Wysokość krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.195.1206

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 października 2008 r.
w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2008/2009

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
W roku kwotowym 2008/2009 krajowa rezerwa krajowej ilości referencyjnej wynosi 399.742.971 kg.
2.
Wysokość krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej dla:
1)
dostawców hurtowych wynosi 359.319.380 kg;
2)
dostawców bezpośrednich wynosi 40.423.591 kg.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 115, poz. 794 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 816.