne prezerwy i półprezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki0,16
Sosy0,16
Musztardy0,32
Dietetyczne wyroby piekarskie i ciastkarskie0,17
Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych dla kontrolowania masy ciała0,24
Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medyczną0,20
Dodatki uzupełniające w postaci płynnej do żywności dietetycznej0,08
Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej0,50
Preparaty witaminowe i wzbogacające dietę1,20
Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15% i zawierające co najmniej 20% otrąb0,10
Zupy o obniżonej wartości energetycznej0,11
Pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru3,0
Napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego i piwa, napoju winopodobnego, spirytusu lub wina0,08
Napoje spirytusowe zawierające mniej

niż 15% alkoholu obj.

0,08
Wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów0,80
Feinkostsalat0,16
11TaumatynaE 957Wyroby cukiernicze bez dodatku cukru0,05
Wyroby cukiernicze oparte na kakao i owocach suszonych0,05
Guma do żucia bez dodatku cukru0,05
Guma do żucia z dodatkiem cukru0,01wyłącznie jako wzmacniacz aromatu
Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe0,0005
Lody i ich koncentraty2)0,05
Desery mleczne i bezmleczne0,005wyłącznie jako wzmacniacz aromatu
Preparaty witaminowe i dietetyczne0,40
12Neohesperydyna DCE 959Aromatyzowane oparte na wodzie napoje bezalkoholowe0,03
Napoje mleczne i napoje oparte na składnikach mleka0,05
Napoje oparte na sokach owocowych0,03
Desery aromatyzowane oparte na wodzie0,05
Desery mleczne i preparaty oparte na składnikach mleka0,05
Desery oparte na owocach i warzywach0,05
Desery jajeczne0,05
Desery oparte na zbożach0,05
Desery oparte na tłuszczach0,05
Wyroby cukiernicze bez dodatku cukru0,10
Wyroby cukiernicze oparte na kakao i owocach suszonych0,10
Wyroby cukiernicze oparte na skrobiach naturalnych0,15
Produkty do smarowania pieczywa oparte na kakao, mleku, suszonych owocach lub tłuszczach0,05
Guma do żucia bez dodatku cukru0,40
Guma do żucia z dodatkiem cukru0,15
Napoje winopodobne0,02
Piwo bezalkoholowe lub o zawartości alkoholu poniżej 1,2% objętości0,01
Piwo "Biére table/Tafelbier/Table beer" (zawartość brzeczki mniej niż 6%) z wyjątkiem "Obergäriges Einfachbier"0,01
Piwo z minimum kwasowości 30 miliekwiwalentów wyrażonych jako NaOH0,01
Piwa brązowe typu "oud bruin"0,01
Lody i ich koncentraty2)0,05
Konserwy owocowe z wyjątkiem soków i nektarów0,05
Dżemy, galaretki owocowe i marmolady o obniżonej wartości energetycznej0,05
Preparaty owocowe i warzywne o obniżonej wartości energetycznej0,05
Słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne0,10
Słodko-kwaśne prezerwy i półprezerwy rybne, marynaty rybne, skorupiaki i mięczaki0,03
Sosy0,05
Musztardy0,05
Dietetyczne wyroby piekarskie i ciastkarskie0,15
Produkty dietetyczne zastępujące posiłek lub całkowite dzienne posiłki stosowane w dietach przeznaczonych dla kontrolowania masy ciała0,10
Dodatki uzupełniające w postaci płynnej do żywności dietetycznej0,05
Dodatki uzupełniające w postaci stałej do żywności dietetycznej0,10
Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z zawartością błonnika wyższą niż 15% i zawierające co najmniej 20% otrąb0,05
Zupy o obniżonej wartości energetycznej0,05
Pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru0,40
Dodatki uzupełniające i dopełniające dietę oparte na witaminach i/albo składnikach mineralnych; w formie syropu lub nadające się do żucia0,40
Napoje zawierające mieszaninę napoju bezalkoholowego i piwa, napoju winopodobnego, spirytusu lub wina0,03
Napoje spirytusowe zawierające mniej niż 15% alkoholu obj.0,03
Wafle (formy różne) bez dodatku cukru przeznaczone do lodów0,05
Piwo o obniżonej wartości energetycznej0,01
Preparaty dietetyczne i uzupełniające dietę, przeznaczone do użycia pod kontrolą medyczną0,10
Sneksy, czipsy i inne aromatyzowane, pakowane, suszone, pikantne smakowe produkty skrobiowe i orzechy w polewach0,05
Preparaty tłuszczowe do smarowania pieczywa0,005
Galaretki owocowe0,005wyłącznie
Białka roślinne0,005jako wzmacniacz aromatu
13Acesulfam KE 950Preparaty słodzików stołowychkażdorazowo po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Zakładu Higieny
AspartamE 951
Sacharyna i jej sole:E 954
sodowa
potasowa
wapniowa
1) Substancje słodzące wolno stosować tylko do środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych (bezpośrednich) znakowanych.

2) Koncentraty lodów - w lodach gotowych do spożycia.

12.

Substancje wypełniające

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Sorbitol3E 420Mrożone i głęboko mrożone ryby,-
2Mannitol3E 421skorupiaki, mięczaki i głowonogi
3CelulozaE 460Preparaty słodzików stołowych w-
4HydroksypropylocelulozaE 463postaci tabletek, dodatki uzupełniające w postaci stałej
5Karboksymetyloceluloza oraz jej sól sodowaE 466do żywności dietetycznej
6Wodorowęglan soduE 500iiKarmelki-
7Talk1E 553bPasta do smarowania urządzeń karmelarskich330
Preparaty w postaci tabletek-
Składnik mąki formierskiej (wyroby cukiernicze)30
8Izomalt3E 953Mrożone i głęboko mrożone-
9Maltitol3E 965nieprzetworzone ryby, skorupiaki,do likierów
10Laktitol3E 966mięczaki i głowonogi.wyłącznie
11Ksylitol3E 967LikieryE 967
12Spolimeryzowana glukozaE1200Napoje bezalkoholowe z udziałem przetworów owocowych i warzywnych-
Kremogeny
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi
Napoje mleczne fermentowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi poddane obróbce termicznej po ukwaszeniu
Napoje mleczne niefermentowane
aromatyzowane i/lub z naturalnymi dodatkami smakowymi (np. kawa, kakao, soki owocowe)
Desery twarogowe
Serki twarogowe termizowane aromatyzowane i/lub z dodatkami smakowymi
Koncentraty ciast, deserów, napojów
Wyroby cukiernicze
Lody i ich koncentraty4
13Poliwinylopirolidon2E1201Preparaty słodzików stołowych w-
14Poliwinylopolipirolidon2E1202postaci tabletek, preparaty odświeżające oddech w postaci tabletek, dodatki w postaci tabletek i tabletek powlekanych uzupełniające

dietę

1 Włókna azbestu niewykrywalne metodą dyfrakcji promieniami X.

2 O zawartości monomeru pirolidonu < 0,01% .

3 Na opakowaniach jednostkowych (bezpośrednich) środków spożywczych, do których dodano poliole w dawce powyżej 10%, należy umieszczać następującą informację: "Nadmierne spożycie może wywołać efekty przeczyszczające".

4 Koncentraty lodów - w lodach gotowych do spożycia.

13.

Substancje wiążące (teksturotwórcze)

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Fosforany wapniaE 341Pomidory konserwowe0,25
Przetwory owocowe0,5
2Chlorek wapniaE 509Pomidory konserwowe0,25
Przetwory owocowe-
Przetwory warzywne-
Oliwki w zalewie nadziewane pastami (paprykową, anchovis itp.)-
3Glukonian wapniaE 578Przetwory owocowe i warzywne-

14.

Substancje utrzymujące wilgotność

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1GlicerolE 422Wyroby ciastkarskie-
Śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z suszem owocowym-wyłącznie do suszu owocowego
Cukierki gumki, nadzienia z wiórków kokosowych, guma do żucia-
2Spolimeryzowana glukozaE1200Wyroby ciastkarskie i ciasta-
Wyroby cukiernicze-
3Sorbitol1E 420Wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie i ciasta, śniadaniowe przetwory zbożowe preparowane do bezpośredniego spożycia z suszem owocowym-
1 Na opakowaniach jednostkowych (bezpośrednich) środków spożywczych, do których dodano sorbitol w dawce powyżej 10%, należy umieszczać następującą informację: "Nadmierne spożycie może wywołać efekty przeczyszczające".

