Law Journal

Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.U.2005.21.174 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowych warunków i trybu rozdysponowania krajowej rezerwy.

Dz.U.2005.13.104 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim.

Dz.U.2005.4.17 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury.

Dz.U.2005.13.102 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2005.11.83 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura.

Dz.U.2005.6.39 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa.

Dz.U.2005.13.105 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2005.23.186 | ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie wścieklizny.

Dz.U.2005.13.103 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt obowiązujący

Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny.

Dz.U.2017.823 t.j. | ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki i tryb wypłaty odprawy mieszkaniowej.

Dz.U.2005.11.81 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wzorcowanie zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej.

Dz.U.2005.11.79 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.2005.48.446 | ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.2005.3.16 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.1.1 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.8.58 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.8.59 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Orzecznictwo lekarskie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.U.2005.6.46 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami.

Dz.U.2005.4.29 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2005.6.47 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Dz.U.2016.1488 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Dz.U.2014.1403 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców Pracy.

Dz.U.2005.6.41 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2005.6.42 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Dz.U.2005.2.5 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Formy, metody, tryb i warunki wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne.

Dz.U.2004.286.2881 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Produkty objęte obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Dz.U.2005.6.40 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.

Dz.U.2004.286.2878 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2004.285.2854 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu.

Dz.U.2004.286.2887 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim.

Dz.U.2004.286.2876 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu zwierzętami.

Dz.U.2004.286.2886 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2004.286.2889 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2004.281.2801 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Dz.U.2004.286.2884 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej.

Dz.U.2004.285.2853 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 35/02.

Dz.U.2005.1.4 | wyrok z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wysokość, sposób ustalania, terminy i sposób uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej.

Dz.U.2015.162 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

Dz.U.2004.283.2837 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń.

Dz.U.2005.4.24 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.

Dz.U.2004.285.2865 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu.

Dz.U.2004.285.2856 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2004.273.2706 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nazwy i siedziby oraz ramowy statut wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Dz.U.2004.285.2866 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.

Dz.U.2004.285.2852 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne.

Dz.U.2004.283.2825 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Polski rejestr jachtów.

Dz.U.2005.6.43 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc