Law Journal

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2006.27.199 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób wyboru, skład i struktura organizacyjna, tryb działania oraz szczegółowe zadania rady ławniczej.

Dz.U.2006.23.174 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/03.

Dz.U.2006.22.171 | wyrok z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2006.18.143 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Pomoc na ratowanie i pomoc na restrukturyzację przedsiębiorców.

Dz.U.2006.34.239 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/04.

Dz.U.2006.22.170 | wyrok z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.14.102 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. Genewa.2006.01.27.

Dz.U.2012.257 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".

Dz.U.2006.20.157 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.16.120 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Dz.U.2006.16.125 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym.

Dz.U.2006.15.116 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie.

Dz.U.2006.15.115 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Dz.U.2006.15.109 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską.

Dz.U.2006.15.111 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim.

Dz.U.2006.15.110 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką.

Dz.U.2006.15.108 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną.

Dz.U.2006.15.114 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską.

Dz.U.2006.15.112 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim.

Dz.U.2006.15.113 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2006.46.328 | ustawa z dnia 26 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Baza danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

Dz.U.2006.21.161 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni.

Dz.U.2006.21.162 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe stawki opłat produktowych dla sprzętu.

Dz.U.2006.19.152 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Dz.U.2006.13.92 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Dz.U.2006.13.93 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Komisje lekarskie oraz wynagradzanie za udział w ich pracy.

Dz.U.2006.18.142 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Obserwatorzy w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Dz.U.2006.19.145 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

Dz.U.2006.19.144 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych.

Dz.U.2006.12.70 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 40/04.

Dz.U.2006.21.164 | wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 52/04.

Dz.U.2006.21.165 | wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zgłaszanie zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych.

Dz.U.2006.34.236 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji.

Dz.U.2006.12.77 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2006.17.140 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadawania Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Dz.U.2006.21.158 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2006.19.149 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

Dz.U.2006.21.160 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego.

Dz.U.2006.19.153 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U.2006.17.139 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 21/05.

Dz.U.2006.17.141 | wyrok z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dz.U.2006.13.90 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dz.U.2006.17.131 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.2006.17.136 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek.

Dz.U.2006.15.104 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do nasienia bydła.

Dz.U.2006.21.159 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 6/04.

Dz.U.2006.15.119 | wyrok z dnia 17 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja klubów sportowych.

Dz.U.2006.16.123 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 30/05.

Dz.U.2006.15.118 | wyrok z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej.

Dz.U.2006.8.47 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Egzaminy eksternistyczne.

Dz.U.2006.6.36 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dz.U.2020.2242 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku.

Dz.U.2006.12.80 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych.

Dz.U.2006.9.53 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu.

Dz.U.2006.12.81 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dz.U.2006.12.78 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Dz.U.2006.16.124 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc