Art. 12. - [Delegacja ustawowa – uzbrojenie, umundurowanie, sztandary] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2024 r.
Art.  12.  [Delegacja ustawowa – uzbrojenie, umundurowanie, sztandary]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia:
1)
uzbrojenie Policji;
2)
umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów;
3)
zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak;
4)
normy umundurowania;
5)
wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji;
6)
wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania policjantom.
2. 
Komendant Główny Policji określa zasady naliczeń etatowych w Policji, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa zasady naliczeń etatowych w BSWP.