15.

Substancje spulchniające (zwiększające objętość)

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Pirosiarczyn soduE 223Wyroby ciastkarskie0,5
2Winiany sodu

Winiany potasu

Winian sodowo-potasowy

E 335

E 336

E 337

-
3Fosforany soduE 339
4Fosforany potasuE 340Koncentraty spożywcze, wyroby
5Fosforany wapniaE 341ciastkarskie, ciasta, chleby
6Kwas adypinowyE 355spulchniane sodą, wyroby cukiernicze, proszki do pieczenia,
7Difosforany soduE 450i

E450ii

słone paluszki, makarony instant
8Węglany soduE 500
9Węglany potasuE 501
10Węglany amonuE 503
11Węglany magnezuE 504
12Lakton kwasu glukonowegoE 575Proszki do pieczenia

16.

Substancje do stosowania na powierzchnię (substancje glazurujące)

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Guma arabskaE 414Glazury i powłoki drażetkarskie,-wyroby
2Guma ksantanowaE 415wyroby cukierniczekakaowe i
3SorbitolE 420iOwoce suszone i daktyle5czekoladowe
4GlicerolE 422Owoce suszone i daktyle-wyłącznie
5PektynyE 440Glazury i powłoki środków spożywczych-E 414, E 440

E 901, E 902

6Hydroksypropylometylo-

celuloza

E 464Wyroby cukiernicze z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych-E 903, E 904
7Talk1E553bKarmelki, wyroby drażowane0,2
Guma do żucia-
8Wosk pszczeli biały i żółtyE 901Glazury i powłoki drażetkarskie, wyroby typu sneksy, wyroby-
9Wosk candelillaE 902cukiernicze, na powierzchnię
10Wosk carnaubaE 903brzoskwiń i ananasów
11SzelakE 904
12Wosk mikrokrystalicznyE 905Wyroby cukiernicze z wyjątkiem wyrobów kakaowych i czekoladowych-
1 Włókna azbestu niewykrywalne metodą dyfrakcji promieniami X.

17.

Substancje przeciwzbrylające

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Węglany wapniaE 170Proszki do pieczenia-
2Fosforany wapniaE 341Koncentraty spożywcze w postaci sproszkowanej10
Mieszanki przyprawowe do wyrobów typu sneksy i czipsy5
3Stearynian magnezuE470bCukierki pudrowe prasowane, drażetki, karmelki10
4Żelazocyjanek soduE 535Sól spożywcza (chlorek sodu) i jej0,02pojedynczo
5Żelazocyjanek potasuE 536zamiennikilub łącznie,
6Żelazocyjanek wapniaE 538wyrażone jako bezwodny żelazocyjanek potasu
7Amorficzny dwutlenek krzemu (kwas krzemowy)E 551Środki spożywcze w postaci wysuszonej sproszkowanej łącznie z10
8Krzemian wapniaE 552cukrami
9Krzemiany magnezu1E 553aSól spożywcza i jej zamienniki10
10Krzemian glinowo-sodowyE 554
Dodatki uzupełniające dietę-
11Krzemian glinowo-potasowyE 555
Środki spożywcze w postaci tabletek-
12Krzemian glinowo-wapniowyE 556i tabletek powlekanych
Sery twarde dojrzewające w10
13Krzemian glinuE 559plasterkach i sery topione w plasterkach
1 E 553a(ii) wolny od azbestu.

18.

Nośniki1)

Lp.Nazwa substancjiNrSubstancje dodatkowe dozwoloneMaksymalna

dawka g/kg

lub g/l

Uwagi
123456
1Alkohol benzylowy2-Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych--
2Etanol (alkohol etylowy spożywczy)-Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych, barwników-
3Węglany wapniaE 170--
4Octan wapniaE 263--
5LecytynaE 322Wyłącznie do barwników i rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy, do substancji glazurujących do owoców-
6Cytryniany soduE 331--
7Cytryniany potasuE 332
8Fosforany wapniaE 341
9Kwas alginowy i jego sole: sodowa, potasowa, wapniowa i amonowaE 400-E 404--
10Alginian propylenowo-

glikolowy

E 405--
11AgarE 406--
12KaragenE 407--
13Mączka chleba świętojańskiegoE 410-
14Guma guarE 412--
15TragakantaE 413--
16Guma arabskaE 414--
17Guma ksantanowaE 415--
18Sorbitol

Mannitol

E 420

E 421

--
19GlicerolE 422--
20KonjacE 425--
21Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polysorbate 20)E 432-
22Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polysorbate 80)E 433Wyłącznie do substancji zapobiegających pienieniu oraz do
23Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu

(polysorbate 40)

E 434barwników i rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy, do substancji glazurujących do owoców
24Monostearynian polioksyetylenosorbitolu

(polysorbate 60)

E 435
25Tristearynian polioksyetylenosorbitolu

(polysorbate 65)

E 436
26PektynaE 440--
27Fosfatydy amonu E 442Wyłącznie do przeciwutleniaczy -
28Celuloza

(mikrokrystaliczna lub

sproszkowana)

E 460--
29MetylocelulozaE 461--
30Hydroksypropylo-

celuloza

E 463--
31Hydroksypropylometylo-

celuloza

E 464--
32EtylometylocelulozaE 465--
33Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozyE 466--
34Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowanaE 468Wyłącznie do substancji słodzących-
35Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetylocelulozaE 469--
36Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowychE470aWyłącznie do substancji glazurujących do owoców-
37Sole magnezowe kwasów tłuszczowychE470bWyłącznie do barwników, rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy-
38Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychE 471Wyłącznie do barwników, rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy, do substancji glazurujących do owoców-
39Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowymE 472aWyłącznie do barwników, rozpuszczalnych w tłuszczach przeciwutleniaczy-
40Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymE 472c
41Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylo-

winowym

E 472e
42Estry sacharozy i kwasów tłuszczowychE 473
43Estry kwasów tłuszczowych i poligliceroluE 475
44Monostearynian sorbitoluE 491Wyłącznie do barwników, substancji-
45Tristearynian sorbitoluE 492zapobiegających pienieniu, substancji
46Monolaurynian sorbitoluE 493glazurujących do owoców
47Monooleinian sorbitoluE 494
48Monopalmitynian sorbitoluE 495
49Węglany soduE 500Wyłącznie do barwników-
50Węglany potasuE 501--
51Węglany magnezuE 504--
52Chlorek potasuE 508
53Chlorek wapniaE 509
54Chlorek magnezuE 511
55Siarczany soduE 514--
56Siarczany potasuE 515
57Siarczan wapniaE 516
58Siarczan amonuE 517
59Wodorotlenek soduE 524Wyłącznie do barwników-
60Wodorotlenek potasuE 525Wyłącznie do barwników-
61Amorficzny dwutlenek krzemu (kwas krzemowy)E 551Wyłącznie do emulgatorów i barwników50,0
62Krzemian wapniaE 552
63Talk3E 553bWyłącznie do barwników50,0
64BentonitE 558
65Krzemian glinuE 559
66Kwasy tłuszczoweE 570Wyłącznie do substancji glazurujących do owoców-
67Glukonian potasuE 577--
68Glicyna i jej sól sodowaE 640--
69DimetylopolisiloksanE 900aWyłącznie do substancji glazurujących do owoców-
70Wosk pszczeli biały i żółtyE 901Wyłącznie do barwników-
71IzomaltE 953--
72MaltitolE 965
73LaktitolE 966
74KsylitolE 967
75Spolimeryzowana glukoza (polidekstroza)E1200--
76PoliwinylopirolidonE1201Wyłącznie do substancji słodzących-
77PoliwinylopolipirolidonE1202
78Skrobie modyfikowaneE1404

do

E1451

--
79Octan etylu2E1504Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych-
80Cytrynian trietylowyE1505--
81Diacetyna2E1517Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych-
82Triacetyna2E1518--
83Glikol 1,2-propylenowy2E1520Wyłącznie do aromatów i substancji aromatycznych, barwników, emulgatorów, przeciwutleniaczy i preparatów enzymatycznych1maksymalna pozostałość w środku spożywczym
84Glikol

polietylenowy 6000

Wyłącznie do substancji słodzących-
Objaśnienie:

1 Wykaz nie obejmuje:

- substancji ogólnie uznanych za środki spożywcze,

- składników, które nie są substancjami dodatkowymi, wyszczególnionych w załączniku nr 1,

- substancji posiadających przede wszystkim funkcje kwasu lub regulatora kwasowości, takich jak kwas cytrynowy i wodorotlenek amonu.

