Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.193.1193

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, o oraz p ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
1.
Weterynaryjny numer identyfikacyjny składa się z cyfr, z których:
1)
pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.);
2)
trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1;
3)
piąta i szósta oznaczają symbol określający zakres i rodzaj działalności nadzorowanej prowadzonej przez podmiot;
4)
siódma i następne informują o kolejności podejmowania w danym powiecie danego rodzaju działalności nadzorowanej.
2.
W przypadku prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, weterynaryjny numer identyfikacyjny, ustalony zgodnie z ust. 1, poprzedza się literami "PL".
Wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności nadzorowanej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 114, poz. 784).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI NADZOROWANEJ

19 - prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia - buhaje;

20 - prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia - knury;

21- prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia - inne gatunki zwierząt;

22 - wykorzystywanie nasienia;

23 - prowadzenie centrum przechowywania nasienia;

24 - wytwarzanie zarodków oraz pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie komórek jajowych i zarodków;

25 - prowadzenie punktu kopulacyjnego;

26 - prowadzenie punktu dystrybucji nasienia knurów;

27 - prowadzenie miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, łowisk typu "wpuść i złów" oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14);

28 - zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;

34 - prowadzenie schronisk dla zwierząt;

44 - organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;

48 - chów lub hodowla zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;

61 - obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt;

62 - utrzymywanie lub hodowla zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowla zwierząt używanych do prowadzenia takich badań;

63 - prowadzenie zakładu hodowli zarodowej drobiu;

64 - prowadzenie zakładu reprodukcyjnego drobiu;

65 - prowadzenie zakładu odchowu drobiu;

66 - prowadzenie zakładu wylęgu drobiu;

67 - prowadzenie stacji kwarantanny;

68 - prowadzenie miejsc gromadzenia zwierząt;

69 - prowadzenie miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt;

70 - prowadzenie miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury;

71 - inne;

74 - prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 1;

75 - prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 2;

76 - prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 3;

77 - wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, przesiewanie, usuwanie skór i skórek lub materiału szczególnego ryzyka;

78 - wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub kompostowaniem w innym zatwierdzonym przedsiębiorstwie, przesiewanie, usuwanie skór i skórek;

79 - wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub kompostowaniem w innym zatwierdzonym przedsiębiorstwie, przesiewanie, usuwanie skór i skórek;

80 - transportowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

81 - prowadzenie spalarni i współspalarni produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

82 - prowadzenie składu produktów pochodnych;

83 - prowadzenie zakładu wytwarzającego karmę dla zwierząt domowych;

84 - prowadzenie zakładu wykonującego czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych wykorzystywanych do celów innych niż żywienie zwierząt;

85 - prowadzenie grzebowiska dla zwierząt domowych;

86 - prowadzenie ogrodu zoologicznego lub schroniska, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego;

87 - prowadzenie zakładu produkującego zanęty i przynęty wędkarskie;

88 - prowadzenie biogazowni;

89 - prowadzenie biokompostowni;

90 - prowadzenie ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego;

91 - prowadzenie innej działalności w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

92 - prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury;

93 - prowadzenie zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt;

95 - produkcja nawozów organicznych i polepszaczy gleby z użyciem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z użyciem produktów pochodnych;

96 - wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa do spalania.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2014 r. (Dz.U.2014.793) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2014 r.