Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.360 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2020 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  12.  [Delegacja ustawowa – uzbrojenie, umundurowanie, sztandary]
1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia:
1) uzbrojenie Policji;
2) umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów;
3) zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak;
4) normy umundurowania;
5) wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji;
6) wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania policjantom.
2.  Komendant Główny Policji określa zasady naliczeń etatowych w Policji, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa zasady naliczeń etatowych w BSWP.