2 O czystości do analiz.

3 Włókna azbestu niewykrywalne metodą dyfrakcji promieniami X.

19.

Rozpuszczalniki ekstrakcyjne

A. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne dozwolone do stosowania w produkcji niektórych środków spożywczych
Lp.Nazwa substancjiŚrodek spożywczyMaksymalna pozostałość mg/kg4Uwagi
12345
1Benzyna ekstrakcyjnaTłuszcze, oleje, tłuszcz kakaowyniewykrywalna w tłuszczach, olejach i tłuszczu kakaowym
2Heksan1,2Frakcjonowane tłuszcze i oleje, tłuszcz kakaowy1w tłuszczach i olejach i w tłuszczu kakaowym
Otrzymywanie odtłuszczonych produktów białkowych, odtłuszczone mąki10w środkach spożywczych zawierających odtłuszczone produkty białkowe i odtłuszczone mąki
30w odtłuszczonych produktach sojowych sprzedawanych konsumentowi finalnemu
Preparaty odtłuszczonych zarodków zbożowych5w odtłuszczonych zarodkach zbożowych
3Octan etylu1

E 1504

Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających20
4Octan metylu1Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających20
5KetonFrakcjonowane tłuszcze i oleje5
metyloetylowy1,2,3Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających20
6Dichlorometan

(chlorek metylenu)1

Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających2,0
Herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających5,0

1 O czystości do analiz.

2 Połączone użycie heksanu i ketonu metyloetylowego jest niedozwolone.

3 Zawartość n-heksanu w tym rozpuszczalniku nie powinna przekraczać 50 mg/kg; ten rozpuszczalnik nie może być użyty w połączeniu z heksanem.

4 W ekstrahowanych środkach spożywczych lub składnikach żywności.

B. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne dozwolone w produkcji ekstraktów spożywczych oraz substancji aromatyzujących pochodzących z naturalnych surowców aromatycznych

Lp.Nazwa rozpuszczalnikaMaksymalna pozostałość w gotowym do spożycia środku spożywczym w mg/kg
123
1Aceton1100
2Butan-1-ol11
3Butan-2-ol11
4Cykloheksan11
51,1,1,2 - tetrafluoroetan10,02
6Dwutlenek węgla spożywczy-
7Dichlorometan (chlorek metylenu)10,02
8Etanol (alkohol etylowy spożywczy)-
9Eter dietylowy12
10Heksan1,21
11Keton metyloetylowy1,2,31
12Metanol15
13Octan etylu1

E 1504

1
14Octan metylu11
15Propan-1-ol1
16Propan-2-ol (izopropanol)10

1 O czystości do analiz.

2 Połączone użycie heksanu i ketonu metyloetylowego jest niedozwolone.

3 Zawartość n-heksanu w tym rozpuszczalniku nie powinna przekraczać 50 mg/kg. Ten rozpuszczalnik nie może być użyty w połączeniu z heksanem.

20.

Gazy do pakowaniax

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Dwutlenek węgla - CO2E 290Do pakowania środków spożywczych-
2ArgonE 938
3HelE 939
4Azot - N2E 941
5Tlen - O2E 948
x O czystości spożywczej .

21.

Gazy nośne (gazowe środki wypierające)

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Dwutlenek węgla - CO2E 290Do napowietrzania środków spożywczych, wysycania napojów-
2Azot - N2E 941Do napowietrzania środków spożywczych-
3Podtlenek azotu - N2OE 942Preparaty ubitej śmietany w aerozolu-
o czystości spożywczejPreparaty deserów w aerozolu
Czekolada pełna bez dodatków
4Butan oraz mieszanina propan-butanPreparaty do natłuszczania form piekarskich i ciastkarskich-

22.

Substancje pianotwórcze

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna dawka g/kg lub g/lUwagi
123456
1Cytrynian trietylowyE1505Odcukrzone białko jaja kurzego-
2Ekstrakty QuillaiaE 999Napoje bezalkoholowe aromatyzowane oparte na wodzie, napoje winopodobne, Cidre bouche0,2wyrażone jako bezwodny ekstrakt

23.

Substancje przeciwpianotwórcze

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna

dawka g/kg

lub g/l

Uwagi
123456
1Kwasy tłuszczoweE 570Bazy gumy do żucia-
2DimetylopolisiloksanE 900aNapoje bezalkoholowe aromatyzowane sprzedawane z automatów0,01
Tłuszcze (frytury) przeznaczone do smażenia wyłącznie w zakładach gastronomicznych0,01pod warunkiem codziennego kontrolowania za pomocą zestawów testowych tłuszczu poddawanego ogrzewaniu

24.

Substancje klarujące (środki filtracyjne)

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyUwagi
12345
1Węgiel roślinny

(aktywny)

Napoje spirytusowe, soki, moszcze, piwo, wino, miody pitne, napoje spirytusowe, ocet
2Karuk rybifermentacyjny, hydrolizaty białkowe
3Kwas askorbinowyE 300Hydrolizaty białkowe, soki, moszcze, piwo,
4BentonitE 558wino, miody pitne, napoje spirytusowe,
5Taninyocet fermentacyjny, tłuszcze i oleje
6Kwas fosforowyE 338Oleje
7Wodorotlenek soduE 524
8Alginian soduE 401Soki, moszcze, piwo, wino, miody pitne,
9AgarE 406hydrolizaty białkowe
10KaragenE 407Piwo
11Guma arabskaE 414Wino
12Difosforany sodu i potasuE 450Napoje spirytusowe
13Fitynian wapniaWino i miody pitne
14Żelazocyjanek potasuE 536Wino, ocet fermentacyjny, miody pitne, napoje spirytusowepod warunkiem nieprzechodzenia związków cyjanowych do napoju
15Amorficzny dwutlenek krzemu (kwas krzemowy)E 551Oleje i tłuszcze, piwo, wino, miody pitne, soki, moszcze, ocet fermentacyjny ,
16Ziemia okrzemkowahydrolizaty białkowe, napoje spirytusowe
17Ziemia krzemionkowa
18Poliwinylopirolidon1E1201Piwo0,5 g/l
1 O zawartości monomeru pirolidonu < 0,01% .

ZAŁĄCZNIK Nr  2A

  8 WYKAZ SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOZWOLONYCH DODAWANYCH DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PODNOSZĄCYCH WALORY ODŻYWCZE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO ORAZ ICH DOPUSZCZALNE ILOŚCI

Lp.Substancja dodatkowaNazwa środka spożywczegoMaksymalna dopuszczalna ilość w 100 g produktu końcowego
1Witamina AMargaryny o normalnej i obniżonej zawartości tłuszczu (poniżej 50%)900 μg

(3.000 j.m.)*

Masło o obniżonej zawartości tłuszczu900 μg

(3.000 j.m.)*

Mieszaniny masła z olejem900 μg

(3.000 j.m.)*

2Witamina D3Margaryny o normalnej i obniżonej zawartości tłuszczu (poniżej 50%)7,5 μg

(300 j.m.)**

Masło o obniżonej zawartości tłuszczu7,5 μg

(300 j.m.)**

Mieszaniny masła z olejem7,5 μg

(300 j.m.)**

3Jodek potasu

Jodan potasu

Sól spożywcza jodowana2,3 mg ***
* 1 μg retinolu = 3,33 j.m. witaminy A

** 1 μg cholekalcyferolu = 40 j.m. witaminy D3

*** w przeliczeniu na jod - wartość średnia

4Witamina AOleje roślinne jadalne900 μg

(3.000 j.m.)

Mleko spożywcze o obniżonej zawartości tłuszczu*40 μg

(133 j.m.)

Przetwory mleczne fermentowane o obniżonej zawartości tłuszczu*40 μg

(133 j.m.)

Mleko odtłuszczone w proszku1.500 μg

(5.000 j.m.)

5Witamina D3Mleko spożywcze o obniżonej zawartości tłuszczu*0,5 μg

(20 j.m.)

Przetwory mleczne fermentowane o obniżonej zawartości tłuszczu*0,5 μg

(20 j.m.)

Mleko odtłuszczone w proszku12,5 μg

(500 j.m.)

