§ 5. - Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r.
§  5. 
1. 
Pomoc finansowa podlega zwrotowi w razie:
1)
jej nienależnego pobrania;
2)
zwolnienia policjanta ze służby przed upływem 10 lat od dnia jej rozpoczęcia, z uwzględnieniem okresów służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, o ile nie nabył uprawnień do emerytury, renty policyjnej lub renty przyznanej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504);
3)
gdy osoba, która otrzymała pomoc finansową, została prawomocnie skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 94 ust. 1a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
2. 
Do ustalenia wysokości kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi przyjmuje się liczbę norm zaludnienia określoną w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz stawkę tej pomocy obowiązującą w dniu powstania obowiązku jej zwrotu.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wysokość kwoty pomocy finansowej, która została ustalona zgodnie z ust. 2, obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.
4. 
Na pisemny wniosek policjanta zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach, których ilość i wysokość ustala się w decyzji o zwrocie pomocy finansowej.