Law Journal

Prowadzenie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych.

Dz.U.2005.205.1698 | rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2005.205.1697 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Sposób oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.

Dz.U.2005.205.1696 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2005.205.1694 | rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa treść warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Dz.U.2005.205.1693 | rozporządzenie z dnia 5 października 2005 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2005.197.1643 | rozporządzenie z dnia 6 października 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki, tryb oraz terminy zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Dz.U.2005.197.1641 | rozporządzenie z dnia 19 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2005.197.1640 | rozporządzenie z dnia 20 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2005.197.1638 | rozporządzenie z dnia 21 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2005.197.1636 | rozporządzenie z dnia 19 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2005.197.1635 | rozporządzenie z dnia 19 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Przygotowanie lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze.

Dz.U.2005.197.1634 | rozporządzenie z dnia 12 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych.

Dz.U.2005.197.1633 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.

Dz.U.2005.197.1632 | rozporządzenie z dnia 12 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Ochrona informacji niejawnych.

Dz.U.2005.196.1631 t.j. | ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Dz.U.2005.196.1628 | rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Dz.U.2005.195.1627 | obwieszczenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Dz.U.2005.195.1626 | obwieszczenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Dz.U.2005.200.1660 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Dz.U.2005.200.1659 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dz.U.2005.200.1658 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób i kryteria gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane.

Dz.U.2005.200.1657 | rozporządzenie z dnia 23 września 2005 r. | Akt utracił moc

Szkolenia i egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji.

Dz.U.2005.200.1656 | rozporządzenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

Dz.U.2005.200.1651 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

Dz.U.2005.200.1650 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.200.1649 | rozporządzenie z dnia 10 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Dz.U.2005.200.1647 | obwieszczenie z dnia 10 października 2005 r. | Akt indywidualny

Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007.

Dz.U.2005.199.1646 | rozporządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

Dz.U.2005.190.1605 | rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.

Dz.U.2005.188.1582 | rozporządzenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Dz.U.2005.188.1581 | rozporządzenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2005.188.1578 | rozporządzenie z dnia 12 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Dz.U.2005.194.1625 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Podział części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006.

Dz.U.2005.194.1623 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Podział części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006.

Dz.U.2005.194.1622 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Podział części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006.

Dz.U.2005.194.1621 | rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ewidencja wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2005.193.1620 | rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2005.193.1617 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2005.193.1616 | rozporządzenie z dnia 23 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Czechy-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Praga.2004.12.07.

Dz.U.2005.193.1612 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2005.189.1604 | obwieszczenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.

Dz.U.2005.189.1603 | rozporządzenie z dnia 15 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej.

Dz.U.2005.189.1601 | rozporządzenie z dnia 15 września 2005 r. | Akt indywidualny

Określenie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2005.189.1599 | rozporządzenie z dnia 16 września 2005 r. | Akt utracił moc

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz.U.2005.189.1598 | rozporządzenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska.

Dz.U.2005.189.1597 | rozporządzenie z dnia 19 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.189.1593 | rozporządzenie z dnia 20 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Dz.U.2005.189.1590 | rozporządzenie z dnia 13 września 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2005.189.1589 | rozporządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Dokument wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi.

Dz.U.2005.189.1587 | dokument wypowiedzenia z dnia 26 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Estonia-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Warszawa.2003.05.12.

Dz.U.2005.189.1585 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Europejska konwencja o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne. Strasburg.1978.06.28.

Dz.U.2005.189.1583 | umowa międzynarodowa z dnia 28 czerwca 1978 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2005.192.1611 | rozporządzenie z dnia 23 września 2005 r. | Akt jednorazowy