6Witamina EOleje roślinne jadalne50 mg
Margaryny30 mg
Zbożowe produkty śniadaniowe8 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary5 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych5 mg
7Witamina CSoki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary60 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych60 mg
Koncentraty napojów w proszku z udziałem suszu owocowego100 mg
Koncentraty deserów z udziałem suszu owocowego100 mg
Zaprawy do napojów z udziałem soku owocowego100 mg
Zbożowe produkty śniadaniowe50 mg
8TiaminaMąka i inne przetwory zbożowe0,7 mg
(witamina B1)Zbożowe produkty śniadaniowe1,4 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,4 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,4 mg
9RyboflawinaMąka i inne przetwory zbożowe0,8 mg
(witamina B2)Zbożowe produkty śniadaniowe1,6 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,5 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,5 mg
10NiacynaMąka i inne przetwory zbożowe9 mg
(witamina PP)Zbożowe produkty śniadaniowe18 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary5 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych5 mg
11Witamina B12Mąka i inne przetwory zbożowe0,5 μg
Zbożowe produkty śniadaniowe1 μg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,3 μg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,3 μg
12PantotenianZbożowe produkty śniadaniowe6 mg
wapniaSoki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary2 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych2 mg
13Kwas foliowyMąka i inne przetwory zbożowe100 μg
Zbożowe produkty śniadaniowe200 μg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary100 μg
Napoje z dodatkiem soków owocowych100 μg
14Witamina B6Mąka i inne przetwory zbożowe1,0 mg
Zbożowe produkty śniadaniowe2,0 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,5 mg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,5 mg
15BiotynaSoki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary0,05 μg
Napoje z dodatkiem soków owocowych0,05 μg
16Prowitamina ASoki i nektary owocowe2 mg
(β-karoten)Soki warzywne3 mg
Napoje z udziałem soków owocowych2 mg
17Węglan wapniaMąka i inne przetwory zbożowe120 mg
Wyroby ciastkarskie160 mg
Soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary90 mg
18Mleczan wapniaSoki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i nektary90 mg
19Siarczan żelazawyMąka i inne przetwory zbożowe3 mg
Zbożowe produkty śniadaniowe14 mg

* Mleko o obniżonej zawartości tłuszczu oznacza mleko o zawartości 1,5% tłuszczu i poniżej.

Uwaga:

Proponowane ilości witamin i składników mineralnych odnoszą się do witamin, a nie do ich pochodnych (np. do tiaminy, a nie azotanu tiaminy), a w przypadku wapnia i żelaza dotyczą pierwiastków, a nie ich związków chemicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ILOŚCI SUBSTANCJI DODATKOWYCH DOZWOLONYCH, DODAWANYCH DO ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DLA NIEMOWLĄT I DZIECI W WIEKU DO 3 LAT

Lp.Nazwa substancjiNrŚrodek spożywczyMaksymalna

dawka1

Uwagi
123456
1Kwas mlekowy wyłącznie L(+)E 270Produkty dla niemowląt do 5 miesiąca-
2Kwas cytrynowyE 330-
3Kwas L-askorbinowyE 3000,3 g/ltylko soki

owocowe

4Mieszanina tokoferoliE 3060,01 g/l
5Alfa-tokoferolE 307pojedynczo
6Gamma-tokoferolE 308lub łącznie
7Delta-tokoferolE 309
8LecytynaE 3221,0 g/lpojedynczo
9Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychE 4714,0 g/llub łącznie
10Palmitynian askorbyluE 304i0,01g/l
1Kwas mlekowy wyłącznie L(+)E 270Produkty dla niemowląt od 5 miesiąca-
2Kwas cytrynowyE 330-
3Kwas L-askorbinowyE 3000,3 g/ltylko soki owocowe,

przeciery owocowe, zupy

4Mieszanina tokoferoliE 3060,01 g/l
5Alfa-tokoferolE 307pojedynczo
6Gamma-tokoferolE 308lub łącznie
7Delta-tokoferolE 309
8PektynyE 4405,0 g/ltylko do produktów zakwaszonych
9LecytynaE 3221,0 g/lpojedynczo
10Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychE 4714,0 g/llub łącznie
11KaragenE 4070,3 g/lpojedynczo
12Mączka chleba świętojańskiegoE 4101,0 g/llub łącznie
13Guma guarE 4121,0 g/l
14Palmitynian askorbyluE 3040,01 g/l
Produkty dla dzieci w wieku do 3 latMaksymalna dawka w g/kg lub g/l
1Kwas L-askorbinowyE 300Przetwory owocowe i owocowo-

-warzywne

0,5pojedynczo lub łącznie
2L-askorbinian soduE 301
3L-askorbinian wapniaE 302Przetwory zbożowe zawierające tłuszcze, herbatniki, sucharki0,2
4Palmitynian L-askorbyluE 304Przetwory zbożowe zawierające tłuszcze, herbatniki, sucharki0,1pojedynczo lub łącznie
5Mieszanina tokoferoliE 306
6Alfa-tokoferolE 307
7Gamma-tokoferolE 308
8Delta-tokoferolE 309
9Fosforany soduE 339Przetwory zbożowe1,0
10Fosforany potasuE 340pojedynczo lub
11Fosforany wapniaE 341łącznie
12LecytynaE 322Herbatniki, sucharki, przetwory zbożowe, produkty mleczno-zbożowe10
13Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychE 471Herbatniki, sucharki, przetwory zbożowe5,0pojedynczo lub łącznie
14Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowymE 472a
15Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowymE 472b
16Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymE 472c
17Kwas alginowyE 400Desery i desery typu pudding0,5
Alginian soduE 401pojedynczo lub
Alginian potasuE 402łącznie
Alginian wapniaE 404
18Mączka chleba świętojańskiegoE 410Przetwory zbożowe bezglutenowe20,0pojedynczo lub łącznie
19Guma guarE 412
20Guma arabskaE 414
21Guma ksantanowaE 415
22PektynaE 440
23Dwutlenek krzemuE 551Suche przetwory zbożowe2,0
24Kwas winowy2E 334Herbatniki i sucharki5,0
25Winiany sodu2E 335pojedynczo lub łącznie,
26Winiany potasu2E 336wyłącznie jako
27Winiany wapnia2E 354pozostałość
28Difosforan disodowyE 450i
29Lakton kwasu glukonowegoE 575
30Skrobia utlenionaE1404Przetwory owocowe50,0pojedynczo
31Fosforan monoskrobiowyE1410lub łącznie
32Fosforan diskrobiowyE1412
33Fosforowany fosforan diskrobiowyE1413
34Acetylowany fosforan diskrobiowyE1414
35Skrobia acetylowanaE1420
36Acetylowany adypinian diskrobiowyE1422
37Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowegoE1450Przetwory owocowe20,0
1 Maksymalna dawka w produktach gotowych do spożycia przygotowanych zgodnie z instrukcją producenta.

2 Wyłącznie forma L (+) .

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH I UŻYWKACH ORAZ W SUBSTANCJACH DODATKOWYCH DOZWOLONYCH

A. MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI METALI SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH, UŻYWKACH I SUBSTANCJACH DODATKOWYCH DOZWOLONYCH

Objaśnienia:

1. Zanieczyszczenia żywności to obecne w niej szkodniki, mikroorganizmy, toksyny, substancje chemiczne lub inne substancje obce, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub powodować nieprzydatność do spożycia.

Zanieczyszczeniami chemicznymi żywności określa się substancje, które nie są dodawane do żywności w sposób zamierzony, a są w niej obecne w wyniku procesu produkcyjnego (włączając poszczególne etapy uprawy roślin, hodowli zwierząt i ich leczenia) wytwarzania, przetwórstwa, preparowania, uzdatniania, pakowania, paczkowania, transportu i magazynowania albo wynikają z zanieczyszczenia środowiska.

2. Podane w tabeli dopuszczalne zawartości metali dotyczą produktów w formie będącej przedmiotem obrotu handlowego; w przypadku płodów rolnych - umytych lub oczyszczonych części jadalnych.

3. Zawartość cyny (Sn) nie może przekraczać:

a) w produktach w opakowaniach metalowych ocynowanych:

- produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 - 10,0 mg/kg,

- pozostałe - 100,0 mg/kg,

b) w przetworach owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w innych opakowaniach:

- produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 - 10,0 mg/kg,

- pozostałe - 20,0 mg/kg.

4. W przypadku produktów wzbogacanych związkami cynku (Zn) i miedzi (Cu) zawartość tych metali przy zalecanym dziennym dawkowaniu produktu nie może przekraczać wartości dziennego zapotrzebowania na te pierwiastki (może natomiast przekraczać zawartości podane w tabeli).

5. W przypadku nie wyszczególnionych w tabeli produktów złożonych o zdecydowanej przewadze jednego składnika - obowiązują wymagania dla głównego składnika spożywczego.

6. Niniejszy załącznik nie obejmuje dopuszczalnych zawartości metali w tytoniu i wyrobach tytoniowych.

7. Oznaczanie zawartości metali szkodliwych dla zdrowia należy wykonywać co najmniej raz w roku, a w produktach przeznaczonych dla niemowląt i dzieci do lat 3 co najmniej 2 razy w roku.

Badania te powinny być również wykonane każdorazowo w przypadku zmian aparaturowych i technologicznych oraz na żądanie organów nadzoru i kontroli.

Lp.ołów

(Pb)

mg/kg

kadm

(Cd)

mg/kg

rtęć

(Hg)

mg/kg

arsen

(As)

mg/kg

cynk

(Zn)

mg/kg

Uwagi
1234567
I. DIETETYCZNE ŚRODKI SPOŻYWCZE
I A. Produkty dla niemowląt i dzieci do lat 3 oraz produkty bezglutenowe
1.Produkty mleczne, mleczno-zbożowe i mleczno-zbożowo-owocowe0,100,010,0050,1035,0w produktach mleczno-zbożowych i mleczno-zbożowo-owocowych (z wyjątkiem produktów kukurydzianych) dla dzieci od 10 miesiąca życia Cd - 0,02
oraz surowce:
- mleko w proszku

klasy ekstra

0,100,010,0050,1050,0
- koncentrat serwatki

w proszku

0,100,010,010,2040,0
2.Produkty zbożowe, zbożowo-owocowe oraz mąki i kasze przeznaczone do ich produkcji0,100,020,010,2030,0w produktach kukurydzianych

Cd - 0,01

3.Przetwory owocowe i warzywne oraz warzywa i owoce przeznaczone do ich produkcji0,100,010,010,2015,0w produktach zawierających powyżej 20% marchwi oraz powyżej 30% (łącznie) marchwi i ziemniaków Cd - 0,02
4.Produkty mięsne i warzywno-mięsne0,100,010,010,2030,0w produktach zawierających powyżej 20% marchwi oraz powyżej 30% (łącznie) marchwi i ziemniaków Cd - 0,02
5.Produkty bezglutenowe0,100,010,010,1030,0
6.Inne:
a) zawierające nie

więcej niż 50% s.m.

0,100,010,0050,105,0w produktach zawierających 20-50% s.m. Zn - 20,0
b) zawierające

powyżej 50% s.m.

0,100,020,010,2030,0
I B. Dietetyczne środki spożywcze dla dorosłych
1.Przetwory owocowo- warzywne0,200,020,010,2010,0
2.Zarodki i otręby pszenne0,150,050,010,20100,0w zarodkach Zn - 200,0
3.Inne:
a) zawierające poniżej

20% s.m.

0,100,010,010,1010,0
b) zawierające

20-50% s.m.

0,200,030,010,2020,0
c) zawierające powyżej

50% s.m.

0,300,050,020,2050,0w preparatach pochodzących
d) preparaty

witaminowo-

mineralne i inne w

postaci kapsułek,

tabletek, drażetek

0,500,100,020,5050,0z ryb morskich As - 4,0; Hg - 0,10
II. POZOSTAŁE ŚRODKI SPOŻYWCZE I UŻYWKI
Produkty pierwotne pochodzenia roślinnego
1.Owoce świeże i mrożone0,200,020,010,2010,0w owocach jagodowych Cd - 0,03
2.Warzywa świeże i mrożone:
a) wszystkie z

wyjątkiem

b), c), d)

0,200,030,020,2010,0
b) liściaste

(z wyjątkiem

kapusty)

0,300,050,020,2010,0
c) korzeniowe

(z wyjątkiem

rzodkiewki)

0,200,080,020,2010,0
d) ziemniaki0,200,050,020,2010,0
3.Zboża - ziarno:
a) pszenica0,200,100,020,2050,0
b) żyto0,300,050,020,2050,0
c) kukurydza0,200,030,010,2030,0
d) pozostałe0,300,100,020,2050,0
4.Nasiona:
a) słonecznika, maku

i lnu

0,500,400,020,50100,0
b) orzechy i pestki

dyni

0,300,150,030,2040,0w pestkach dyni Zn -100,0
c) ziarno kakaowe0,500,150,030,3060,0
5.Grzyby0,500,150,050,2025,0
Produkty pierwotne pochodzenia zwierzęcego
6.Mięso ssaków i drobiu, świeże i mrożone
oraz jaja0,200,050,020,2080,0w mięsie koni Cd - 0,50
wątroba0,500,500,050,50150,0nie nadają się do spożycia:
nerki0,801,500,050,5080,0a) nerki i wątroby

zwierząt starszych

niż 6 miesięcy

b) nerki i wątroby

koni

7.Ryby0,500,050,504,0050,0w rybach drapieżnych Hg - 1,00
8.Tłuszcze zwierzęce, masło0,100,020,010,10-Cu - 0,40; Fe (żelazo) - 1,50; tłuszcze uwodornione: Ni (nikiel) - 0,20
9.Mleko0,050,010,010,1010,0mg/l
Produkty przetworzone pochodzenia roślinnego
10. Suszone:w suszonych owocach jagodowych
a) owoce0,500,100,020,3020,0Cd - 0,20
b) ziemniaki1,000,200,030,5050,0
c) inne warzywa

i przyprawy ziołowe

2,000,300,030,50100,0w tym mieszanki przyprawowe o zawartości przypraw ziołowych powyżej 50%; w suszonych warzywach: liściastych Cd - 0,40; korzeniowych Cd - 0,50; w przetworach chmielowych Cu-500,0
d) grzyby2,001,000,500,50150,0
11.Mąki i kasze:
a) z wyjątkiem żytnich

i kukurydzianych

0,200,100,020,2030,0
b) żytnie0,200,050,020,2030,0
c) kukurydziane0,200,030,010,2030,0
d) produkty zbożowe

śniadaniowe oraz

typu snack, chrupki

0,300,050,020,2030,0
12.Pieczywo oraz wyroby

ciastkarskie

0,300,050,010,2030,0w pieczywie chrupkim Cd - 0,10; Zn-50,0
13.Makarony0,300,100,020,2030,0
14.Przetwory owocowe:
a) z wyjątkiem soków

i kompotów

0,300,030,010,2020,0
b) soki i kompoty0,200,020,010,205,0mg/l
15.Przetwory warzywne i owocowo-warzywne:w przetworach zawierających
a) wszystkie z

wyjątkiem

b), c), d)

0,300,030,020,2015,0powyżej 50% warzyw korzeniowych

Cd - 0,05; powyżej 80% - Cd - 0,08

b) soki0,200,030,010,205,0mg/l
c) koncentrat

pomidorowy

0,500,050,020,2030,0
d) przetwory

ziemniaczane

smażone, w tym

chipsy

0,300,100,020,2030,0
16.Przetwory grzybowe0,500,150,050,2025,0
17.Tłuszcze i oleje roślinne, margaryna0,100,030,010,10-rafinowane: Cu - 0,10; Fe - 1,50

surowe: Cu - 0,40; Fe - 5,0;

w olejach surowych przeznaczonych do celów spożywczych wyłącznie po procesie rafinacji: Fe - 10,0; uwodornione i margaryna: Ni - 0,20

