Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.14.139

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 listopada 2000 r.
w sprawie uzbrojenia Policji.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Na uzbrojenie Policji składają się:
1) broń palna: pistolety, rewolwery, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe i granatniki,
2) 1 przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych i wodnych środków obezwładniających: pistolety i rewolwery gazowe, miotacze gazu, miotacze wody, wyrzutnie granatów i pocisków łzawiących,
3) 2 wyrzutnie pocisków: gumowych, ogłuszających, olśniewających i śrutowych oraz wyrzutnie siatek obezwładniających,
4) przedmioty do odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej,
5) noże wojskowe, szturmowe, spadochronowe i nurka,
6) pałki służbowe zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe, szturmowe i obezwładniające,
7) 3 amunicja do broni palnej oraz pociski do przedmiotów i wyrzutni, o których mowa w pkt 2-4,
8) granaty i materiały wybuchowe,
9) środki chemiczne,
10) 4 urządzenia techniczne w postaci:
a) paralizatorów elektrycznych,
b) kajdanek szczękowych, kajdanek jednorazowych oraz kajdanek zespolonych przeznaczonych do zakładania na ręce i nogi,
c) prowadnic,
d) kaftanów bezpieczeństwa,
e) pasów i siatek obezwładniających,
f) kolczatek drogowych i innych przeszkód umożliwiających zatrzymanie pojazdu.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 7-9, przydziela się zgodnie z przyznanym uzbrojeniem.
§  2. Wzory i typy broni składającej się na uzbrojenie Policji oraz normy należności uzbrojenia zespołowego i indywidualnego ustala Komendant Główny Policji.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1991 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. Nr 81, poz. 361 i z 1993 r. Nr 101, poz. 465).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2005 r. (Dz.U.05.135.1142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2005 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2005 r. (Dz.U.05.135.1142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2005 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2005 r. (Dz.U.05.135.1142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2005 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2005 r. (Dz.U.05.135.1142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2005 r.