Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.203.1274

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 31 października 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1468) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz szczegółowe zasady przyznawania, cofania oraz zwracania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej "pomocą finansową".";

2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Organami właściwymi do wydawania decyzji w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, cofania oraz zwrotu pomocy finansowej są:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych dla Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji,

2) Komendant Główny Policji dla:

a) policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji,

b) komendantów wojewódzkich Policji,

c) Komendanta Stołecznego Policji,

d) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,

3) komendanci wojewódzcy Policji dla komendantów powiatowych (miejskich) Policji oraz policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji,

4) Komendant Stołeczny Policji dla komendantów rejonowych Policji oraz policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji,

5) komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. d), dla podległych im policjantów,

6) komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji dla policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji.

2. Decyzje w sprawach przyznawania, odmowy przyznania, cofania oraz zwrotu pomocy finansowej wydają:

1) w stosunku do emeryta i rencisty policyjnego - organ, o którym mowa w ust. 1, właściwy ze względu na ostatnie miejsce pełnienia przez niego służby,

2) w stosunku do emeryta i rencisty policyjnego, którego ostatnim miejscem pełnienia służby było ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Komenda Główna Policji - Komendant Główny Policji.

3. Decyzje w sprawach cofania oraz zwrotu pomocy finansowej wobec byłego policjanta nieposiadającego prawa do policyjnej emerytury lub renty wydaje organ, o którym mowa w ust. 1, właściwy ze względu na ostatnie miejsce pełnienia przez niego służby.";

3)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. W przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania pomocy finansowej właściwy organ stwierdza nieważność decyzji o przyznaniu pomocy finansowej albo uchyla tę decyzję.";

4)
w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) gdy osoba, która otrzymała pomoc finansową, została prawomocnie skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 94 ust. 1a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.