18.Majonez i sosy majonezowe0,100,030,010,1020,0Cu - 1,0
19.Preparaty białek sojowych i koncentraty spożywcze z ich udziałem0,500,100,020,3070,0
- ser i mleko sojowe0,300,030,010,2025,0
20.Wyroby garmażeryjne niemięsne, w tym sojowe0,300,050,020,2030,0w wyrobach o zawartości mąki pszennej lub skrobi powyżej 50% Cd - 0,10
21.Cukier0,500,020,010,20-
22.Miód0,300,030,010,2020,0
23.Kawa, herbata i herbatki ziołowe1,000,100,020,3050,0w herbatkach ziołowych Cd - 0,20
Produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego
24.Przetwory mleczarskie:
a) mleko zagęszczone0,100,020,010,2025,0
b) mleko w proszku i

produkty mleczne w

proszku

0,200,030,010,2060,0
c) śmietanka, śmietana

i napoje mleczne

0,100,010,010,105,0w śmietance i śmietanie Cu - 0,50
d) sery twarogowe,

bryndza

0,200,030,010,2020,0
e) sery topione0,200,030,010,2050,0
f) sery podpuszczkowe

dojrzewające

0,300,050,020,2050,0
g) lody i desery0,200,030,010,2020,0
25.Przetwory mięsne, mięsno-warzywne i drobiowe, w tym wędliny i wyroby garmażeryjne mięsne0,300,050,020,2050,0w produktach zawierających wątrobę i nerki Cd - 0,10

w mięsie liofilizowanym Zn -150,0

26. Przetwory rybne0,500,050,504,0050,0w produktach zawierających wątrobę, ikrę, głowonogi, skorupiaki i mięczaki Cd - 0,20;

w przetworach z ryb drapieżnych Hg - 1,00

27.Białka zwierzęce w proszku:
a) mleka0,200,030,010,2040,0
b) jaja kurzego0,300,050,020,2030,0
c) inne0,500,050,020,5050,0
28.Żelatyna1,000,100,011,0050,0Fe - 50,0
Pozostałe produkty spożywcze
29.Mieszanki tłuszczowe0,100,020,010,10-Cu - 0,30; Fe -1,50; zawierające tłuszcze uwodornione Ni - 0,20
30.Drożdże piekarskie:
a) prasowane0,500,050,020,50100,0
b) suszone1,500,150,031,00200,0
31.Wyroby i półprodukty cukiernicze:
a) wszystkie z

wyjątkiem czekolad

i gumy do żucia

0,300,050,010,2040,0dotyczy też wyrobów z polewą czekoladową;

w wyrobach zawierających powyżej 20% nasion maku, lnu, orzechów Cd - 0,10; Hg - 0,02

b) czekolada mleczna

i śmietankowa

0,300,050,010,2050,0dotyczy też odpowiednich
c) czekolada naturalna1,000,200,020,3080,0mas czekoladowych
d) miazga kakaowa0,500,150,030,3060,0
e) kuch kakaowy

i proszek kakaowy

1,000,300,030,30120,0
f) tłuszcz kakaowy0,100,030,010,10-Cu - 0,40; Fe - 2,0
g) guma do żucia1,000,100,030,5020,0
32.Koncentraty spożywcze:
a) obiadowe0,500,100,030,5050,0w koncentratach zawierających powyżej 40% mięsa suszonego lub drożdży suszonych Zn - 100,0;
b) zawierające powyżej

50% suszonych

ziemniaków

1,000,200,030,5050,0
c) deserów i lodów0,300,050,010,2050,0
d) ciast0,300,100,020,2050,0
e) napojów

orzeźwiających,

owocowych, a

również typu kawa

rozpuszczalna,

kakaowych,

smakowych oraz

zabielacze i

zaprawy do napojów

0,500,050,020,2020,0w koncentratach zawierających nie mniej niż 20% proszku kakaowego Cd - 0,10; Zn - 30,0
33.Napoje bezalkoholowe

i wody gazowane

0,100,010,010,105,0mg/l

słodzone: Fe - 2,0

niesłodzone: Fe - 0,5 (z wyłączeniem napojów produkowanych w oparciu o wody mineralne)

34.Wino i miody pitne, napoje winopodobne i winopochodne, napoje niskoalkoholowe owocowe i gronowe0,200,010,010,205,0mg/l
35.Piwo0,100,020,010,102,0mg/l
36.Napoje spirytusowe:
a) czyste, spirytus

rektyfikowany

0,100,010,010,102,0mg/l
b) zawierające poniżej

22% s.m.

0,300,030,010,2010,0mg/l
c) zawierające powyżej

22% s.m.

0,400,050,020,2020,0mg/l
37.Sól spożywcza1,000,050,030,5020,0
38.Inne:
a) zawierające poniżej

20% s.m.

0,200,030,010,2010,0
b) zawierające 20-50%

s.m.

0,300,050,020,2020,0
c) zawierające

powyżej 50% s.m.

0,500,100,030,5050,0w tym mieszanki przyprawowe o zawartości przypraw ziołowych poniżej 50%; w mieszankach zawierających powyżej 50% soli Pb - 1,00
III. SUBSTANCJE DODATKOWE*)
1.O zawartości w środku spożywczym nie przekraczającej 1,0 g/kg5,000,100,033,0050,0w kompleksie miedziowym chlorofilu zawartość miedzi zjonizowanej - do 200 mg/kg
2.O zawartości w środku spożywczym przekraczającej 1,0 g/kg**)1,000,100,031,0050,0
3.Barwniki organiczne syntetyczne5,000,100,051,0050,0Cr (chrom) - 2,0; Cu - 30,0

*) W tym preparaty enzymatyczne i szczepionki (kultury bakteryjne) przeznaczone do przetwórstwa spożywczego.

**) Preparaty zawierające substancje dodatkowe na bazie składników spożywczych, dodawane w ilościach wyższych niż 50 g/kg produktu, powinny spełniać wymagania ustalone dla ich głównego składnika spożywczego.

B. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami i azotynami produktów dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat

Lp.Środek spożywczyNaNO3

mg/kg

NaNO2

mg/kg

1234
1Mleko w proszku pełne (do produkcji mleka, mleka modyfikowanego i mieszanek modyfikowanych oraz dla dzieci powyżej 1 roku)20,01,0
2Mleko modyfikowane w proszku20,01,0
3Mleko modyfikowane w płynie10,01,0
4Produkty zbożowe (kaszki, kleiki) i mleczno-zbożowe20,01,0
5Produkty mleczno-owocowe (bez bananów), zbożowo-owocowe (bez bananów) i mleczno-zbożowo-owocowe (bez bananów)50,01,0
6Produkty mleczno-warzywne, mleczno-warzywno-owocowe, mleczno-owocowe z udziałem bananów, zbożowo-warzywne, zbożowo-warzywno-owocowe i zbożowo-owocowe z udziałem bananów, mleczno-zbożowo-warzywne, mleczno-zbożowo-warzywno-owocowe i mleczno-zbożowo-owocowe z udziałem bananów200,01,0
7Sok jabłkowy50,01,0
8Soki owocowe bez bananów, soki owocowe z dodatkiem dyni oraz sok marchwiowo-jabłkowy bez dodatku cukru100,01,0
9Soki owocowo-warzywne oraz owocowe z udziałem bananów200,01,0
10Produkty owocowe (bez bananów)100,01,0
11Produkty owocowo-warzywne oraz owocowe z udziałem bananów200,01,0
12Produkty bananowe i bananowe z dodatkiem innych owoców (produkty z przewagą bananów), produkty warzywne250,01,0
13Produkty warzywno-mięsne zawierające < 60% warzyw w stosunku do sumy składników150,01,0
14Produkty warzywne i warzywno-mięsne zawierające ł 60%

warzyw w stosunku do sumy składników

250,01,0

B1. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami i azotynami produktów ogólnego przeznaczenia

Lp.Środek spożywczyNaNO3

mg/kg

NaNO2

mg/kg

1234
1Mleko w proszku pełne i odtłuszczone70,01,5
2Serwatka w proszku z serów twardych dojrzewających70,01,5

B2. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia azotanami warzyw i ziemniaków (świeżych i mrożonych)

GrupaProduktmg NO3/kg świeżego produktu
123
sałata świeża gruntowa i szklarniowa:

* zbierana od 1 października do 31 marca

4.5001)
I * zbierana od 1 kwietnia do 30 września

z wyjątkiem sałaty gruntowej zbieranej

3.5001)2)
od 1 maja do 31 sierpnia2.5001)2)
rzodkiewka1.500
burak
rzepa
kalarepa
koper
szpinak przetworzony, mrożony lub głęboko

mrożony

szpinak świeży:

2.0001)
* zbierany od 1 listopada do 31 marca3.0001)
* zbierany od 1 kwietnia do 31 października2.5001)
II kapusta750
szczypior
jarmuż
fasola szparagowa
marchew400
pietruszka
czosnek
III ogórek
kalafior
por
seler
brokuły
pomidor200
ziemniak
IV cebula
papryka
rabarbar
fasola (suche ziarno)
V warzywa i ziemniaki przeznaczone dla niemowląt

i małych dzieci

200

1) Będzie przedmiotem rewizji przed 31 grudnia 2001 r.

2) W przypadku braku odpowiedniego znakowania, wskazującego na metodę produkcji, obowiązują ustalenia jak dla sałaty gruntowej (tj. uprawianej na otwartej przestrzeni).

C. Dopuszczalne zanieczyszczenia i ich ilości w napojach spirytusowych, napojach winopodobnych oraz napojach winopochodnych

Lp.NazwaNapoje alkoholoweMaksymalna ilość w g/100 ml w przeliczeniu na 100 ml spirytusu 100% obj.
1234
1MetanolNapoje spirytusowe czyste0,1
Napoje spirytusowe naturalne i naturalne mieszane0,4
Napoje spirytusowe naturalne owocowe0,8
Napoje spirytusowe pozostałe0,25
Napoje winopodobne
Napoje winopochodne
2FuzleNapoje spirytusowe czyste10,0005
Napoje spirytusowe naturalne20,5
Napoje spirytusowe naturalne mieszane20,4
Napoje spirytusowe pozostałe1
Napoje winopodobne10,15
Napoje winopochodne1
3Cyjanowodór3Napoje spirytusowe z owoców pestkowych
Napoje winopodobne0,0003
Napoje winopochodne

1 W przeliczeniu na alkohol amylowy w 100 ml spirytusu 100% obj.

2 W przeliczeniu na mieszaninę alkoholu izoamylowego i izobutylowego w 100 ml spirytusu 100% obj.

3 Dotyczy wyrobów spirytusowych owocowych.

D. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia substancjami naturalnie występującymi:

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIE MIKOTOKSYNAMI, μg/kg lub μg/l

1. Patulina
Lp.ProduktMaksymalny dopuszczalny poziomUwagi
1Sok jabłkowy, zagęszczony sok jabłkowy, kremogen jabłkowy oraz inne przetwory z udziałem jabłek30produkt o zawartości ekstraktu 10% (m/m)
2. Aflatoksyny
Lp.ProduktMaksymalny dopuszczalny poziom

(μg/kg)

Uwagi
B1B1 + B2 + G1 + G2M1
1Orzechy arachidowe, orzechy, owoce suszone, produkty ich przetwarzania, przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub jako składnik środków spożywczych24-Odnosi się do jadalnej części orzechów arachidowych, orzechów i owoców suchych
2Orzechy arachidowe, które muszą być sortowane lub będą poddane innym fizycznym zabiegom uzdatniającym w celu zmniejszenia w nich zawartości aflatoksyn, przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub użyciem jako składnika żywności815-
3Orzechy i owoce suszone, które muszą być sortowane lub będą poddane innym fizycznym zabiegom uzdatniającym w celu

zmniejszenia w nich zawartości aflatoksyn, przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub użyciem jako składnika żywności

510-
4Zboża, włączając grykę oraz produkty ich przetwarzania, przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub jako składnik środków spożywczych24-
5Mleko (surowe, mleko do przetwórstwa, spożywcze)--0,05Mleko: w proszku, zagęszczone, przetworzone lub jeżeli jest składnikiem produktu, najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie nie może przekraczać podanej wartości, z uwzględnieniem kolejno: procesu zagęszczania, przetwarzania oraz względnego udziału mleka jako składnika w produkcie.

Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie mikotoksynami dotyczy również produktów przetworzonych zawierających w składzie wyżej wymienione surowce.

Zabrania się:

- mieszania produktów, których najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie mieści się w granicach tolerancji z tymi, w których te granice są przekroczone, lub mieszania produktów, które powinny być poddane sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym, z produktami przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia lub jako składnik środków spożywczych,

- dokonywania chemicznej detoksykacji produktów.

Orzechy ziemne, orzechy i suszone owoce, w których najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenie przekracza wartości podane w pkt 2 lp. 1, mogą być dopuszczone do obrotu handlowego pod warunkiem, że:

- nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub nie będą użyte jako składniki środków spożywczych,

- najwyższe poziomy zanieczyszczeń nie przekraczają wartości podanych w pkt 2 lp. 2 i 3,

- muszą być poddane sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym, w wyniku których zanieczyszczenie aflatoksynami nie przekroczy najwyższych dopuszczalnych poziomów podanych w pkt 2 lp. 1 oraz czynności te nie spowodują powstania innych szkodliwych pozostałości.

Produkty te muszą być oznakowane: "Produkt przed przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia lub wykorzystaniem jako składnik środka spożywczego musi być poddany sortowaniu lub innym fizycznym zabiegom uzdatniającym w celu zmniejszenia zawartości aflatoksyn".

Pobieranie próbek do analizy aflatoksyn oraz metoda analityczna powinny być zgodne z podanymi w Wydawnictwach Metodycznych Państwowego Zakładu Higieny "Zasady pobierania próbek środków spożywczych do analizy aflatoksyn. Wytyczne dla metod analitycznych stosowanych w analizie aflatoksyn", Warszawa, 1999.

Histamina (mg/100g)

1Histaminaprzetwory z ryb tuńczykowatych

(Thunnidae)

20
przetwory z ryb makrelowatych

(Scombridae)

20
przetwory z ryb śledziowatych

(Clupeidae)

20

Kwas erukowy (%)1

1Kwas erukowyoleje, tłuszcze i ich mieszaniny5,0
2Kwas erukowyśrodki spożywcze, w składzie których znajdują się oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny w ilości powyżej 5% składu środka spożywczego5,0

1 W odniesieniu do kwasów tłuszczowych.

E. Najwyższe dopuszczalne zanieczyszczenia skrobi modyfikowanych

1Skrobia utleniona

E 1404

zawartość grup karboksylowych max. 1,1%
2Fosforan monoskrobiowy

E 1410

zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,5% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,4%
3Fosforan diskrobiowy

E 1412

zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,5% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,4%
4Fosforowany fosforan

diskrobiowy

E 1413

zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,5% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,4%
5Acetylowany fosforan diskrobiowy

E 1414

zawartość grup acetylowych max. 2,5%; zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,14% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,04%. Zawartość octanu winylu max. 0,1 mg/kg (przy modyfikacji z octanem winylu)
6Skrobia acetylowana

E 1420

zawartość grup acetylowych max. 2,5%
7Acetylowany adypinianzawartość grup:
diskrobiowy- acetylowych max. 2,5%
E 1422- adypinowych max. 0,135%
8Hydroksypropyloskrobia

E 1440

zawartość grup hydroksypropylowych max. 7,0%; zawartość chlorohydryny propylenu max. 1 mg/kg
9Hydroksypropylofosforan

diskrobiowy

E 1442

zawartość grup hydroksypropylowych max. 7,0%; zawartość chlorohydryny propylenu max. 1 mg/kg; zawartość fosforanu w przeliczeniu na fosfor max. 0,14% dla pochodnej skrobi ziemniaczanej lub pszennej, dla pozostałych - 0,04%
10Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

E 1450

zawartość grup oktenylobursztynowych max. 3%; pozostałość kwasu oktenylobursztynowego max. 0,3%

F. Maksymalne, dopuszczalne poziomy niektórych aktywnych substancji pochodzących z aromatów i innych składników żywności o właściwościach aromatyzujących, spożywanych ze środkami spożywczymi, do których były one dodane

Lp.Nazwa substancjiŹródło pochodzenia substancjiZawartość w środku spożywczym mg/kgZawartość w napojach mg/kgUwagi

(wyjątki)

123456
1Agarycynowy

kwas

Polyporus officinalis Fries

(trzon grzybowy)

<20<20100 mg/kg w napojach alkoholowych oraz w napojach spirytusowych i środkach spożywczych zawierających grzyby
2AloinaAloe vera L., ferox Mill. aliae species

(Aloe)

0,10,150 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych
3BerberynaBerberis vulgaris L.

(korzeń, kora, liście)

Coptis teeta Wall.

(kłącza)

0,10,110 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych
4β- AzaronAcorus calamus (kłącza)0,10,11 mg/kg w napojach alkoholowych oraz w
Asarum europaeum L.

(korzenie, cała roślina)

napojach spirytusowych,

1 mg/kg w środkach spożywczych zawierających Acorus calamus lub Asarum europaeum

53,4 benzopirenPreparaty dymu wędzarniczego0,03 μg/kg0,03 μg/kg
6Cyjanowodorowy

kwas

Amygdalus communis L.

(nasiona)

1150 mg/kg w masach marcepanowych i ich zamiennikach,
Prunus amygdalus

Batsch. v. dulcis (nasiona)

20 mg/kg w wyrobach cukierniczych z dodatkiem mas
Sambucus nigra L. (kwiaty, owoce, kwiatostany)marcepanowych, percepanowych,

5 mg/kg w sokach

Prunus armeniaca L.

(Armeniaca vulgaris Lam.) (nasiona)

owocowych z owoców pestkowych
Prunus avium L. (nasiona)
Prunus cerasus L. (nasiona)
Prunus laurocerasus L. (liście, owoce, nasiona)
Prunus insititia L. (nasiona)
Prunus persica (L.)

Batsch.var. persica

(Amygdalus persica L.) (nasiona i liście)

Prunus serotina Ehrhardt (kora)
Pyrus aucuparia L.

(Sorbus aucuparia L.)

(nasiona)

7HiperycynaHypericum perforatum L. (ziele, szczyty kwitnących pędów)0,10,110 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych,

1 mg/kg w wyrobach cukierniczych w postaci pastylek

8KwasynaQuassia amara L. (drewno)5550 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych,

10 mg/kg w wyrobach cukierniczych w postaci pastylek

9KumarynaHierochloe odorata L. Beauv. (ziele)2210 mg/kg w napojach alkoholowych i
Anthoxantum odoratum L. (ziele, kwiaty, liście, korzenie)napojach spirytusowych,

10 mg/kg w niektórych

Asperula odorata L.

(ziele, liście)

rodzajach karmelków, 50 mg/kg w gumie do
Eupatoria triplinerve Vahl. (kłącza, liście, ziele)żucia
Dipterix odorata (Aublet) Will. (nasiona)
Liatris odoratissima Willd. (liście)
Melilotus coerulea Des. (liście, ziele, kwiaty)
Melilotus officinalis (L.) Lam. (ziele, kwiaty, szczyty kwitnących pędów)
Melittis melissophyllum L. (ziele, kwiaty, liście)
Primula eliator L. (kwiaty, korzenie)
10KokainaErythroxylum coca Lam. (liście)niedopuszcz.niedopuszcz.
11PulegonHedeoma pulegioides L. Pers. (ziele)25100250 mg/kg w napojach miętowych lub
Mentha piperita (L.) var. piperita (ziele, liście, szczyty kwitnących pędów)miętowych aromatyzowanych,

350 mg/kg w wyrobach cukierniczych

Mentha pulegium L. (ziele)miętowych
Mentha silvestris L.(ziele, liście, szczyty kwitnących pędów)
Mentha spicata L. (ziele, liście, szczyty kwitnących pędów)
Mentha viridis (ziele, liście, szczyty kwitnących pędów)
Mentha arvensis L. Origanum dictamnus L. (kwiaty, liście, szczyty kwitnących pędów)
12Safrol

(Izosafrol)

Cananga odorata (Lam.) Hook. & Thoms. (kwiaty)<1<115 mg/kg w środkach spożywczych zawierających gałkę
Cinnamomum camphora (L.) Nees & Ebern. (liście, drewno, korzenie)muszkatołową i kwiat muszkatołowy;

5 mg/kg w napojach alkoholowych i

Myristica fragrans Houtt. (nasiona)napojach spirytusowych zawierających więcej
Sassafras officinale Nees & Ebern. (Sassafras albidum Nutt.Nees) (kora, korzenie)niż 25% obj. alkoholu,

2 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych zawierających mniej niż 25% obj. alkoholu

13SantoninaArtemisia maritima L. (Artemisia caerulescens L.) (ziele, szczyty kwitnących pędów)0,10,11 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych zawierających więcej
Artemisia cina Berg. (nierozwinięte koszyczki)niż 25% obj. alkoholu
14Tujony(α i β)Artemisia maritima L. (Artemisia caerulescens L.) (ziele, szczyty kwitnących pędów)0,50,55 mg/kg w napojach alkoholowych i napojach spirytusowych zawierających mniej
Artemisia spicata Wulf. (ziele, kwiaty)niż 25% obj. alkoholu,

10 mg/kg w

Artemisia mutellina Vill. (ziele)napojach alkoholowych i napojach
Artemisia pontica L. (ziele, szczyty kwitnących pędów)spirytusowych zawierających więcej niż 25% obj.
Artemisia vallesiana Lam. (ziele)alkoholu,

35 mg/kg w napojach typu

Artemisia vulgaris L. (ziele, kwiaty, liście, szczyty kwitnących pędów)"bitters",

25 mg/kg w środkach spożywczych zawierających preparaty szałwi

Artemisia absinthium L. (ziele, kwiaty, liście, szczyty kwitnących pędów)
Artemisia campestris L. (ziele)
Artemisia cina Berg. (nierozwinięte koszyczki)
Artemisia frigida Willd. (ziele)
Achillea millefolium L. (ziele i kwiaty)
Achillea moschata L. (szczyty kwitnących pędów)
Evernia purnastri (L.) Ach. (odrost korzeniowy)
Salvia officinalis L. (ziele, liście)
Tanacetum vulgare L. (ziele, liście, szczyty kwitnących pędów, kwiaty)
Thuja occidentalis L. (drewno, gałązki)

G. Dopuszczalne zanieczyszczenia osłonek białkowych jadalnych

Lp.NazwaMaksymalna zawartość nie więcej niż %
1Glioksal0,01
2Wolny formaldehyd0,1

H. Dopuszczalne poziomy skażeń promieniotwórczych środków spożywczych w Bq/kg lub w Bq/l

Rodzaje artykułów żywnościowych1
Żywność dla dzieci2Mleko i produkty mleczarskieInne produkty spożywcze3Płynne środki spożywcze
Izotopy strontu, zwłaszcza Sr-9075125750125
Izotopy jodu, zwłaszcza

J-139

1505002.000500
Alfa-promieniotwórcze izotopy plutonu i pierwiastków transuranowych, zwłaszcza Pu-239 i Am-2411208020
Wszystkie inne radionuklidy o okresie połowicznego rozpadu dłuższym niż 10 dni, zwłaszcza Cs-134 i Cs-13744001.0001.2501.000

1 Poziom skażenia stosowany do produktów zagęszczonych lub wysuszonych jest obliczany na podstawie produktu odtworzonego w postaci gotowej do spożycia.

2 Środki spożywcze przeznaczone do karmienia niemowląt podczas pierwszych sześciu miesięcy życia.

3 Do tej grupy produktów żywnościowych nie są zaliczone wszelkie przyprawy oraz produkty rzadko spożywane lub spożywane w niewielkich ilościach (np. trufle, kapary, kawior, olejki eteryczne).

4 Do tej grupy nie zostały włączone następujące radionuklidy: węgiel C-14, tryt H-3 i potas K-40.

I. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

Do obrotu nie mogą być wprowadzane środki spożywcze zawierające substancje pochodzące z mikroorganizmów lub drobnoustroje chorobotwórcze w ilościach szkodliwych dla zdrowia, lub środki spożywcze zawierające nadmierne liczby drobnoustrojów saprofitycznych.

1. Przetwory mięsne i drobiowe

Środek spożywczyRodzaj drobnoustrojówncLimit w 1 g
mM
123456
1. Wędliny surowe

i surowo wędzone

bakterie z grupy coli510 (0,001g)0 (0,0001g)
Salmonella500 (25g)-
Staphylococcus aureus511025x102
2. Wędliny pozostałebakterie z grupy coli510 (0,01g)0 (0,001g)
beztlenowe laseczki przetrwalnikujące500 (0,01g)-
Salmonella500 (25g)-
Staphylococcus aureus50102-
3. Przetwory mięsne

paczkowane (wędliny,

konserwy)

plasterkowane lub

porcjowane

drobnoustroje tlenowe mezofilne (z wyjątkiem wyrobów typu salami)521055x105
bakterie z grupy coli510 (0,01g)0 (0,001g)
beztlenowe laseczki przetrwalnikujące500 (0,01g)-
Salmonella500 (25g)
Staphylococcus aureus50102-
Listeria monocytogenes500 (1,0g)